Câu 4. Những quy định nào của pháp luật được áp dụng để xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước?

30/09/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Trả lời: Theo quy định tại Điều 3 của Pháp lệnh, việc áp dụng quy định của pháp luật đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước được quy định như sau:

1. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước được thực hiện theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Pháp lệnh và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước, ngoài việc bị xử phạt theo quy định của Pháp lệnh, còn phải thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước, Luật Ngân sách nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Xem thêm »