Kế hoạch triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 tại Kiểm toán nhà nước.

23/03/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) – Ngày 22/3/2023, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn ký Quyết định 292/QĐ-KTNN ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 tại Kiểm toán nhà nước (KTNN).

KTNN ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2019 - 2023 tại KTNN

Quyết định nêu rõ, thực hiện nhiệm vụ định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi là hệ thống hóa văn bản) quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ), KTNN ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2019 - 2023 tại KTNN.
 
Mục đích của kế hoạch nhằm: Công bố tập hệ thống hóa văn bản tại KTNN còn hiệu lực tính đến hết ngày 31/12/2023 và các danh mục thể hiện kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2019-2023; Tập hợp sắp xếp và công bố đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về KTNN còn hiệu lực, hết hiệu lực, giúp công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật được hiệu quả, thuận tiện, tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật.

Đối tượng hệ thống hóa văn bản kỳ 2019 - 2023 bao gồm: Các văn bản trong tập hệ thống hóa của kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 của KTNN; các văn bản do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành; văn bản do KTNN chủ trì soạn thảo và văn bản do cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình có nội dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của KTNN được ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 (gồm cả văn bản được ban hành nhưng chưa có hiệu lực tính đến hết ngày 31/12/2023).
 
Phạm vi hệ thống hóa bao gồm: Văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành; văn bản quy phạm pháp luật do Kiểm toán nhà nước chủ trì soạn thảo; văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình có nội dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của KTNN.
 
Theo kế hoạch, Vụ pháp chế chủ trì:
 
Phối hợp với các đơn vị trực thuộc KTNN có liên quan theo đề nghị của đơn vị chủ trì để xây dựng Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa vãn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 tại KTNN, thời gian hoàn thành là tháng 03/2023
 
Phối hợp với Văn phòng KTNN, Vụ Tổng hợp, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán (CĐ&KSCLKT) để thu thập, tập họp, phân loại các văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành và các văn bản do KTNN chủ trì soạn thảo; phối hợp các đơn vị còn lại trực thuộc KTNN trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao thu thập, tập họp, phân loại các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình có nội dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của KTNN, thời gian hoàn thành tháng 11/2023.
 
Phối hợp với các đơn vị trực thuộc KTNN có liên quan theo đề nghị của đơn vị chủ trì thực hiện các bước rà soát, hệ thống hóa văn bản theo quy định tại Điều 167 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan, thời gian hoàn thành tháng 11/2023.
 
Phối hợp lập danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ; hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần; còn hiệu lực; cần đình chỉ thỉ hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bể sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới:  Phối hợp với  Văn phòng KTNN, Vụ Tổng hợp, Vụ CĐ&KSCLKT để lập các danh mục văn bản đối với các văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành và các văn bản do KTNN chủ trì soạn thảo; Phối hợp Các đơn vị còn lại trực thuộc KTNN trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao lập các danh mục văn bản đối với các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình có nội dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của KTNN, thời gian hoàn thành tháng 11/2023.
 
Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm: Xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản tại KTNN kỳ 2019 - 2023; tổ chức lấy ý kiến đóng góp đối với kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2019 - 2023 tại KTNN, thời gian hoàn thành tháng 12/2023Căn cứ vào Danh mục văn bản còn hiệu lực, sắp xếp các văn bản thành tập hệ thống hóa văn bản trình Tổng Kiểm toán nhà nước công bố kết quả hệ thống hóa văn bản, gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, thời gian hoàn thành tháng 01/2024./.
 
Ngọc Bích
 

Xem thêm »