Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn: KTNN chuyên ngành II cần đi sâu vào đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả của các chính sách tài khóa quốc gia

19/08/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Ngày 18/8/2022 tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc với KTNN chuyên ngành II.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Buổi làm việc sự tham gia của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh cùng Lãnh đạo chủ chốt của KTNN chuyên ngành II và đại diện Lãnh đạo các đơn vị tham mưu, sự nghiệp của KTNN.

Báo cáo kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành II Lê Đình Thăng cho biết: Đến thời điểm hiện tại, đơn vị có 84 cán bộ, công chức, Kiểm toán viên, với 2 Kiểm toán viên cao cấp, 31 Kiểm toán viên chính, 40 Kiểm toán viên và 11 Chuyên viên. Trình độ đào tạo chuyên môn: 02 Tiến sỹ, 55 Thạc sỹ và 27 cử nhân, kỹ sư.
KTNN chuyên ngành II có chức năng giúp Tổng Kiểm toán nhà nước đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị đối với việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và các hoạt động có liên quan của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ và cơ quan Trung ương khác thuộc lĩnh vực kinh tế, tổng hợp.

Theo Quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước, KTNN chuyên ngành II được phân công kiểm toán đối với 17 Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, gồm: Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao, Xây dựng, Nội vụ, Tư pháp; Văn phòng Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ; Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Hội đồng Trung ương Liên minh các hợp tác xã Việt Nam; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Hàng năm, KTNN chuyên ngành II xây dựng kế hoạch thực hiện khoảng 15 cuộc kiểm toán, trong đó kiểm toán ngân sách khoảng 7-8 Bộ, cơ quan Trung ương, kiểm toán chuyên đề toàn Ngành và các chuyên chuyên đề chuyên sâu để đánh giá cơ chế chính sách tài khoá như: Thuế, Hải quan hay các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia. Ngoài ra, KTNN chuyên ngành II chủ trì kiểm toán chuyên đề nợ công và tham gia với Vụ Tổng hợp trong việc kiểm toán quyết toán ngân sách Nhà nước (NSNN), tham gia ý kiến về dự toán NSNN.
 
Kiểm toán trưởng Lê Đình Thăng báo cáo tại buổi làm việc

Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm toán từ đầu năm 2022, theo Kiểm toán trưởng Lê Đình Thăng, đơn vị được giao thực hiện 15 cuộc kiểm toán, trong đó có 8 cuộc kiểm toán quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2021; 2 cuộc kiểm toán chuyên đề; 2 cuộc kiểm toán hoạt động và 3 cuộc kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư, cuộc kiểm toán việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn nhân lực phục vục công tác phòng, chống dịch covid-19 và các chính sách hỗ trợ, Kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021 của các Bộ, cơ quan Trung ương. “Trên cơ sở Kế hoạch kiểm toán và Phương án tổ chức kiểm toán năm 2022 phê duyệt, Tập thể lãnh đạo KTNN chuyên ngành II phối hợp chặt chẽ với Ban chấp hành Đảng ủy bộ phận KTNN chuyên ngành II chủ động triển khai các nhiệm vụ của đơn vị theo định hướng chỉ đạo và các quyết định của lãnh đạo KTNN.”- Kiểm toán trưởng Lê Đình Thăng nói.

Đến nay, Đợt 1 đã phát hành 5 Báo cáo kiểm toán; Đợt 2 đã kết thúc kiểm toán và đang trình phê duyệt 4 BCKT; Đợt 3, chuẩn bị triển khai 4 cuộc kiểm toán ngân sách Bộ. Đến cuối năm, dự kiến thực hiện kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp và 2 cuộc kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư của các dự án đầu tư xây dựng.

Bên cạnh việc triển khai công tác kiểm toán, việc theo dõi kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán cũng được đơn vị chú trọng với nhiều cách làm hiệu quả. Kết quả, thực hiện kiến nghị kiểm toán hàng năm của KTNN chuyên ngành II thực hiện với tỷ lệ tương đối cao, trên 86%, riêng thực hiện kiến nghị về giảm chi thường xuyên đạt trên 95%. Các kiến nghị của KTNN chuyên ngành II chủ yếu liên quan đến cơ chế chính sách về quản lý tài chính ngân sách quốc gia, một số kiến nghị trong thời gian gần đây tập trung nhiều đến công tác quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực được giao cho các Bộ, ngành.

Trong năm 2022, đơn vị tổ chức 04 cuộc kiểm tra thực hiện kiến nghị tại các đơn vị được kiểm toán (từ 16/5/2022) và yêu cầu báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán đối với 12 cuộc kiểm toán. Kết quả thực hiện kiến nghị 7 tháng đầu năm 2022 đạt 93,7% trong đó kiến nghị tăng thu 80,2%; giảm chi thường xuyên 95,4%; giảm chi đầu tư 30,8%; kiến nghị xử lý khác 94,3%.

