(sav.gov.vn) – Để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn và Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, ngày 05/9/2018, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã ký ban hành Công văn số 1254/KTNN-CĐ gửi các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước (KTNN) về việc “Hướng dẫn thực hiện và sửa đổi một số quy định của Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán ban hành kèm theo Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN ngày 02/11/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước”.
(kiemtoannn.gov.vn) – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về chương trình hành động của Chính phủ nhằm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
(sav.gov.vn) - Ngày 26/6/2018, Thủ tướng Chính phủ nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 92/2018/NĐ-CP về việc quản lý và sử dụng Quỹ tích lũy trả nợ. Theo đó, đối tượng áp dụng là Bộ Tài chính; Cơ quan được ủy quyền cho vay lại; Bên vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ, đối tượng được bảo lãnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Kể từ ngày 1/5/2018, Nghị định số 41/2018/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập có hiệu lực thi hành. Nghị định vừa được Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành ngày 12/3/2018, quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.
Thời gian qua, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị trực thuộc, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của KTNN.