Công khai kết quả kiểm toán Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài gòn

18/01/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Thực hiện Quyết định số 1115/QĐ-KTNN ngày 16/8/2022 của Tổng Kiểm toán nhà nước về kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2021 của Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên (MTV) Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Đoàn Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia thuộc Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2021 của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn từ ngày 17/8/2022 đến 15/10/2022. Qua Kiểm toán, Đoàn Kiểm toán đã chỉ ra nhiều kết quả quan trọng, góp phần giúp đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ảnh minh họa

Năm 2021, Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (Tổng công ty) đã tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật thuế, chế độ kế toán, điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế quản lý tài chính và các quy chế quản lý nội bộ khác do đơn vị ban hành.

Kết quả kiểm toán cũng chỉ ra, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) cơ bản được thực hiện theo quy định về quản lý đầu tư xây dựng của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

Kết quả hoạt động năm 2021, doanh thu theo số liệu hợp nhất toàn Tổng công ty là hơn 17.459 tỷ đồng, bằng 109,5% năm 2020; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 16,2%, bằng 107% năm 2020; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) là 10,2%, bằng 117% năm 2020; khả năng thanh toán nợ đến hạn là 2,02 lần. Tổng công ty bảo toàn được vốn, bảo đảm thu nhập ổn định cho người lao động.

Bên cạnh những kết quả nêu trên, kết quả kiểm toán cũng chỉ ra một số tồn tại, cụ thể: Một số đơn vị được kiểm toán chưa đối chiếu đầy đủ các khoản nợ phải thu, phải trả, còn một số khoản nợ quá hạn chưa thu hồi được. Một số đơn vị ghi nhận doanh thu, thu nhập chưa kịp thời; phân bổ vào chi phí giá trị sửa chữa, mua sắm công cụ dụng cụ, chi phí thuê cơ sở hạ tầng chưa phù hợp... Công ty TNHH Tân Cảng - Tây Ninh là công ty con, có vốn của Công ty mẹ chiếm 51%; đến thời điểm kết thúc kiểm toán, thành viên góp vốn là Công ty V.G.T. Export Import Transportation Co.Ltd chưa góp đủ vốn do chậm thủ tục pháp lý (đã góp hơn 4.6 tỷ đồng/9.5 tỷ đồng, thiếu hơn 4.8 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, trong năm 2012, Tồng công ty đã thực hiện đăng ký bảo hộ thương hiệu “Tân Cảng” tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam nhưng chưa ban hành quy chế quản lý sử dụng thương hiệu, 20/22 công ty con, 08/09 công ty liên doanh, liên kết với Công ty mẹ và 26/38 công ty liên doanh, liên kết với các công ty con sử dụng logo của Tổng công ty để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng không có hợp đồng quy định nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi giữa các bên, không trả phí sử dụng thương hiệu cho Tổng công ty. Một số đơn vị chưa xuất hóa đơn và kê khai thuế Giá trị gia tăng đối với hàng biếu, tặng; áp dụng thuế suất ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi phí nộp phạt vi phạm về thuế khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2021 (khoản chi phí không được trừ); chưa tính đủ thu nhập chịu thuế Thu nhập cá nhân năm 2021 đối với khoản thưởng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật theo quy định./.

Phương Ngọc
 

Xem thêm »