Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc: Tiếp tục triển khai các Đoàn kiểm toán đợt 3/2020 đảm bảo chất lượng, hiệu quả, kết thúc trước ngày 30/11/2020

15/10/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Ngày 13/10/2020, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN)– 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến thường kỳ tháng 10/2020.

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo

Hội nghị đã nghe: Chánh Văn phòng KTNN Đỗ Văn Tạo báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện công tác tháng 9/2020 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 10/2020 của KTNN; Vụ trưởng Vụ Tổng hợp báo cáo về tình hình và tiến độ hoạt động kiểm toán; Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán (CĐ&KSCLKT) báo cáo tình hình kiểm soát chất lượng kiểm toán, công tác tham mưu xây dựng các văn bản.

Trong tháng 9 và đầu tháng 10/2020, các đơn vị đã triển khai các cuộc kiểm toán đợt 3 tại đơn vị. Tính đến đầu tháng 10/2020, KTNN đã kết thúc 49/52 Đoàn kiểm toán thuộc KHKT đợt 2 và phát hành được 105 BCKT; Lãnh đạo KTNN đã xét duyệt 52/53 KHKT đợt 3/2020.  

KTNN đang hoàn thiện Kế hoạch kiểm toán năm 2021 của KTNN sau khi có ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan hữu quan để gửi các đại biểu Quốc hội phục vụ kỳ họp thứ 10 Quốc hội XIV.

KTNN đã hoàn thiện theo ý kiến thẩm định của Bộ Công an về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kiểm toán nhà nước theo quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, KTNN đã tích cực gửi văn bản góp ý, xây dựng Luật Bảo vệ môi trường.

Trong tháng 9/2020, Chủ tịch Quốc hội đã ký ban hành Nghị quyết ban hành Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030. KTNN đã tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước của KTNN lần thứ IV.
 
Các Kiểm toán viên KTNN trao đổi nghiệp vụ

Sau khi thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ, Tổng Kiểm toán nhà nước đã kết luận nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10/2020:

Các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực: Tiếp tục triển khai các Đoàn kiểm toán đợt 3/2020 đảm bảo chất lượng, hiệu quả và kết thúc trước ngày 30/11/2020, phát hành kịp thời toàn bộ BCKT trước 31/12/2020.

Thủ trưởng các đơn vị tăng cường kiểm tra, kiểm soát Đoàn, Tổ kiểm toán, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tránh rủi ro trong hoạt động kiểm toán, tăng cường kiểm soát chất lượng kiểm toán tại đơn vị đặc biệt các vấn đề trọng yếu, rủi ro, nâng cao ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của Kiểm toán viên và tính tiên phong, gương mẫu của lãnh đạo các cấp, giữ gìn hình ảnh, uy tín của KTNN. Đồng thời, nâng cao chất lượng kết luận, kiến nghị kiểm toán đảm bảo đúng pháp luật, đầy đủ bằng chứng.

Vụ Tổng hợp: Hoàn thiện Kế hoạch kiểm toán năm 2021 để gửi các đại biểu Quốc hội phục vụ Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; sớm hoàn thiện danh mục chi tiết các đầu mối, đơn vị và dự án được kiểm toán năm 2021 báo cáo Lãnh đạo KTNN; tham mưu văn bản gửi Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc kiểm toán tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam; tiếp tục phối hợp với các đơn vị rà soát, đẩy mạnh công tác trả lời kiến nghị, khiếu nại của đơn vị được kiểm toán.

Vụ CĐ&KSCLKT: Tăng cường công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán; trình Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành Quy trình kiểm toán của KTNN, sửa đổi, bổ sung Quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán; hoàn thiện dự thảo Kế hoạch kiểm soát chất lượng kiểm toán và xây dựng các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ năm 2021; tiếp tục tham mưu thực hiện công tác chính sách, chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán.

Vụ Tổ chức cán bộ: Tiếp tục triển khai thực hiện công tác tuyển dụng công chức của KTNN năm 2020; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 của KTNN; tổng hợp góp ý của các đơn vị về quy định đánh giá, xếp loại công chức, viên chức KTNN; triển khai xây dựng phương án thành lập Vụ Tài chính, phối hợp với Trường ĐT&BDNVKT xây dựng dự án thành lập Học viện Kiểm toán theo Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 đã được phê duyệt.

