Công khai kết quả kiểm toán chính sách ưu đãi đầu tư và việc đầu tư xây dựng dự án đối với khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại Khánh Hòa, Lâm Đồng, Phú Yên, Ninh Thuận

17/11/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Triển khai kế hoạch kiểm toán năm 2023, Kiểm toán nhà nước đã thực hiện và hoàn thành cuộc kiểm toán Chuyên đề đánh giá tính hiệu quả các chính sách ưu đãi đầu tư và việc đầu tư xây dựng dự án đối với Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Phú Yên, Ninh Thuận giai đoạn 2020 - 2022. Kết quả kiểm toán cho thấy các chính sách ưu đãi đầu tư và việc đầu tư xây dựng dự án còn nhiều bất cập, hạn chế.

Khu kinh tế Vân Phong tại tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: ST

KTNN đánh giá, giai đoạn 2020-2022 các địa phương đã thực hiện quản lý nhà nước đối với khu kinh tế (KKT) Vân Phong, các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn các tỉnh đảm bảo theo Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ về quản lý KCN, KKT và Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ, Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN.

Việc áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư về tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp cơ bản đảm bảo theo quy định của Luật Đầu tư, pháp luật chuyên ngành về đất đai, thuế, môi trường, thương mại, lao động, xây dựng và một số pháp luật khác có liên quan; việc đầu tư thành lập, phát triển các KCN, CCN đã góp phần giải quyết việc làm, thúc đẩy việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế cho các địa phương.

Nhiều dự án đầu tư chậm tiến độ, chưa phát huy hiệu quả

Tại tỉnh Khánh Hòa, kết quả kiểm toán cho thấy việc cấp giấy chứng nhận đầu tư chưa phù hợp với quy hoạch tại 02 dự án; 28 dự án đầu tư chậm tiến độ nhiều năm; 03 dự án chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư nhưng Ban Quản lý KKT Vân Phong chưa tính và thông báo số tiền thuê đất phải nộp.

Bên cạnh đó, Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý KKT Vân Phong với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về quản lý nhà nước tại KKT Vân Phong và các KCN trên địa bàn tỉnh được ban hành từ năm 2017 bộc lộ một số bất cập nhưng chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung.

UBND tỉnh chưa thực hiện hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Đáng chú ý, 02 doanh nghiệp kê khai ưu đãi thuế TNDN và 01 trường hợp ưu đãi tiền thuê đất chưa đúng quy định.

07 dự án đầu tư công tại KKT Vân Phong và 02 dự án tại CCN chậm tiến độ so với quyết định phê duyệt dự án ban đầu, 05 dự án tại KKT Vân Phong, KCN và 02 dự án tại CCN chậm quyết toán dự án hoàn thành nhiều năm.

04 dự án khu tái định cư chưa phát huy hiệu quả theo mục tiêu đầu tư dự án, ảnh hưởng đến hiệu quả của nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước.

Chủ đầu tư Ban Quản lý KKT Vân Phong chưa phê duyệt quy trình bảo trì đối với các 02 công trình cấp II.

55 trường hợp vị trí đất trong KKT trong giai đoạn 2020-2022 chưa ra thông báo tiền thuê đất dẫn đến chậm huy động vào NSNN, trong đó có 17 trường hợp chưa xác rõ nhiệm vụ tính, thông báo tiền thuê đất của Cơ quan Thuế hay Ban Quản lý KKT Vân Phong do các đơn vị này không có dự án đầu tư trong KKT (không thuộc Danh mục các dự án đầu tư do Ban Quản lý KKT Vân Phong quản lý).

Ngoài ra, Báo cáo kiểm toán cũng phân tích và chỉ ra quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế còn chưa quy định rõ ràng và chưa thống nhất với quy định tại Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế dẫn đến không có cơ quan nào chịu trách nhiệm tính và thông báo nghĩa vụ tài chính về đất đai với trường hợp các đơn vị không có dự án đầu tư trong KKT.

Tại tỉnh Lâm Đồng, kết quả kiểm toán chỉ ra 02 CCN thành lập khi chưa có doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là chưa đủ điều kiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 và khoản 2 Điều 15 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP.

01 CCN được UBND Tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật trước khi thành lập CCN là không đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ và khoản 1 Điều 15 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP.

UBND tỉnh Lâm Đồng cho thuê đất KCN Lộc Sơn vượt 11,58 ha so với diện tích quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

23 dự án đầu tư trong KCN được chấp thuận vị trí thực hiện dự án và cho thuê lại đất không phù hợp giữa ngành nghề sản xuất, kinh doanh với quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt.

12 dự án chưa đưa hoặc chậm đưa đất vào sử dụng.

01 doanh nghiệp kê khai ưu đãi thuế TNDN và 01 trường hợp ưu đãi tiền thuê đất chưa đúng quy định.

09 dự án chậm tiến độ so với quyết định phê duyệt dự án.

03 dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng CCN đã bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa hoàn thành công tác quyết toán dự án, hạng mục công trình hoàn thành.

Tiếp nhận 06 doanh nghiệp đầu tư mới vào KCN Phú Hội trong giai đoạn 2020 - 2022 khi chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung không đúng quy định.

04 công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng CCN được NSNN hỗ trợ kinh phí đầu tư chưa được bàn giao đưa vào sử dụng.

