Trả lời: Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 9 của Pháp lệnh: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước.
Trả lời: Theo quy định tại khoản 7 Điều 10 của Hướng dẫn về việc thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước, hành vi “cung cấp thông tin, tài liệu không khách quan” quy định tại điểm b khoản 3 Điều 9 của Pháp lệnh là cung cấp thông tin, tài liệu mang tính thiên vị, bị lợi ích chi phối, bị can thiệp, theo ý chí chủ quan của tổ chức, cá nhân cung cấp.
Trả lời: Theo quy định tại khoản 4 Điều 9 của Pháp lệnh: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi từ chối cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước.
Trả lời: Cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi cung cấp thông tin, tài liệu không chính xác, không đầy đủ; cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước thì ngoài việc bị phạt tiền theo quy định còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 5 Điều 9 của Pháp lệnh: Buộc cải chính thông tin, tài liệu, dữ liệu có nội dung sai lệch, không chính xác hoặc không trung thực đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 9 của Pháp lệnh.
Trả lời: Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Pháp lệnh: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi trả lời và giải trình không kịp thời các vấn đề theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước.
Trả lời: Theo quy định tại khoản 1 Điều 11 của Hướng dẫn về việc thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước, hành vi “trả lời và giải trình không kịp thời” quy định tại khoản 1 Điều 10 của Pháp lệnh là trả lời và giải trình quá thời hạn yêu cầu của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước.
Trả lời: Theo quy định tại khoản 2 Điều 10 của Pháp lệnh: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi trả lời và giải trình không chính xác, không đầy đủ các vấn đề theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước.