Xác định tầm quan trọng trong việc hoàn thiện cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) theo Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020; Thực hiện chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính trong mọi hoạt động của ngành, một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 là rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành để phù hợp với thực tiễn của ngành tạo cơ sở cho chính quy hóa, chuyên nghiệp hóa hoạt động của ngành. Ngày 27 tháng 02 năm 2014, Tổng KTNN đã ký Quyết định số 185/QĐ-KTNN ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 và Quyết định số 186/QĐ-KTNN ban hành chương trình xây dựng văn bản quản lý năm 2014 của KTNN.
(kiemtoannn.gov.vn) - Với mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, từng bước chuyển từ phương thức làm việc chủ yếu dựa trên giấy sang phương thức làm việc qua mạng với văn bản điện tử, giảm thời gian, chi phí, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành; Ngày 12/8/2013, Chánh Văn phòng KTNN Nguyễn Ngọc Sùng đã ký ban hành Thông báo số 1069/TB-KTNN về việc tăng cường sử dụng, trao đổi văn bản điện tử giữa KTNN với các đơn vị trực thuộc trong toàn ngành thông qua hệ thống hộp thư điện tử hiện có của KTNN.
(kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 12 tháng 6 năm 2013, Phó Tổng KTNN Cao Tấn Khổng đã ký Quyết định số 652/QĐ-KTNN về việc công bố danh mục văn bản còn hiệu lực thi hành và danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành đối với 85 văn bản quản lý, văn bản về phối hợp công tác trong hoạt động kiểm toán và văn bản quy phạm pháp luật của KTNN
Với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Kiểm toán nhà nước, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với hoạt động thực tiễn của ngành thì việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 để sửa đổi những vấn đề bất cập khi áp dụng và bổ sung các quy định chưa được điều chỉnh là cần thiết. Đây là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng trong việc cải cách thể chế hành chính của KTNN; Ngày 09/11/2012, Tổng KTNN đã ký Quyết định số 1757/QĐ-KTNN ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 của KTNN về Quy định lập, ban hành kế hoạch kiểm toán năm của KTNN; và Quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của KTNN.
(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII. Theo đó, sẽ có 47 văn bản được soạn thảo, trình ban hành để quy định chi tiết thi hành 13 Luật, Pháp lệnh.
Với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh tốc độ xử lý văn bản đến, giảm số lượng văn bản trình Lãnh đạo KTNN hàng ngày nhằm nâng cao hiệu quả công tác; Ngày 25 tháng 4 năm 2012, Tổng KTNN đã ban hành Quyết định số 737/QĐ-KTNN về việc uỷ quyền cho Chánh Văn phòng KTNN trực tiếp giải quyết, xử lý một số loại văn bản đến sau:
Ngày 21/2, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã tổ chức họp trực tuyến toàn ngành triển khai thực hiện lồng ghép các cuộc kiểm toán đối với Kế hoạch kiểm toán năm 2012; triển khai công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 và Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2012 của KTNN. Tham dự có toàn thể lãnh đạo KTNN; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên KTNN; các trưởng phòng (phụ trách phòng), chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn thanh niên các đơn vị trực thuộc KTNN. Tổng KTNN Đinh Tiến Dũng chủ trì cuộc họp.