Câu 9. Để triển khai thi hành Pháp lệnh, Kiểm toán nhà nước đã ban hành văn bản nào để hướng dẫn thực hiện?

30/09/2023

Trả lời: Ngày 02/6/2023, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ban hành Quyết định số 811/QĐ-KTNN Hướng dẫn về việc thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước, nhằm quy định chi tiết thực hiện Pháp lệnh; đồng thời, ban hành kèm theo mẫu biểu để áp dụng thống nhất trong việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước.

Xem thêm »