(sav.gov.vn) - Ngày 26/6/2018, Thủ tướng Chính phủ nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 92/2018/NĐ-CP về việc quản lý và sử dụng Quỹ tích lũy trả nợ. Theo đó, đối tượng áp dụng là Bộ Tài chính; Cơ quan được ủy quyền cho vay lại; Bên vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ, đối tượng được bảo lãnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Kể từ ngày 1/5/2018, Nghị định số 41/2018/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập có hiệu lực thi hành. Nghị định vừa được Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành ngày 12/3/2018, quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.
Thời gian qua, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị trực thuộc, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của KTNN.