DANH MỤC HỆ THỐNG MẪU BIỂU HỒ SƠ KIỂM TOÁN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Tổng KTNN)
KÝ HIỆU TÊN MẪU BIỂU
LĨNH VỰC KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
I. NGÂN SÁCH BỘ, NGÀNH
01/ĐCKS-NSBNĐề cương lập Kế hoạch khảo sát thu thập thông tin để lập Kế hoạch kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản nhà nước (hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán năm) năm ... của Bộ (ngành). (Áp dụng cho cuộc kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản nhà nước tại các Bộ, ngành)
01/KHKT-NSBNKế hoạch kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản nhà nước (hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán năm) năm .... của Bộ (ngành). (Áp dụng cho cuộc kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài, tài sản nhà nước tại các Bộ, ngành)
01/BBKT-NSBNBiên bản kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản nhà nước (hoặc ghi theo quyết định kiểm toán) năm ....của Bộ, ngành. (Áp dụng cho Tổ kiểm toán tổng hợp việc quản lý sử dụng tài chính, tài sản nhà nước của Bộ, ngành)
01/BCKT-NSBNBáo cáo kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản nhà nước (hoặc ghi theo quyết định kiểm toán) năm ... của Bộ, ngành. (Áp dụng cho cuộc kiểm toán việc quản lý sử dụng tài chính, tài sản nhà nước của Bộ, ngành)
II. NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
01/ĐCKS-NSĐPĐề cương lập Kế hoạch khảo sát thu thập thông tin để lập Kế hoạch kiểm toán ngân sách (hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán năm) năm .....của tỉnh (thành phố). (Áp dụng cho cuộc kiểm toán ngân sách tại các tỉnh, thành phố)
01/KHKT-NSĐPKế hoạch kiểm toán ngân sách (hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán năm) năm … của tỉnh (thành phố) (Áp dụng cho cuộc kiểm toán ngân sách tại các tỉnh, thành phố)
01/BBKT-NSĐPBiên bản kiểm toán ngân sách (hoặc ghi theo quyết định kiểm toán) năm ....tại quận, huyện. (Áp dụng cho Tổ kiểm toán ngân sách tại các huyện, quận, thị xã của ngân sách địa phương)
02/BBKT-NSĐPBiên bản kiểm toán (ghi theo quyết định kiểm toán) năm .... tại Cục thuế, hoặc Chi cục thuế. (Áp dụng cho Tổ kiểm toán tổng hợp ngân sách địa phương tạị Cục thuế, hoặc Chi cục thuế)
03/BBKT-NSĐPBiên bản kiểm toán (ghi theo quyết định kiểm toán) năm ... tại Cục Hải quan (hoặc chi cục Hải quan). (Áp dụng cho Tổ kiểm toán tổng hợp ngân sách địa phương tại Cục Hải quan, hoặc Chi cục Hải quan)
04/BBKT-NSĐPBiên bản kiểm toán (ghi theo quyết định kiểm toán) năm.... tại Kho bạc nhà nước. (Áp dụng cho Tổ kiểm toán tổng hợp ngân sách địa phương tại Kho bạc tỉnh, huyện)
05/BBKT-NSĐPBiên bản kiểm toán (ghi theo quyết định kiểm toán) năm ... tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. (Áp dụng cho Tổ kiểm toán tổng hợp ngân sách địa phương tại Sở KH&ĐT)
06/BBKT-NSĐPBiên bản kiểm toán (ghi theo quyết định kiểm toán) năm... tại Sở Tài chính (hoặc phòng tài chính). (Áp dụng cho Tổ kiểm toán tổng hợp ngân sách địa phương tại Sở Tài chính, phòng tài chính)
07/BBKT-NSĐPBiên bản xác nhận kết quả kiểm toán năm ... của xã, phường
01/BCKT-NSĐPBáo cáo kiểm toán ngân sách (hoặc ghi theo quyết định kiểm toán) năm ... của tỉnh (thành phố). (Áp dụng cho cuộc kiểm toán ngân sách địa phương tại các tỉnh, thành phố)
III. CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN, BQLDA TRỰC THUỘC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
01/BBKT-NSBiên bản kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản nhà nước tại đơn vị dự toán. (Áp dụng cho Tổ kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản nhà nước tại các đơn vị dự toán thuộc các Bộ ngành, địa phương Bộ, ngành, tỉnh, thành phố)
02/BBKT-NS Biên bản kiểm toán việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư XDCB của Tổ kiểm toán tại Ban quản lý dự án (hoặc chủ đầu tư). (Áp dụng cho Tổ kiểm toán việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản của các Ban quản lý dự án (hoặc chủ đầu tư) thuộc Bộ, ngành, tỉnh, thành phố)