Hàng năm KTNN chuyên ngành II được giao tham gia công tác thảo luận dự toán NSNN tại Bộ Tài chính đối với 17 Bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Kết quả góp phần cùng với các đơn vị trong Ngành, đã tham mưu cho Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương chấn chỉnh công tác lập dự toán, đảm bảo tuân thủ đầy đủ theo hướng dẫn; bao quát hết nguồn thu; thuyết minh rõ cơ sở lập dự toán, sát tình hình thực hiện; xác định nhiệm vụ trọng tâm, sắp xếp thứ tự các nhiệm vụ chi ưu tiên theo mức độ cấp thiết, khả năng triển khai trong năm để tránh tình trạng giao nhưng không thực hiện được phải điều chỉnh nhiều lần, huỷ dự toán, chuyển nguồn kinh phí; rà soát nội dung chi quản lý hành chính, quán triệt quan điểm tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu lập dự toán.

Công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng văn bản được cấp ủy, Lãnh đạo đơn vị quan tâm dành nguồn lực thích đáng nhằm nâng cao năng lực của Kiểm toán viên. Trong năm đã xây dựng và trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành 2 Đề cương kiểm toán: Chuyên đề công tác Quản lý nhà nước về Tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2017-2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tập đoàn, Tổng Công ty và một số địa phương và Chuyên đề đánh giá hiệu quả của chính sách ưu đãi và hỗ trợ cho phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo trong lĩnh vực: Ưu đãi về thuế, đất đai, bảo vệ môi trường theo Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 25/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngoài ra, đơn vị còn tích cực tham gia và trách nhiệm với nhiệm vụ chung của Ngành trong việc tham gia cùng các tổ giám sát của Quốc hội về công tác giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện thực hành, tiết kiệm chống lãng phí tại các Bộ, ngành, địa phương và Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với các Bộ, ngành và địa phương.
 
Vụ trưởng Vụ Pháp chế phát biểu tại buổi làm việc


Tại buổi làm việc, Lãnh đạo đơn vị, Trưởng các Phòng thuộc KTNN chuyên ngành II đã có những phát biểu làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến hoạt động của đơn vị và việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn trên thực tế. Các ý kiến tập trung nêu ra một số khó khăn, vướng mắc trong kiểm toán chính sách tài khoá quốc gia; Cuộc kiểm toán chuyên đề có đối tượng kiểm toán, nội dung kiểm toán thuộc cơ quan Trung ương; Một số chương trình mục tiêu thuộc các Bộ, ngành cơ quan Trung ương nhưng triển khai thực hiện tại các địa phương; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán tại một số Bộ, ngành trung ương, như cơ quan Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước và công tác đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện văn hóa đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ…

Tham gia trao đổi tại buổi làm việc, thủ trưởng các đơn vị tham mưu: Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng hợp, Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Pháp chế đã đánh giá cao vai trò, năng lực của KTNN chuyên ngành II cũng như làm rõ hơn một số ý kiến liên quan đến việc tổ chức hoạt động kiểm toán của đơn vị, như: Quy trình, chuẩn mực, rủi ro và nhật ký kiểm toán; việc còn có những chồng chéo trong hoạt động kiểm toán theo ngành dọc và trùng lắp trong việc triển khai các cuộc kiểm toán chuyên đề...

Trao đổi tại buổi làm việc, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy thế mạnh của đơn vị, khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, tránh chồng chéo trong hoạt động và đặc biệt chú ý tới vấn đề bảo mật thông tin. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu đơn vị tập trung nhân lực thực hiện tốt cuộc kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021 cũng như các cuộc kiểm toán đã được Tổng Kiểm toán nhà nước giao; đồng thời xây dựng phương án triển khai nhiệm vụ trong năm 2023.

Kết luận buổi làm việc, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Ngô Văn Tuấn ghi nhận kết quả, thành tích đạt được của KTNN chuyên ngành II trong thời gian qua. Theo Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách, với vai trò là đơn vị giúp Tổng Kiểm toán nhà nước đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị đối với việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công tại các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ..., KTNN chuyên ngành II cần nâng cao chất lượng hoạt động, có những kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm phục vụ có hiệu quả công tác quản lý của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ. “Trong thời gian tới, đơn vị cần thực hiện các cuộc kiểm toán mà qua đó bóc tách được việc có hay không vấn đề lợi ích nhóm, vấn đề tham nhũng trong xây dựng và thực thi chính sách.” – Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn nói.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách cũng đề nghị đơn vị cần nhìn nhận đúng các vấn đề về rủi ro nghề nghiệp và rủi ro đạo đức trong thực thi nhiệm vụ, từ đó tập trung thực hiện tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả trong triển khai nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu quản lý việc sử dụng tài chính công, tài sản công. Qua đó nâng cao uy tín của đơn vị, góp phần khẳng định vai trò, vị thế, tiếng nói của KTNN trước Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân. “Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo KTNN và cá nhân tôi luôn mong muốn, KTNN chuyên ngành II tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, công khai, minh bạch và là một tập thể đoàn kết hoàn thành có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao để xứng đáng là “Anh cả đỏ” của KTNN.”- Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách nhấn mạnh./.

Phương Ngọc

Xem thêm »