Ban chấp hành Đảng bộ Kiểm toán nhà nước họp phiên thứ 4

26/02/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Ngày 26/2/2021, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã chủ trì Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ KTNN khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 1, 2 năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và Nghị quyết của BCH Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2020-2025 về “Lãnh đạo hoàn thiện thể chế về tổ chức và hoạt động của KTNN”.

Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 1, 2 năm 2021, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Nguyễn Bá Dũng cho biết: Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Đáng chú ý là Chỉ thị số 83-CT/BTV ngày 14/01/2021 về “Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2021”; Nghị quyết số 88-NQ/ĐU ngày 19/02/2021 về “Lãnh đạo thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030”; Nghị quyết số 89-NQ/ĐU ngày 19/02/2021 về “Lãnh đạo hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2020-2025”; Nghị quyết số 90-NQ/ĐU ngày 19/02/2021 về “Lãnh đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào các hoạt động của ngành (trong đó việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin là cơ bản) giai đoạn 2020-2025”.

Các cấp ủy đảng đã khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Đảng ủy cấp trên và của Đảng ủy KTNN đến từng cán bộ, đảng viên trong toàn ngành, đồng thời tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, thực hiện cải cách hành chính mạnh mẽ trong mọi hoạt động và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đặc biệt, các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc thẩm định, phát hành báo cáo kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2020 và tập trung chỉ đạo việc khảo sát và lập kế hoạch kiểm toán năm 2021. Tính đến ngày 20/02/2020, KTNN đã hoàn thành 187/188 cuộc kiểm toán thuộc KHKT năm 2020; phát hành 230/235 báo cáo kiểm toán; tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2020: Tổng số kiến nghị xử lý tài chính là 61.468 tỷ đồng, trong đó: tăng thu 5.121 tỷ đồng; giảm chi 13.286 tỷ đồng, kiến nghị khác 43.061 tỷ đồng; đồng thời, qua kiểm toán đã kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 119 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý sai quy định hoặc không phù hợp với quy định chung của Nhà nước và thực tiễn nhằm bịt lỗ hổng, tránh thất thoát, lãng phí; chuyển 05 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật và cung cấp 131 BCKT và các các tài liệu có liên quan cho cơ quan của Quốc hội, UBKTTW, cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ điều tra, kiểm tra giám sát.

Ban Thường vụ tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nhất là giáo dục văn hóa, tư tưởng, lối sống, trách nhiệm của đảng viên, nâng cao đạo đức công vụ của KTV, xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”.  

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cũng được Đảng ủy quan tâm, chú trọng, trong tháng 01/2021, Ban Thường vụ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ngay sau khi Đại hội kết thúc.
      
Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 và quý II năm 2021, Đảng ủy KTNN tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 83-CT/BTV ngày 14/01/2021 của Đảng ủy KTNN về “Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2021”; Nghị quyết số 88-NQ/ĐU ngày 19/02/2021 về “Lãnh đạo thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030”; Nghị quyết số 89-NQ/ĐU ngày 19/02/2021 về “Lãnh đạo hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2020-2025”; Nghị quyết số 90-NQ/ĐU ngày 19/02/2021 về “Lãnh đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào các hoạt động của ngành (trong đó việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin là cơ bản) giai đoạn 2020-2025”.
      
Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 1, 2 năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.  BCH Đảng bộ KTNN cũng đã thảo luận và cho ý kiến điều chỉnh, bổ sung thêm một số nội dung vào dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2020-2025 về “Lãnh đạo hoàn thiện thể chế về tổ chức và hoạt động của KTNN” để Ban thường vụ Đảng ủy KTNN nghiên cứu hoàn thiện dự thảo.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Đức Phớc đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương và có trách nhiệm của các đại biểu trong việc tham gia ý kiến vào các dự thảo. Đồng chí Hồ Đức Phớc yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nêu cao tinh thần gương mẫu, lãnh đạo toàn diện các đoàn, tổ kiểm toán với phương châm quyết liệt, khoa học, thận trọng, chặt chẽ; thường xuyên giám sát kiểm toán viên, thực hiện nghiêm quy định về đạo đức nghề nghiệp. Bên cạnh đó, Bí thư Đảng ủy KTNN yêu cầu các đơn vị cần chủ động, linh hoạt trong quá trình triển khai kiểm toán căn cứ tình hình, diễn biến của dịch Covid 19; chia sẻ khó khăn với đơn vị được kiểm toán. Đặc biệt, các đơn vị cần quán triệt công chức, kiểm toán viên tăng cường ứng dụng CNTT một cách mạnh mẽ trong hoạt động kiểm toán.

Đối với Nghị quyết chuyên đề, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước giao Văn phòng Đảng - Đoàn thể tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu rà soát, hoàn thiện dự thảo để trình ký, ban hành.

Hà Linh

Xem thêm »