Trả lời: Theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Pháp lệnh và Điều 25 của Hướng dẫn về việc thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước, thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước được quy định như sau: Thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước được thực hiện theo quy định tại Mục 1 và Mục 2 Chương III Phần thứ hai của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 27, Điều 28 của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP.
Trả lời: Theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Pháp lệnh, việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước được thực hiện theo quy định tại Điều 69 của Luật Kiểm toán nhà nước về việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan.
Trả lời: Theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Pháp lệnh: Trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt khiếu nại đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước thì trong thời gian giải quyết khiếu nại vẫn phải chấp hành quyết định xử phạt, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 15 của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Trả lời: Theo quy định tại Điều 18 của Pháp lệnh thì Kiểm toán trưởng (gồm Kiểm toán trưởng các Kiểm toán nhà nước chuyên ngành, khu vực) có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước.