Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Kiểm toán nhà nước được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí cao

19/01/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Ngày 14/01/2021, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã ký và ban hành Thông báo số 4188/TB-TTKQH về “Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 52, tháng 01/2021”.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc trình bày Báo cáo nhiệm kỳ 2016-2021 của Kiểm toán nhà nước trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Theo Thông báo, từ ngày 11 đến 12/01/2021, tại phiên họp thứ 52, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp dưới sự Chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân để cho ý kiến về: 01 dự thảo Nghị quyết liên tịch, các báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước và một số nội dung khác; thông qua 09 Nghị quyết.

Thông báo nêu rõ, về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Kiểm toán nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với báo cáo của Kiểm toán nhà nước và cho rằng: Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Kiểm toán nhà nước đã triển khai tích cực, bảo đảm, đúng quy định của Hiến pháp; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có Luật Kiểm toán nhà nước.

Kiểm toán nhà nước đã có nhiều đổi mới trong phương pháp kiểm toán, cải cách thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán, góp phần tăng cường công tác quản lý và chấn chỉnh kỷ luật tài chính trong quản lý tài sản công, tài chính công, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; cung cấp nhiều thông tin để Quốc hội, Chính phủ xem xét, quyết định các vấn đề theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Kiểm toán nhà nước đẩy mạnh nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường đầu tư, trang bị cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện tốt công tác đối ngoại, làm tốt vai trò Chủ tịch ASOSAI, thành viên của INTOSAI, góp phần nâng cao vị thế của Kiểm toán nhà nước.

 

Toàn cảnh phiên họp thứ 52 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với các hạn chế, tồn tại và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới đã nên trong báo cáo. Đề nghị Kiểm toán nhà nước tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, bám sát Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030 để hoàn chỉnh báo cáo, trình Quốc hội khóa XIV xem xét tại Kỳ họp thứ 11.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, với sự quyết tâm cao, Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Kiểm toán Nhà nước đã tập trung nâng cao chất lượng kiểm toán trên cơ sở thực hiện các giải pháp đột phá về siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), nâng cao chất lượng đội ngũ, kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức, không ngừng đổi mới phương pháp, cách thức kiểm toán; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là giáo dục về phẩm chất liêm chính, bản lĩnh, văn hóa ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, lối sống, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Trong giai đoạn này, Kiểm toán nhà nước đã ban hành 32 văn bản quy phạm pháp luật và 57 văn bản quản lý nội bộ, trong đó đã xây dựng và ban hành mới hệ thống 39 Chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước theo chuẩn quốc tế ISSAI phù hợp với đặc thù của Việt Nam.

Việc chỉ đạo điều hành hoạt động kiểm toán của Tổng Kiểm toán nhà nước trong nhiệm kỳ được thực hiện quyết liệt, thường xuyên và liên tục; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện kiểm toán; tăng cường kiểm tra, giám sát các đoàn kiểm toán trong suốt quá trình kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán. Trong giai đoạn 2016-2021, Kiểm toán nhà nước kiến nghị xử lý tài chính hơn 353.730 tỷ đồng; chuyển 20 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật, 02 vụ việc đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an điều tra xử lý; cung cấp 498 hồ sơ, báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho cơ quan của Quốc hội, Ủy ban kiểm tra Trung ương, cơ quan điều tra và các cơ quan Nhà nước khác có thẩm quyền; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ 786 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý sai quy định hoặc không phù hợp với quy định chung của Nhà nước và thực tiễn, góp phần làm lành mạnh nền tài chính quốc gia. Kiến nghị về xử lý tài chính của Kiểm toán nhà nước trong nhiệm kỳ đã được các đơn vị thực hiện là trên 237.570 tỷ đồng, đạt 73,6% tổng số kiến nghị; có 136/786 văn bản đã được Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương thực hiện hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

Trong nhiệm kỳ, hoạt động hội nhập và hợp tác quốc tế của Kiểm toán nhà nước không ngừng được mở rộng, tăng cường về chiều sâu, thiết thực và có hiệu quả; vai trò, vị thế của Kiểm toán nhà nước trong cộng đồng Kiểm toán Tối cao Khu vực và thế giới ngày càng được khẳng định và nâng cao. Trong khuôn khổ ASOSAI, Kiểm toán nhà nước Việt Nam đã đăng cai và tổ chức thành công Đại hội ASOSAI lần thứ 14 năm 2018 tại Hà Nội, là thành viên Ban Điều hành ASOSAI giai đoạn 2015-2024 và Chủ tịch ASOSAI giai đoạn 2018-2021.

Đến nay, Kiểm toán nhà nước đã xây dựng được trụ sở chính tại Hà Nội khang trang, hiện đại, 12/13 Kiểm toán nhà nước khu vực đã có trụ sở làm việc.

Từ năm 2018, Kiểm toán nhà nước đã tổ chức thực hiện số hóa toàn bộ hồ sơ kiểm toán, đến nay đã số hóa được hơn 7 triệu trang tài liệu các loại để phục vụ quản lý, lưu trữ và khai thác thông tin phục vụ công tác kiểm toán.

Ngày 16/9/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 999/2020/UBTVQH14 về Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030, nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu lực hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mà còn tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho Kiểm toán nhà nước hoạch định các kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm, khắc phục những bất cập và hoàn thành tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được Ðảng, Nhà nước và nhân dân giao phó./.

Khánh Vy

Xem thêm »