Hướng dẫn việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước

01/06/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 32/2023/TT-BTC hướng dẫn việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước (NSNN), bao gồm cả nguồn vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt công bố, điều chỉnh quy hoạch.

Bộ Tài chính hướng dẫn việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của NSNN.

Thông tư quy định việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của NSNN để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt công bố, điều chỉnh quy hoạch theo quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 2 Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030, mà đến thời điểm Nghị quyết số 61/2022/QH15 có hiệu lực thi hành chưa được bố trí vốn để thực hiện, bao gồm: Các nhiệm vụ quy hoạch, dự án quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia và các nhiệm vụ quy hoạch, dự án quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành.

Thông tư áp dụng cho các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí chi thường xuyên thực hiện nhiệm vụ.

Thông tư không điều chỉnh các nguồn kinh phí sau: Nhiệm vụ quy hoạch, dự án quy hoạch sử dụng vốn đầu tư công thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công; các khoản hỗ trợ mà nhà tài trợ hoặc đại diện có thẩm quyền của nhà tài trợ đã có thỏa thuận khác về nội dung và mức chi thì thực hiện theo văn bản thỏa thuận và quy định pháp luật có liên quan.

Thông tư cũng quy định về nguồn kinh phí thực hiện - nguồn kinh phí chi thường xuyên của NSNN theo phân cấp ngân sách phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước, bao gồm: Kinh phí thực hiện nhiệm vụ, dự án quy hoạch của các Bộ, cơ quan Trung ương do ngân sách Trung ương bảo đảm; kinh phí thực hiện nhiệm vụ, dự án quy hoạch của các địa phương do ngân sách địa phương bảo đảm; nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân cho chi thường xuyên NSNN để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, điều chỉnh quy hoạch theo quy định tại Thông tư này.

Về nguyên tắc thực hiện, thông tư quy định các nhiệm vụ, dự án quy hoạch phù hợp với Luật Quy hoạch, Nghị quyết số 61/2022/QH15 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan được cấp có thẩm quyền phê duyệt mới đủ điều kiện để bố trí kinh phí và triển khai thực hiện.

Các cơ quan, tổ chức được giao thực hiện các dự án quy hoạch và các nhiệm vụ quy định tại Điều 7 Luật Quy hoạch khi triển khai nhiệm vụ có trách nhiệm quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ, chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng có thẩm quyền và chấp hành chế độ công khai ngân sách theo quy định hiện hành.

Việc mua máy móc, thiết bị, dịch vụ nhằm phục vụ trực tiếp cho hoạt động quy hoạch thực hiện theo quy định pháp luật về đấu thầu và NSNN. Trường hợp dịch vụ trong hoạt động quy hoạch thuộc danh mục sản phẩm, dịch vụ công sử dụng NSNN thì việc sử dụng kinh phí thực hiện theo quy định pháp luật về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công và pháp luật về giá.

Đối với việc tài trợ của các tổ chức, cá nhân cho nhiệm vụ chi thường xuyên để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, điều chỉnh quy hoạch, Thông tư quy định: Trong trường hợp tài trợ bằng tiền thì nguồn kinh phí tài trợ được bổ sung vào dự toán kinh phí chi thường xuyên NSNN theo quy định pháp luật về NSNN để thực hiện nhiệm vụ quy hoạch, dự án quy hoạch theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với các khoản kinh phí mà nhà tài trợ hoặc đại diện có thẩm quyền của nhà tài trợ đã có thỏa thuận khác về nội dung và mức chi, thì thực hiện theo văn bản thỏa thuận và quy định pháp luật có liên quan. Trường hợp tài trợ bằng tài sản, hiện vật, việc tiếp nhận, hạch toán, quản lý, sử dụng thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan.

Theo Thông tư 32/2023/TT-BTC, việc sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên NSNN, bao gồm cả nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân cho nhiệm vụ lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt công bố, điều chỉnh quy hoạch thực hiện theo chế độ, định mức chi tiêu tài chính hiện hành do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định.

Thông tư còn hướng dẫn thêm một số mức chi cụ thể sau: Chi công tác phí, hội nghị; chi đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực; chi điều tra, khảo sát, thống kê; chi nghiên cứu khoa học phục vụ hoạt động quy hoạch; chi thuê chuyên gia trong nước; chi ứng dụng công nghệ thông tin; các nội dung, hoạt động, định mức chi khác theo các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/7/2023.
 
Phương Ngọc

Xem thêm »