Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc ban hành Công điện: Nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ và tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kiểm toán

02/04/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc vừa có Công điện số 377/CĐ-KTNN ngày 02/4/2021, gửi Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước (KTNN) về việc nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ và tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kiểm toán.

Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu tiếp tục nâng cao kỷ luật kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ và tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kiểm toán

Công điện nêu rõ, thực hiện Công văn số 130-CV/BNCTW ngày 25/3/2021 của Ban Nội chính Trung ương về việc thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo ngày 18/3/2021; để nâng cao hơn nữa kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động kiểm toán và tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm một số nội dung:

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống tham nhũng, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Quán triệt và yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm các Công điện, Chỉ thị và chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước trong mọi hoạt động của đơn vị, nhất là hoạt động kiểm toán. Trong đó, tập trung quán triệt Chỉ thị số 274/CT-KTNN ngày 09/3/2021 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2021.

Chỉ đạo các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nâng cao hơn nữa việc giữ gìn tác phong, đạo đức công vụ; giữ gìn uy tín, hình ảnh và nguyên tắc độc lập, khách quan của Kiểm toán viên nhà nước; chấp hành nghiêm các quy chế, quy định, quy trình và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; không lợi dụng nhiệm vụ để vụ lợi, phục vụ động cơ cá nhân; nghiêm cấm việc bỏ sót, cố tình làm sai lệch hoặc giảm bớt kết quả kiểm toán.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và kiểm soát chất lượng kiểm toán đối với các Đoàn, Tổ và Kiểm toán viên nhà nước, đặc biệt là các lĩnh vực kiểm toán như: Lĩnh vực quy hoạch đất đai, đô thị, tài nguyên khoáng sản, đầu tư xây dựng cơ bản, kiểm toán thuế…trong việc chấp hành những quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm; lựa chọn, bố trí kiểm toán viên có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ để đảm nhiệm các vị trí công tác, nhất là đối với các Trường Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán…

Tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán. Khi phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm, Trưởng đoàn kiểm toán phải kịp thời báo cáo Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán, lãnh đạo KTNN để chuyển ngay cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật, không chờ đến khi kết thúc quá trình kiểm toán; không được có hành vi che giấu vi phạm.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng Kiểm toán nhà nước nếu để xảy ra vi phạm thuộc thẩm quyền, trách nhiệm quản lý. Trưởng Đoàn kiểm toán và Tổ trưởng Tổ kiểm toán có trách nhiệm quản lý hoạt động kiểm toán của kiểm toán viên, nếu xảy ra sai phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

M. Thúy
 

Xem thêm »