LĨNH VỰC KIỂM TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
01/ĐCKS-DADTĐề cương lập Kế hoạch khảo sát để lập Kế hoạch kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý sử dụng vốn đầu tư (hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán năm) Dự án đầu tư xây dựng công trình. (Áp dụng cho cuộc kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý sử dụng vốn đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình, gồm cả dự án theo hợp đồng BOT, BT)
01/KHKT-DAĐTKế hoạch kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý sử dụng vốn đầu tư (hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán năm) Dự án đầu tư xây dựng công trình. (Áp dụng cho cuộc kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý sử dụng vốn đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình, gồm cả dự án theo hợp đồng BOT, BT)
01/BBKT-DAĐTBiên bản kiểm toán hoạt động đầu tư xây dựng và việc quản lý sử dụng vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình. (Áp dụng cho Tổ kiểm toán các dự án thành phần, hoặc các gói thầu khi thực hiện kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình, gồm cả dự án theo hợp đồng BOT, BT )
02/BBKT-DADTBiên bản kiểm toán hoạt động đầu tư xây dựng và việc quản lý sử dụng vốn đầu tư dự án theo hợp đồng BOT, BT tại đại diện cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. (Áp dụng cho riêng cho Tổ kiểm toán các dự án BOT, BT tại đại diện cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền)
01/BCKT-DAĐTBáo cáo kiểm toán hoạt động đầu tư xây dựng và việc quản lý sử dụng vốn đầu tư (hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán) của dự án đầu tư xây dựng công trình. (Áp dụng cho cuộc kiểm toán hoạt động đầu tư xây dựng và việc quản lý sử dụng vốn đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình, gồm cả dự án theo hợp đồng BOT, BT)
LĨNH VỰC KIỂM TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
01/ĐCKS-CTMTĐề cương lập Kế hoạch khảo sát để lập Kế hoạch kiểm toán (hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán năm) Chương trình. (Áp dụng cho cuộc kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia)
01/KHKT-CTMTKế hoạch kiểm toán Chương trình. (Áp dụng cho Đoàn kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia)
01/BBKT-CTMTBiên bản kiểm toán Chương trình (ghi tên theo quyết định kiểm toán) ..... tại .... (Áp dụng cho Tổ kiểm toán Chương trình mục tiêu)
01/BCKT-CTMTBáo cáo kiểm toán Chương trình. Chương trình (ghi tên theo quyết định kiểm toán) ..... tại ..... (Áp dụng cho cuộc kiểm toán Chương trình mục tiêu)
LĨNH VỰC KIỂM TOÁN DOANH NGHIỆP
01/ĐCKS-DNĐề cương lập Kế hoạch khảo sát để lập Kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước (hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán năm) năm ....của doanh nghiệp. (Áp dụng cho cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước các doanh nghiệp)
01/KHKT-DNKế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước (hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán năm) năm .... của doanh nghiệp. (Áp dụng cho cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước các doanh nghiệp)
01/BBKT-DNBiên bản kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước (hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán) .... năm của doanh nghiệp. (Áp dụng cho Tổ kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước)
01/BCKT-DNBáo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước (hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán) .... năm của doanh nghiệp. (Áp dụng cho cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước)
LĨNH VỰC KIỂM TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG
