Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên Kiểm toán nhà nước

05/01/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) – Mới đây, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đã ký ban hành Kế hoạch số 536-KH/ĐU của Đảng ủy Kiểm toán nhà nước (KTNN) về việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2023 về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; giữ gìn tác phong, đạo đức công vụ, uy tín hình ảnh và lòng tự tôn nghề nghiệp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan”.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành năm 2023.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Chuyên đề năm 2023 phải đảm bảo 3 nội dung: Học tập Bác - Làm theo Bác - Nêu gương của cán bộ, đảng viên; Tập trung vào những hành động, việc làm cụ thể đảm bảo hiệu quả, thiết thực; Xây dựng nội dung chuyên đề hàng năm phải trên cơ sở vừa cụ thể hóa nội dung Chuyên đề toàn khóa, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, đảm bảo theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy KTNN về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về nội dung thực hiện, kế hoạch nêu rõ: Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và chuyên đề năm 2023 “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; giữ gìn tác phong, đạo đức công vụ, uy tín hình ảnh và lòng tự tôn nghề nghiệp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan” gắn với việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1346/CT-KTNN ngày 28/10/2022 của KTNN về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Hội nghị lần sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, kết quả học tập và làm theo Bác với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Gắn với các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước, quốc gia, dân tộc; ngày thành lập của các đảng bộ, chi bộ và các đơn vị.

Trong đó, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; nêu cao tinh thần tự giác, tự kiểm tra; việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cần được tiến hành nghiêm túc, thận trọng, đảng viên phải nghiêm túc tiếp thu những ý kiến phê bình đúng đắn trên tinh thần tự giác, trách nhiệm.

Khắc phục tình trạng xuê xoa, nể nang và lợi dụng dịp này để “đấu đá”, “hạ bệ” nhau với những động cơ không trong sáng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc cụ thể hoá chủ trương, đường lối của Đảng; tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; thực hiện kết luận kiểm tra của cấp uỷ, tổ chức đảng; tăng cường tuyên truyền về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, đặc biệt là sự gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của ngành, cơ quan, đơn vị với việc học và làm theo Bác.

Đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung Chuyên đề năm 2023 vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 của cơ quan, đơn vị. Cấp uỷ, cán bộ, đảng viên hoàn thành việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2023 hoàn thành trong quý I/2023.

Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh đối với ngành KTNN đã ban hành kèm theo Quyết định số 268-QĐ/ĐU ngày 19/12/2013 của Đảng ủy KTNN “CÔNG MINH - CHÍNH TRỰC - NGHỆ TINH - TÂM SÁNG”; Quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 04/2016/QĐ-KTNN ngày 29/8/2016 cùng với Quy định chuẩn mực KTNN số 30 - Bộ quy tắc đạo đức ngề nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-KTNN ngày 15/7/2016; Chỉ thị số 1346/CT-KTNN ngày 28/10/2022 của Kiểm toán nhà nước. Đồng thời, thực hiện rà soát, bổ sung, sửa đổi và xây dựng mới các quy chế, quy định trong nội bộ. Chú trọng xây dựng môi trường văn hoá công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn.

Các cấp ủy đảng cụ thể hóa Chuyên đề năm 2023 vào nhiệm vụ cụ thể của đơn vị và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp cho phù hợp với đặc thù, điều kiện thực tiễn của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Đảng ủy KTNN, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Chuyên đề năm 2023. Trong đó, chú trọng việc kiểm tra, giám sát việc xây dựng kế hoạch toàn khóa, hằng năm của cấp ủy và kế hoạch học tập làm theo của cá nhân và việc tổ chức thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy KTNN yêu cầu: Ban Tuyên giáo Đảng ủy KTNN chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Đoàn thể tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN đôn đốc cấp ủy các đơn vị tổ chức thực hiện, làm cơ sở cho việc đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2023. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc học tập, thực hiện chuyên đề năm 2023 vào Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023. Ban Dân vận Đảng ủy KTNN lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội KTNN tuyên truyền, phổ biến, quán triệt rộng rãi tới các đoàn viên, hội ciên và quần chúng.

Yêu cầu Cấp ủy các cấp, trực tiếp là đồng chí Bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, Kết luận số 21-KL/TW và việc học tập Chuyên đề toàn khoá, Chuyên đề năm 2023. Căn cứ vào Kế hoạch của Đảng ủy KTNN, các đảng ủy, chi ủy trực thuộc xây dựng Kế hoạch thực hiện gửi về Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN trước ngày 15/01/2023. Đưa nội dung việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW Chuyên đề năm 2023 vào chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023. Lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những nội dung đột phá liên quan tới nội dung của chuyên đề năm 2023 để tập trung giải quyết mang lại kết quả cụ thể.

Cùng với đó, chỉ đạo viết bài, tuyên truyền về những nội dung cơ bản của Chuyên đề năm 2023, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh để biểu dương và nhân rộng trong toàn ngành. Chỉ đạo ban chấp hành các tổ chức đoàn thể ở đơn vị phổ biến, tuyên truyền rộng rãi về các nội dung chuyên đề năm 2023 tới toàn thể đoàn viên, hội viên, vận động quần chúng tích cực giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên./.
 
Thanh Trang

Xem thêm »