Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kết quả công tác của Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV

12/01/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Chiều 11/01, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về Báo cáo công tác của KTNN nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc tham dự và báo cáo tại Phiên họp.

Tổng Kiểm toán nhà nước báo cáo tại phiên họp UBTVQH

Kiến nghị xử lý tài chính 353.733 tỷ đồng

Trình bày Báo cáo trước UBTVQH, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết, trong nhiệm kỳ, với sự quyết tâm cao, Ban cán sự đảng, Đảng ủy, lãnh đạo KTNN đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. 
  
Trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán (KHKT) có nhiều đổi mới cả về nội dung và cách thức tổ chức thực hiện, chất lượng ngày càng được nâng cao, bám sát các định hướng lớn của Đảng, Nhà nước, các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, các vấn đề có rủi ro cao về quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công theo hướng ngày càng khoa học, minh bạch và công khai. Ngoài KHKT hằng năm đã được phê duyệt theo Luật KTNN, KTNN thực hiện nhiệm vụ kiểm toán theo yêu cầu của Quốc hội, UBTVQH, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; xem xét, quyết định việc kiểm toán khi có đề nghị của các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức.

Công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động kiểm toán với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt và sát hợp, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực hoạt động kiểm toán. Nhờ đó, việc thực hiện KHKT trong nhiệm kỳ đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng hoàn thiện cơ chế chính sách, phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí và siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, số kiến nghị về xử lý tài chính của KTNN đã được các đơn vị thực hiện là 237.578 tỷ đồng, đạt 73,6% tổng số kiến nghị; có 136/786 văn bản đã được Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương thực hiện hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung theo kiến nghị của KTNN.

KTNN cũng từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được hoàn thiện cả về số lượng, cơ cấu, có năng lực, trình độ phù hợp để thực hiện nhiệm vụ. Đến nay, biên chế công chức của KTNN được UBTVQH giao ổn định từ năm 2013 là 1.974 công chức và 135 viên chức.
  
Hoạt động hội nhập và hợp tác quốc tế của KTNN không ngừng được mở rộng, tăng cường về chiều sâu, thiết thực và có hiệu quả. Trong khuôn khổ Tổ chức Các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI), KTNN Việt Nam đã đăng cai và tổ chức thành công Đại hội ASOSAI lần thứ 14 năm 2018 tại Hà Nội, là thành viên Ban Điều hành ASOSAI giai đoạn 2015-2024 và Chủ tịch ASOSAI giai đoạn 2018-2021.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng cơ sở vật chất, truyền thông và nghiên cứu khoa học, phát triển CNTT cũng được KTNN đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của KTNN.

Đặc biệt, Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 đã được UBTVQH ban hành có ý nghĩa quan trọng và cấp bách trong việc hoàn thiện và nâng cao hiệu lực hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đồng thời, tạo cơ sở pháp lý cho KTNN hoạch định các kế hoạch dài hạn, trung hạn và hằng năm, khắc phục những bất cập và hoàn thành tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được Ðảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Từ những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ tới, KTNN xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tiếp tục rà soát hoàn thiện cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của KTNN tương xứng với vị trí, vai trò của KTNN là cơ quan thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; quyết liệt đổi mới nội dung, phương pháp kiểm toán nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả và chất lượng hoạt động kiểm toán.

Đồng thời, KTNN tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực KTNN theo Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030; mở rộng hợp tác quốc tế cả chiều rộng và chiều sâu; phát triển cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa KTNN; nâng cao hiệu quả công tác thông tin, truyền thông; phát triển công nghệ thông tin và công nghệ cao.

Thực hiện đúng vị trí, vai trò, chức năng của một cơ quan Hiến định

Cơ bản nhất trí với những nhận định, đánh giá được nêu trong Báo cáo của KTNN, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đánh giá, trong nhiệm kỳ vừa qua, với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng, KTNN đã từng bước khẳng định được vị thế là cơ quan kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; là công cụ hữu hiệu của Nhà nước trong kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.
 

Quang cảnh phiên họp

Theo đó, công tác xây dựng và quyết định KHKT có nhiều tiến bộ, ngày càng công khai, minh bạch; chủ động, phối hợp với cơ quan thanh tra, kiểm tra trong quá trình xây dựng và ban hành KHKT, từng bước khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động của các cơ quan.
 
Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, KTNN đã có nhiều giải pháp đổi mới hoạt động KTNN để nâng cao hiệu quả và chất lượng kiểm toán. Điển hình như: Thực hiện hoán đổi đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán để tăng cường tính minh bạch và hiệu quả trong hoạt động kiểm toán; đẩy mạnh việc lập KHKT dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu; rà soát giảm bớt các thủ tục khai mạc, kết luận kiểm toán, tổ chức lồng ghép các cuộc kiểm toán tại cùng một đầu mối, đơn vị,thực hiện kiểm toán một số cuộc kiểm toán tại trụ sở KTNN để giảm thiểu sự phiền hà, ảnh hưởng đến các hoạt động của đơn vị được kiểm toán.

KTNN cũng đẩy mạnh ứng dụng CNTT và các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào hoạt động kiểm toán, kết hợp lồng ghép 3 loại hình kiểm toán (kiểm toán tài chính, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động) trong các cuộc kiểm toán, chú trọng đánh giá tính kinh tế, tính hiệu quả, tính hiệu lực trong sử dụng tài chính công, tài sản công...

“Trong nhiệm kỳ, KTNN kiến nghị xử lý tài chính 353.733 tỷ đồng, bằng 3,5 lần nhiệm kỳ trước; kiến nghị sửa đổi, thay thế 786 văn bản, bằng 2,18 lần nhiệm kỳ trước”- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh.

Tán thành với báo cáo của KTNN và báo cáo thẩm tra, phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, KTNN đã thực hiện đúng vị trí, vai trò, chức năng của một tổ chức đã được Hiến định, một thiết chế do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Là một trong những công cụ quan trọng góp phần vào công tác phòng, chống tham nhũng.

Theo Chủ tịch Quốc hội, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV là nhiệm kỳ thành công của KTNN, trong đó có vai trò của Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc. “Các đại biểu Quốc hội rất tin tưởng các báo cáo của KTNN, UBTVQH cũng căn cứ vào những nhận định trong báo cáo kiểm toán trong xem xét các vấn đề về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hằng năm hay trong vấn đề phê chuẩn quyết toán NSNN hằng năm, phê chuẩn quyết toán ngân sách trung ương và phân bổ dự toán ngân sách trung ương hằng năm…”- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Kết luận phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu rõ: UBTVQH nhất trí với báo cáo của KTNN. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, 5 năm qua KTNN đã triển khai tích cực, có hiệu quả các Nghị quyết, chủ trương đường lối của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đảm bảo đúng quy định của Hiến pháp, Luật KTNN và pháp luật có liên quan; hoạt động độc lập và tuân thủ pháp luật.

KTNN cũng có nhiều đổi mới trong cải cách hành chính trong cơ quan KTNN, đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng kiểm toán, tăng cường công tác quản lý và chấn chỉnh kỷ luật tài chính trong quản lý tài sản công, tài chính công; giúp cho Quốc hội, Chính phủ trong xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, góp phần chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng.

Đồng thời, KTNN đã làm tốt công tác đối ngoại, làm tốt vai trò Chủ tịch ASOSAI và thành viên INTOSAI, góp phần nâng cao vị thế của KTNN Việt Nam. KTNN cũng phối hợp tốt với các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ, cơ sở vật chất của KTNN đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

UBTVQH cũng nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 theo báo cáo của KTNN và đề nghị KTNN bám sát Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030; khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị KTNN tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo và giao Ủy ban Tài chính - Ngân sách thẩm tra để trình Quốc hội.
 
Giai đoạn 2016-2021, KTNN luôn quan tâm đến công tác xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của KTNN. Ngay từ năm 2016, để triển khai thi hành Luật KTNN năm 2015, thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020, KTNN đã ban hành Kế hoạch xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý liên quan đến hoạt động của KTNN. Kết quả, KTNN đã ban hành 32 văn bản quy phạm pháp luật và 57 văn bản quản lý nội bộ, trong đó đã xây dựng và ban hành mới hệ thống 39 Chuẩn mực KTNN theo chuẩn quốc tế ISSAI phù hợp với đặc thù của Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ, KTNN kiến nghị xử lý tài chính 353.733 tỷ đồng; chuyển 20 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật, 02 vụ việc đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an điều tra xử lý. KTNN đã cung cấp 498 hồ sơ, báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho cơ quan của Quốc hội, Ủy ban kiểm tra Trung ương, cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền. Đồng thời, KTNN đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ 786 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý sai quy định hoặc không phù hợp với quy định chung của Nhà nước và thực tiễn, góp phần làm lành mạnh nền tài chính quốc gia
 

Theo Báo Kiểm toán nhà nước

Xem thêm »