(sav.gov.vn) - Kiểm toán nhà nước Ba Lan (NIK) đã công khai một số phát hiện của cơ quan sau khi tiến hành kiểm toán công tác quản lý việc đốt rác thải trong nước. Qua kiểm toán, NIK nhận thấy các cơ quan bảo vệ môi trường chưa thực hiện tốt một số nhiệm vụ liên quan đến việc cấp giấy phép đốt rác thải và giám sát hoạt động này.