Vụ Pháp chế: Khẩn trương hoàn thiện các dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật KTNN sửa đổi, bổ sung; đôn đốc các đơn vị thực hiện Chương trình xây dựng văn bản QPPL, văn bản quản lý theo kế hoạch công tác năm 2020 đúng tiến độ; xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện văn bản của KTNN năm 2020; trình Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành Quy định giải quyết khiếu nại và khởi kiện trong hoạt động kiểm toán; tích cực tham gia xây dựng các luật có liên quan để đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của KTNN như Luật Bảo vệ môi trường, Luật Xử lý vi phạm hành chính...

Vụ Hợp tác quốc tế: Tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác song phương, đa phương theo kế hoạch; thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình hành động thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI của KTNN, tiếp tục phối hợp với KTNN chuyên ngành III hoàn thiện Đề cương kiểm toán hợp tác nguồn nước lưu vực sông Mê Kông để lấy ý kiến các SAI; tiếp tục hiệu đính, biên tập các tài liệu chuyên môn đã dịch làm tài liệu tham khảo cho KTNN.

Thanh tra KTNN: Trình lãnh đạo KTNN ban hành các kết luận thanh tra các đoàn đã kết thúc theo quy định; tăng cường thanh tra đột xuất siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động kiểm toán.

Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán: Tiếp tục nghiệm thu các đề tài NCKH; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch; chuẩn bị tổ chức Hội thảo ”Nâng cao hiệu quả công tác cổ phần hóa tại các doanh nghiệp nhà nước và vai trò của KTNN”; thẩm định đề cương, thuyết minh đề tài NCKH năm 2021; tham mưu cho Lãnh đạo KTNN trong năm 2021 mở lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng diễn thuyết, phát biểu, chủ trì cuộc họp cho toàn thể lãnh đạo cấp vụ của KTNN .

Trung tâm Tin học: Tăng cường công tác xây dựng, ứng dụng, phát triển và đào tạo CNTT trong toàn Ngành; hoàn thiện phần mềm ứng dụng hỗ trợ công tác quản lý, điều hành trên thiết bị di động; hỗ trợ các đơn vị sử dụng các phần mềm của KTNN, rà soát, kịp thời khắc phục các bất cập, vướng mắc trong quá trình sử dụng các phần mềm; phối hợp với Trường ĐT&BDNVKT đưa vào kế hoạch KH&CN năm 2021 tổ chức hội thảo ”Ứng dụng CNTT và công nghệ cao trong hoạt động của KTNN”.

Báo Kiểm toán, Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán, Cổng thông tin điện tử KTNN: Tiếp tục tuyên truyền về các hoạt động của KTNN và các thông tin tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV; Ban Biên tập Chuyên trang thông tin điện tử “KTNN Việt Nam - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021” tuyên truyền, cập nhật thông tin về việc thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI của KTNN.

Văn phòng KTNN: gửi văn bản kèm các công văn của KTNN đã gửi cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Khoa học Công nghệ về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ của KTNN trong Luật Bảo vệ môi trường cho các KTNN khu vực để gửi các Đoàn đại biểu Quốc hội các địa phương phục vụ công tác xây dựng và hoàn thiện Luật Bảo vệ môi trường; tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch tại trụ sở cơ quan; hoàn thiện Báo cáo công tác năm 2020 của KTNN; xây dựng Báo cáo nhiệm kỳ của Tổng KTNN; hướng dẫn các đơn vị xây dựng báo cáo tổng kết công tác năm 2020; làm việc với Bộ Tài chính về bổ sung nguồn kinh phí 5% cho KTNN; thực hiện các thủ tục mua sắm cơ sở vật chất cho ngành; tiếp tục thực hiện cải tạo trụ sở KTNN 116 Nguyễn Chánh.

Ban quản lý dự án ĐTXD: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án: KTNN KV III, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, ĐTXD Phân hiệu đào tạo phía Nam - Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp, công trình Trụ sở KTNN khu vực I và Trụ sở KTNN khu vực XIII; làm việc với Văn phòng KTNN và thủ trưởng đơn vị sử dụng công trình rà soát lại các trang thiết bị phục vụ nhu cầu hoạt động để đảm bảo kịp thời đưa vào sử dụng khu dự án hoàn thành; báo cáo Lãnh đạo KTNN các vấn đề vướng mắc, phát sinh để kịp thời giả quyết.

Ban QLDA CNTT: Nghiệm thu các phần mềm hỗ trợ kỹ thuật kiểm toán; làm việc với các Bộ, ngành về việc cung cấp dữ liệu số; tiếp tục triển khai các dự án CNTT của KTNN./.

Khánh Vy
 

Xem thêm »