Công ty PTHT KCN Lộc Sơn - Phú Hội là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên không thuộc trường hợp được cho thuê đất để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN nhưng lại được Tỉnh cho thuê đất không đúng quy định tại khoản 3 Điều 90 Luật Đất đai năm 2003 và khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013; Công ty được cho thuê lại đất đã đầu tư kết cấu hạ tầng bằng nguồn vốn có nguồn gốc từ NSNN là không đúng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 84 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ, khoản 2 Điều 51 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ; Tỉnh sử dụng NSNN để đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN Lộc Sơn, KCN Phú Hội chưa được quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 và Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 quy định về quản lý KCN và KKT.

Tại tỉnh Phú Yên, theo báo cáo kiểm toán còn quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào các KCN do Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên tham mưu UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 2159/2008/QĐ-UBND ngày 24/12/2008 không có trong quy định của pháp luật.

UBND tỉnh cho phép Công ty TNHH CCIPY Việt Nam được ổn định mức giá thuê lại đất hàng năm và tiền sử dụng hạ tầng trong suốt thời gian thuê đất, không có trong quy định của pháp luật.

Tỉnh sử dụng NSNN để đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN Hòa Hiệp, KCN An Phú, KCN Đông bắc Sông Cầu chưa được quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 và Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

01 dự án cho thuê đất khi chưa thực hiện xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, 01 dự án cho thuê đất khi chưa đủ điều kiện để thành lập KCN; 01 dự án chưa được cho thuê lại đất, chưa được cấp giấy phép xây dựng đã triển khai xây dựng và đi vào hoạt động.

29 dự án trong các KCN được chấp thuận vị trí thực hiện dự án và cho thuê lại đất không phù hợp giữa ngành nghề sản xuất, kinh doanh với quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt.

Chưa điều chỉnh giá cho thuê lại đất đã phát triển cơ sở hạ tầng tại các KCN trên địa bàn tỉnh sau khi hết thời hạn ổn định 05 năm và mức thu tiền sử dụng cơ sở hạ tầng sau khi hết thời hạn ổn định 03 năm theo quy định; quy định giá cho thuê lại đất đã phát triển cơ sở hạ tầng và thu tiền sử dụng cơ sở hạ tầng bằng đồng ngoại tệ (USD) không đúng quy định.

Ban hành đơn giá xử lý nước thải tại các KCN chưa đúng thẩm quyền.

02 dự án chậm tiến độ so với quyết định phê duyệt dự án, chủ trương đầu tư, 01 dự án Chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành chậm, 03 công trình, hạng mục công trình đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đã bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa hoàn thành công tác quyết toán dự án và 02 dự án còn nợ đọng xây dựng cơ bản.

01 doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư tại KCN, kê khai thuế TNDN theo mức thuế suất chưa đúng quy định;…

Tại tỉnh Ninh Thuận, Ban Quản lý các KCN chưa trình UBND tỉnh ban hành quy định về mức giá cho thuê cơ sở hạ tầng tại Khu công nghiệp Thành Hải khi đến thời hạn phải điều chỉnh giá, chưa thực hiện nội dung kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; tiến độ góp vốn và thực hiện kiểm tra chưa đầy đủ các điều khoản cam kết đối với các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư.

01 KCN chưa thực hiện đăng ký giá cho thuê cơ sở hạ tầng theo quy định và 01 KCN chưa xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1.

01 doanh nghiệp kê khai ưu đãi thuế TNDN không đúng quy định.

01 dự án giá trị giải ngân công tác giải phóng mặt bằng vượt giá trị giải phóng mặt bằng trong TMĐT được duyệt làm vượt TMĐT dự án nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh và còn nợ đọng XDCB;…

Kiến nghị kiểm toán

Qua kiểm toán, KTNN kiến nghị xử lý tài chính: Tăng thu ngân sách nhà nước 2,222 tỷ đồng; Thu hồi nộp NSNN các khoản chi sai quy định 617,6 triệu đồng; Giảm giá trị thanh toán 1,088 tỷ đồng; Thu hồi kinh phí thừa 1,090 tỷ đồng; Xử lý số liệu khác 2,080 tỷ đồng.

Đồng thời, KTNN kiến nghị UBND 04 tỉnh thực hiện và chỉ đạo các đơn vị tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan và xử lý theo quy định; chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và khắc phục hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý nhà nước đối với KKT, KCN, CCN.

Ngoài ra, Báo cáo kiểm toán cũng kiến nghị Bộ Tài chính hướng dẫn đối với bất cập trong việc tính và thông báo nghĩa vụ tài chính về đất đai phát sinh của các đơn vị không có dự án đầu tư trong khu kinh tế (không thuộc Danh mục dự án đầu tư do Ban quản lý khu kinh tế quản lý) do Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính chưa điều chỉnh tới nội dung này; đồng thời kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, hướng dẫn địa phương thực hiện thủ tục cho thuê đất đối với dự án đầu tư trong CCN, trong trường hợp CCN được NSNN đầu tư cơ sở hạ tầng, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư không thuộc trường hợp được cho thuê đất để cho thuê lại đất theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 149 Luật Đất đai 2013; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương./.
 
Hà Linh

Xem thêm »