Trả lời: Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 của Hướng dẫn về việc thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước, hành vi “từ chối” quy định tại khoản 5 Điều 8 của Pháp lệnh là hành vi biểu hiện bằng lời nói hoặc văn bản hoặc hình thức khác (như: email, tin nhắn, …) thông báo cho Kiểm toán nhà nước (bao gồm cả các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước và người có thẩm quyền, nhiệm vụ tiếp nhận báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách) từ chối, khẳng định không gửi báo cáo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách thuộc phạm vi quản lý theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước.
Trả lời: Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Pháp lệnh: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp không kịp thời thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước.
Trả lời: Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Hướng dẫn về việc thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước, hành vi “cung cấp không kịp thời thông tin, tài liệu” quy định tại khoản 1 Điều 9 của Pháp lệnh là cung cấp thông tin, tài liệu quá thời hạn yêu cầu của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước.
Trả lời: Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 của Pháp lệnh: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi trì hoãn việc cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước.
Trả lời: Theo quy định tại khoản 2 Điều 10 của Hướng dẫn về việc thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước, hành vi “trì hoãn” quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 của Pháp lệnh là hành vi làm chậm lại, hoãn lại, làm kéo dài thời gian việc cung cấp thông tin, tài liệu mà không thuộc các trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc cung cấp thông tin, tài liệu.
Trả lời: Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 của Pháp lệnh: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp thông tin, tài liệu không chính xác, không đầy đủ theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước.
Trả lời: Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 9 của Pháp lệnh: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết để thực hiện kiểm toán theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên nhà nước.
Trả lời: Theo quy định tại khoản 5 Điều 10 của Hướng dẫn về việc thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước, hành vi “không cung cấp thông tin, tài liệu” quy định tại điểm a khoản 3 Điều 9 của Pháp lệnh là không cung cấp thông tin, tài liệu tính đến thời điểm kết thúc kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán.