Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách, được giao cho nhiều cơ quan đảm trách, trong đó có Kiểm toán nhà nước. Luật Phòng, chống tham nhũng (2018) có một số nội dung quy định mới, sửa đổi, bổ sung, tăng trách nhiệm của Kiểm toán nhà nước. Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán nhà nước (2019), bổ sung một số nhiệm vụ quan trọng của Kiểm toán nhà nước trong công tác phòng chống tham nhũng. Điều đó khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Kiểm toán nhà nước trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Hoạt động kiểm toán nhà nước thời gian qua đã có những đóng góp quan trọng nhất định trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, song kết quả còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Đảng, Nhà nước đối với Kiểm toán nhà nước trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Kiểm toán nhà nước góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, tương xứng với vị thế là công cụ kiểm tra, kiểm soát mạnh và hữu hiệu của Đảng và Nhà nước là vấn đề hết sức cần thiết hiện nay. Bài viết giới thiệu một số vấn đề về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và những yêu cầu đặt ra đối với pháp luật và hoạt động kiểm toán nhà nước; vai trò của Kiểm toán nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thực trạng pháp luật và hoạt động của Kiểm toán nhà nước; một số giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Kiểm toán nhà nước đáp ứng yêu cầu phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.
Chất lượng kiểm toán sụt giảm là hồi chuông cảnh báo đối với các doanh nghiệp kiểm toán về năng lực cũng như khả năng đánh giá rủi ro trong các cuộc kiểm toán mới, nhất là khi hàng loạt rủi ro mới nổi cùng xuất hiện với quy mô tác động lớn hơn, đa ngành, đa lĩnh vực và khó kiểm soát hơn trước đây.
Theo kinh nghiệm của Kiểm toán nhà nước (KTNN) Na Uy, phỏng vấn là phương pháp phổ biến, hữu ích để thu thập dữ liệu và bằng chứng kiểm toán. Phương pháp này có thể được kiểm toán viên (KTV) sử dụng trong các trường hợp liên quan đến quản lý sai phạm, gian lận, tham nhũng (GLTN). Tuy nhiên, do tính chất nhạy cảm của phỏng vấn, các KTV nên đặc biệt thận trọng khi lập kế hoạch và thực hiện các cuộc phỏng vấn.
Theo Cục Kiểm toán và Kiểm soát Ấn Độ (IA&AD), trong quá trình thu thập dữ liệu, kiểm toán viên cần đảm bảo tính xác thực, tính toàn vẹn, tính liên quan, tính khả dụng và tính bảo mật của dữ liệu.
Với sự biến động và tác động khó lường của thị trường, nhiều tổ chức đang xem xét lại cấu trúc và thực tiễn hoạt động của Ủy ban kiểm toán (UBKT) để bổ sung thêm nhiệm vụ giám sát các lĩnh vực mới nhiều rủi ro như: An ninh mạng, quản lý rủi ro (ERM) và báo cáo về môi trường, xã hội, quản trị (ESG).  
Tiếp cận trọng yếu và đánh giá rủi ro là một trong những phương pháp tiếp cận kiểm toán hiện đại nhưng chủ yếu áp dụng trong kiểm toán báo cáo tài chính của các doanh nghiệp. Kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm cả kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động. Nghiên cứu này đề phát triển mô hình rủi ro kiểm toán áp dụng trong kiểm toán báo cáo tài chính để vận dụng sang kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình. Kết quả nghiên cứu cung cấp phương pháp luận và công cụ hỗ trợ cho kiểm toán viên đánh giá rủi ro làm cơ sở thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp.  
Kiểm toán nội bộ (KTNB) đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá tính hiệu quả của quản lý rủi ro doanh nghiệp và đề xuất các cải tiến. Do đó, kiểm toán viên nội bộ cần cộng tác với ban lãnh đạo và tất cả các bộ phận khác để thực hiện đánh giá rủi ro, từ đó hình thành bức tranh toàn diện về rủi ro của doanh nghiệp.
Ngân hàng thương mại (NHTM) có cơ cấu tổ chức bộ máy đa dạng bao gồm: Hội sở chính, các chi nhánh và công ty con tương ứng với các cách hạch toán, kê khai và quyết toán thuế khác nhau. Do đó, Kiểm toán nhà nước (KTNN) cần có hướng dẫn cụ thể thủ tục kiểm toán các khoản thuế phải nộp ngân sách nhà nước khi kiểm toán tại mỗi đơn vị thuộc NHTM với những lưu ý riêng cho từng loại thuế.