(sav.gov.vn) - Chiều 19/5/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới hơn 3.000 điểm cầu trên cả nước, điểm cầu chính tại Thủ đô Hà Nội.
(sav.gov.vn) - Sáng 19/5/2022, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, KTNN đã tổ chức Tọa đàm “Hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động kiểm toán của KTNN - thực trạng và vấn đề đặt ra”. GS.TS. Đoàn Xuân Tiên - nguyên Phó Tổng Kiểm toán nhà nước và TS. Trần Kim Lộc - Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán chủ trì Tọa đàm.
  KTNN đã và đang thực hiện đổi mới một cách toàn diện hoạt động kiểm toán để nâng cao chất lượng kiểm toán trong từng lĩnh vực. Trong đó, việc áp dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu đã mang đến những kết quả đáng kể, góp phần nâng cao chất lượng kiểm toán, trong đó có kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC).   
Hiện nay, KTNN đã thực hiện nhiều cuộc kiểm toán các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL). Để hoạt động này đảm bảo tuân thủ Chuẩn mực KTNN và thông lệ quốc tế, mang lại hiệu quả và chất lượng cao hơn, cần xây dựng Hướng dẫn kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu.
Bám sát các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban cán sự đảng, Đảng ủy KTNN đã và đang quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021-2026, qua đó góp phần tích cực vào công tác giám sát, kiểm soát quyền lực, ngăn chặn tình trạng lạm quyền trong việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.
(sav.gov.vn) - Bộ Tài chính cho biết, 4 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) ước đạt 645,3 nghìn tỷ đồng, bằng 45,7% dự toán, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó ngân sách Trung ương ước đạt 46,4% dự toán, ngân sách địa phương ước đạt 45% dự toán, thu nội địa ước đạt 520,3 nghìn tỷ đồng, bằng 44,2% dự toán, tăng 9,1% so cùng kỳ năm 2021.
(sav.gov.vn) - Sáng 18/5/2022, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.