Ngày 24/5/2006, Tổng KTNN ban hành Văn bản số 313/KTNN-TĐKT về việc thực hiện Chỉ thị số 17/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006 -2010) theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng.
 Đó là ý kiến chỉ đạo của GS.TS Vương Đình Huệ - Tổng Kiểm toán Nhà nước tại Hội nghị tập huấn văn bản chế độ mới cho cán bộ lãnh đạo; phụ trách công tác văn phòng, tổng hợp; trưởng phòng tài vụ - kế toán và cán bộ phụ trách thi đua - khen thưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước (KTNN) được tổ chức ngày 5 và 6/8 vừa qua.
 Với sự giúp đỡ của Cơ quan Phát triển của Đan Mạch (DANIDA), vừa qua Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội chủ trì phối hợp với Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tổ chức Hội thảo tập huấn về Luật KTNN và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm tạo ra sự hiểu biết thống nhất và thấu đáo hơn những quy định của Luật; vì vậy, đây cũng là diễn đàn để trao đổi về sự phối hợp giữa các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và các cơ quan Hội đồng nhân dân với KTNN trong việc triển khai thực hiện Luật. Hội thảo đã thu hút sự quan tâm của đại diện hầu hết các cơ quan của Quốc hội, như Uỷ ban Quốc phòng và an ninh, Uỷ ban Văn hoá giáo dục - thanh niên và thiếu niên nhi đồng, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban pháp luật, Uỷ ban Khoa học, công nghệ và môi trường, đại diện lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân (HĐND) các tỉnh, thành phố miền Bắc và miền Trung.
Luật Kiểm toán Nhà nước được Quốc hội ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006. Để bảo đảm cho các quy định của Luật phát huy được hiệu lực trên thực tế, nhiều văn bản dưới luật đã được ban hành, trong đó có một số Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và nhiều văn bản do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành. Tuy nhiên, trên thực tế lại phát sinh vấn đề: Tổng Kiểm toán Nhà nước có được ban hành văn bản quy phạm pháp luật không? Nếu được quyền ban hành thì được ban hành loại văn bản quy phạm pháp luật nào?