Kiểm toán nhà nước ban hành Hướng dẫn kiểm toán dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư

05/01/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) – Ngày 03/01/2023, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn đã ký Quyết định số 05/QĐ-KTNN ban hành Hướng dẫn kiểm toán dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (gọi tắt là dự án PPP).

Hướng dẫn gồm 5 Chương, 20 Điều, quy định trình tự, thủ tục tiến hành các công việc, nội dung kiểm toán của cuộc kiểm toán dự án PPP do Kiểm toán nhà nước (KTNN) thực hiện; được xây dựng trên cơ sở quy định của Luật Kiểm toán nhà nước, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước, hệ thống quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng của Nhà nước, hệ thống Chuẩn mực KTNN. Quy trình kiểm toán của KTNN được ban hành theo Quyết định số 02/2020/QĐ-KTNN ngày 16/10/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước (Quy trình kiểm toán của KTNN), thực tiễn hoạt động kiểm toán và hoạt động quản lý đầu tư xây dựng tại Việt Nam.

Hướng dẫn này không áp dụng đối với phần vốn Nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng được bố trí từ nguồn vốn đầu tư công thực hiện theo phương thức bố trí vào hạng mục cụ thể theo tỷ lệ và giá trị, tiến độ và điều kiện quy định tại hợp đồng.

Hướng dẫn áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc KTNN được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các cuộc kiểm toán dự án PPP độc lập và kiểm toán chi tiết dự án PPP lồng ghép trong các cuộc kiểm toán khác, các Đoàn kiểm toán của KTNN, thành viên Đoàn kiểm toán, các đơn vị trực thuộc KTNN được giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng kiểm toán, Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán; các tổ chức, cá nhân được ủy thác hoặc thuê thực hiện kiểm toán, cộng tác viên KTNN, các đơn vị được kiểm toán và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kiểm toán.

Theo hướng dẫn, nếu có trường hợp phát sinh khác trong hoạt động kiểm toán ngoài quy định của hướng dẫn này, Trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán, thành viên Đoàn kiểm toán, tổ chức và cá nhân được ủy thác hoặc thuê thực hiện kiểm toán, cộng tác viên kiểm toán nhà nước phải báo cáo Kiểm toán trưởng hoặc Thủ trưởng đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm toán, trình xin ý kiến của Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định. 

Hướng dẫn quy định những nội dung cụ thể mang tính đặc thù đối với kiểm toán dự án PPP theo 4 bước: Chuẩn bị kiểm toán; thực hiện kiểm toán; lập và gửi báo cáo kiểm toán; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Hướng dẫn cũng giúp Kiểm toán viên trong quá trình kiểm toán nhận biết được một số sai sót, gian lận thường gặp trong công tác lập, thẩm tra, thẩm định phê duyệt tiểu dự án đầu tư, điều chỉnh tiểu dự án đầu tư; Công tác khảo sát, thiết kế, lập dự toán; Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, đưa công trình vào khai thác, sử dụng; Công tác quản lý chất lượng; Công tác quản lý tiến độ; Nguồn vốn đầu tư và Kiểm tra hiện trường./.

M. Thúy
 

Xem thêm »