Tổng Kiểm toán nhà nước phát động Phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước

10/05/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Việc phát động, tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Chào mừng Kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước” được ban hành kèm theo Kế hoạch số 452/KH-KTNN nêu rõ: Phát huy truyền thống tự hào và thành tựu 30 năm xây dựng và phát triển, Kiểm toán nhà nước (KTNN) ban hành Kế hoạch với mục đích đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vượt qua mọi thách thức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN.

Tổng kết, đánh giá những thành tựu đã đạt được sau 30 năm xây dựng và phát triển KTNN. Qua đó rút ra bài học kinh nghiệm cho bước phát triển tiếp theo và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, góp phần vào sự phát triển KTNN.

Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu, việc phát động, tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt với nội dung thiết thực, gắn với việc phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phong phú, sôi nổi, sâu rộng, phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả chào mừng Kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN.

Đồng thời, xác định Phong trào thi đua đặc biệt là phong trào thi đua trọng tâm của năm 2023 và 2024, gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong tổ chức thực hiện…

Theo đó, Phong trào thi đua đặc biệt xác định 7 nhóm nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh tới việc: Phấn đấu hoàn thành xuất sắc và toàn diện nhiệm vụ năm 2023 và quý I/2024, góp phần thực hiện có hiệu quả, chất lượng Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 đảm bảo đúng tiến độ; không ngừng khẳng định vai trò, vị thế của KTNN trong hệ thống Nhà nước pháp quyền, xứng đáng với địa vị pháp lý là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2023 và quý I/2024 đảm bảo tiến độ, hiệu quả và chất lượng trên tinh thần đổi mới toàn diện, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán, đề cao đạo đức công vụ, văn hóa ứng xử, trách nhiệm và lòng tự tôn nghề nghiệp Kiểm toán viên nhà nước; đẩy mạnh công tác phòng chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực; thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán, thanh tra, kiểm tra của từng cấp quản lý…

Tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho tổ chức và hoạt động của KTNN, với trọng tâm rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý có liên quan; Hệ thống Chuẩn mực KTNN, quy trình kiểm toán phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung Luật KTNN và thực tiễn, đáp ứng tốt yêu cầu quản lý và hoạt động kiểm toán; rà soát, sắp xếp, kiện toàn công tác cán bộ trên cơ sở xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu biên chế của các đơn vị trực thuộc; đảm bảo tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu lực và hiệu quả; phát huy vai trò quan trọng của KTNN Việt Nam trong Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) và Tổ chức quốc tế các Cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI)…; khẳng định vai trò dẫn dắt của KTNN trong Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao khu vực Đông Nam Á (ASEANSAI) qua việc xây dựng và đôn đốc thực hiện Kế hoạch của Ủy ban Kế hoạch chiến lược…
 

Các đơn vị trực thuộc KTNN ký kết giao ước thi đua năm 2023
 
Kế hoạch cũng đề ra các giải pháp thực hiện, trọng tâm là các đơn vị cần quán triệt sâu sắc tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” gắn với định hướng phát triển, hoạt động của KTNN.

Phát huy vai trò định hướng, chỉ đạo của cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội để tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả tất cả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là Phong trào thi đua đặc biệt “Chào mừng Kỳ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước”, đảm bảo thi đua thường xuyên, liên tục, thiết thực, không phô trương, tránh hình thức.

Bám sát các nội dung, yêu cầu và giải pháp về thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2023 của KTNN và các văn bản của Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước; nhất là trong việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; giữ gìn uy tín, hình ảnh và lòng tự tôn nghề nghiệp để tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Kết hợp chặt chẽ việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt với việc tổ chức thực hiện các hoạt động do Ban Chỉ đạo kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN phê duyệt; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, đặc biệt là tuyên truyền về truyền thống tự hào của KTNN sau 30 năm xây dựng và phát triển, các hoạt động của KTNN hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập…

Kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua và tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển KTNN trong 30 năm, trên mọi lĩnh vực hoạt động.

Kế hoạch cũng nêu rõ về các tiêu chí thi đua và hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân trong toàn Ngành trong việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt lần này.

Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu, căn cứ Kế hoạch, các đơn vị trực thuộc KTNN xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua, với các chỉ tiêu thi đua cụ thể, gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo Phong trào thi đua diễn ra liên tục, đạt hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí trong Ngành dành nhiều thời lượng để tuyên truyền về Phong trào thi đua đặc biệt gắn với việc đẩy mạnh tuyên truyền mô hình, cách làm mới, hay, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến… tạo sức lan tỏa sâu rộng, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống tốt đẹp của Ngành và khát vọng cống hiến trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cho sự nghiệp xây dựng và phát triển KTNN./.

Phương Ngọc

Xem thêm »