Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn báo cáo Quốc hội về kết quả kiểm toán quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021

24/05/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Sáng 24/5/2023, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XV, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn báo cáo Quốc hội về kết quả kiểm toán quyết toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2021.

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn báo cáo Quốc hội kết quả kiểm toán quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết, qua kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN năm 2021 tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tổng hợp một số kết quả kiểm toán chính của các cuộc kiểm toán tổ chức trong năm 2022, KTNN đã kiến nghị tăng thu giảm chi NSNN gần 34.600 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác hơn 37.000 tỷ đồng; kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế, ban hành mới 270 văn bản không phù hợp với quy định pháp luật hoặc chưa phù hợp với thực tiễn.

Về dự toán thu NSNN, theo Tổng Kiểm toán nhà nước, tại thời điểm lập dự toán tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Chính phủ dự báo thận trọng dẫn đến ước thực hiện thu NSNN năm 2020 làm cơ sở dự toán năm 2021 thấp; lập dự toán thu một số chỉ tiêu thu chưa phù hợp, trong đó dự toán thu tiền sử dụng đất do các địa phương lập thấp hơn so với khả năng thu dẫn đến việc thực hiện năm 2021 vượt 74% so với dự toán giao.
 
Quang cảnh phiên họp sáng ngày 24.5

Về dự toán chi thường xuyên, kết quả kiểm toán cho thấy, giao dự toán đầu năm cho các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương chậm so với quy định, giao bổ sung vào thời điểm cuối năm dẫn đến các đơn vị không kịp thực hiện phải chuyển nguồn, có đơn vị phải hủy dự toán được giao.

Dự toán chi NSNN cho đầu tư phát triển đạt 96,6% kế hoạch; đến hết ngày 31/12/2021 vẫn còn 9 Bộ, cơ quan Trung ương và 21 địa phương chưa phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2021 cho các dự án với tổng số vốn 9.027,33 tỉ đồng.

Về kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn nêu rõ, kết quả kiểm tra tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán trong năm 2022 cho thấy, đến ngày 31/12/2022 các đơn vị đã thực hiện kiến nghị xử lý tài chính tăng thu, giảm chi NSNN đạt tỷ lệ 88,57%; kiến nghị xử lý khác được thực hiện đạt tỷ lệ 80,08%. 

Về sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách: Có 50/198 văn bản đã được Chính phủ, các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thực hiện hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, các kiến nghị khác đang được các đơn vị nghiên cứu sửa đổi theo quy định ban hành văn bản. 

Tổng Kiểm toán nhà nước chỉ rõ một số đơn vị chậm gửi báo cáo quyết toán thu, chi NSNN về Bộ Tài chính theo quy định tại khoản 1 Điều 70 Luật NSNN, cá biệt Bộ Y tế chậm gửi báo cáo quyết toán NSNN năm 2021 đến 3 tháng. Bộ Tài chính chậm thẩm định, thông báo thẩm định quyết toán NSNN năm 2021, quyết toán theo niên độ vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương của một số Bộ, ngành theo quy định.
Các đại biểu tham dự phiên họp 

Kiểm toán nhà nước đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương, đơn vị được kiểm toán thực hiện đầy đủ, kịp thời các kết luận, kiến nghị kiểm toán. Đồng thời chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương liên quan thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Báo cáo kiểm toán quyết toán NSNN năm 2021 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. “Các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh trong việc đề xuất bổ sung dự toán chi thường xuyên nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài còn sai sót, chưa đảm bảo tiêu chí đủ điều kiện, hồ sơ chứng từ đưa vào quyết toán năm 2021, dẫn đến sau khi được Quốc hội thông qua dự toán bổ sung để quyết toán nhưng một số đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ” – Tổng Kiểm toán nhà nước nêu.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh cho biết, qua kết quả giám sát của Ủy ban Tài chính, Ngân sách và Báo cáo kiểm toán quyết toán NSNN năm 2021 cho thấy kỷ luật, kỷ cương trong lập, chấp hành dự toán, quyết toán NSNN năm 2021 chưa nghiêm, công tác quyết toán NSNN chậm đã nêu trong các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần chấn chỉnh, nhưng chưa được khắc phục. Tình trạng điều chỉnh thông tin, số liệu quyết toán sau thời gian chỉnh lý, tổng hợp quyết toán NSNN không phù hợp quy định Luật NSNN chậm được khắc phục. 

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương rút kinh nghiệm và chấn chỉnh việc lập, chấp hành dự toán, quyết toán NSNN năm 2021 không nghiêm, không đúng quy định; làm rõ trách nhiệm đối với các Bộ, ngành, địa phương chậm lập, gửi báo cáo quyết toán NSNN năm 2021, quyết toán các khoản thu, chi NSNN còn nhiều sai sót, hạch toán không đầy đủ,… ảnh hưởng đến công tác thẩm định, thẩm tra, tổng hợp quyết toán NSNN năm 2021; xác định lộ trình xử lý dứt điểm các tồn tại, hạn chế kéo dài nhiều năm./.

Thanh Hà 

Xem thêm »