01/ĐCKS-TCNHĐề cương khảo sát lập Kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước (hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán năm) năm .... của tổ chức tài chính, ngân hàng. (Áp dụng cho cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước các tổ chức tài chính, ngân hàng)
01/KHKT-TCNHKế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước (hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán năm) năm .... của tổ chức tài chính, ngân hàng. (Áp dụng cho cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước các tổ chức tài chính, ngân hàng)
01/BBKT-TCNHBiên bản kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước (hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán) .... năm ... các tổ chức tài chính, ngân hàng của Tổ kiểm toán. (Áp dụng cho Tổ kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước các tổ chức tài chính, ngân hàng)
01/BCKT-TCNHBáo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước (hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán) .... năm ... của tổ chức tài chính, ngân hàng (Áp dụng cho cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước các tổ chức tài chính, ngân hàng)
LĨNH VỰC KIỂM TOÁN QUỐC PHÒNG, AN NINH, TÀI CHÍNH ĐẢNG
01/ĐCKS-ĐBĐề cương lập Kế hoạch khảo sát để lập Kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán năm) năm.... của các đơn vị thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng, tài chính Đảng. (Áp dụng cho cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản nhà nước các đơn vị thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng, tài chính Đảng)
01/KHKT-ĐBKế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán năm) năm.... các đơn vị khối quốc phòng, an ninh và tài chính Đảng. (Áp dụng cho kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản nhà nước các đơn vị khối quốc phòng, an ninh và tài chính Đảng)
01/BBKT-ĐBBiên bản kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước (hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán) .... năm.... các đơn vị dự toán khối quốc phòng, an ninh và tài chính Đảng. (Áp dụng cho Tổ kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước các đơn vị dự toán thuộc khối quốc phòng, an ninh và tài chính Đảng)
01/BCKT-ĐBBáo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước (hoặc ghi tên theo quyết định kiểm toán) .... năm ... các đơn vị khối quốc phòng, an ninh và tài chính Đảng (Áp dụng cho cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước các đơn vị khối quốc phòng, an ninh và tài chính Đảng)
HỒ SƠ CHUNG
01/HSKT-KTNNNhật ký kiểm toán
02/HSKT-KTNNNhật ký công tác.
03/HSKT-KTNNTờ trình kiểm tra, đối chiếu với bên thứ ba.
04/HSKT-KTNNBiên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán.
05/HSKT-KTNNBiên bản kiểm toán.
06/HSKT-KTNNBiên bản họp Tổ kiểm toán
07/HSKT-KTNNBiên bản họp thông qua Biên bản kiểm toán và Dự thảo Thông báo kết quả kiểm toán với đơn vị được kiểm toán chi tiết.
08/HSKT-KTNNBiên bản họp Đoàn kiểm toán.
09/HSKT-KTNNTờ trình xin ý kiến về hoạt động kiểm toán.
10/HSKT-KTNNBiên bản họp xét duyệt Dự thảo Báo cáo kiểm toán.
11/HSKT-KTNNBáo cáo bảo lưu ý kiến của thành viên Đoàn kiểm toán.
12/HSKT-KTNNCông văn gửi Dự thảo Báo cáo kiểm toán.
13/HSKT-KTNNBiên bản họp thông qua Dự thảo Báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán với đơn vị được kiểm toán.
14/HSKT-KTNNTờ trình về việc phát hành Báo cáo kiểm toán.
15/HSKT-KTNNCông văn gửi phát hành Báo cáo kiểm toán
16/HSKT-KTNNThông báo kết quả kiểm toán của Đoàn kiểm toán
17/HSKT-KTNNKế hoạch kiểm toán chi tiết của Tổ kiểm toán
18/HSKT-KTNNVăn bản đề nghị đơn vị giải trình số liệu
19/HSKT-KTNNThông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán chi tiết
20/HSKT-KTNNTờ trình xin phát hành Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán chi tiết
21/HSKT-KTNNThông báo kết luận của Lãnh đạo KTNN tại cuộc họp duyệt Báo cáo kiểm toán.
22/HSKT-KTNNCông văn gửi kho bạc nhà nước