Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ “Đổi mới tổ chức kiểm toán ngân sách địa phương”

18/09/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Ngày 18/9/2020, Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước (KTNN) tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ “Đổi mới tổ chức kiểm toán ngân sách địa phương” do TS. Lê Đức Luận và TS. Cù Hoàng Diệu (KTNN khu vực VII) đồng chủ nhiệm. GS.TS. Đoàn Xuân Tiên - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

TS. Lê Đức Luận, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VII báo cáo kết quả nghiên cứu

Theo Ban chủ nhiệm đề tài, thời gian qua, KTNN tổ chức kiểm toán ngân sách địa phương theo một mô hình truyền thống: phân tuyến, nhiều cấp, Trưởng đoàn kiểm toán là cấp quản lý trung gian, không trực tiếp thực hiện kiểm toán. Mô hình này đã phát huy hiệu quả, hiệu lực trong giai đoạn đầu của KTNN, nhưng đến nay do quy mô ngân sách địa phương lớn, phân cấp quản lý theo hướng địa phương chủ động nguồn thu và nhiệm vụ chi… nên mô hình tổ chức kiểm toán truyền thống đã bộc lộ nhiều hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán. Do đó, việc đổi mới tổ chức kiểm toán ngân sách địa phương là cấp thiết, phù hợp với thực tiễn hoạt động kiểm toán và Luật NSNN 2015.

Ban chủ nhiệm đề tài đã nghiên cứu và hoàn thành đề tài “Đổi mới tổ chức kiểm toán ngân sách địa phương” với kết cấu gồm 03 Chương: Chương 1- Cơ sở lý luận đổi mới tổ chức kiểm toán ngân sách địa phương; Chương 2 - Thực trạng tổ chức kiểm toán ngân sách địa phương của KTNN Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế; Chương 3 - Phương hướng và giải pháp đổi mới tổ chức kiểm toán ngân sách địa phương của KTNN Việt Nam.
 
GS.TS Đoàn Xuân Tiên, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phát biểu kết luận cuôc họp

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài có giá trị về mặt khoa học, có giá trị thực tiễn trong hoạt động kiểm toán của KTNN. Ban chủ nhiệm đề tài đã đánh giá được thực trạng tổ chức kiểm toán ngân sách địa phương; phân tích được kinh nghiệm quốc tế để áp dụng vào thực tiễn kiểm toán. Thông qua việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đã chỉ rõ nguyên nhân, hạn chế trong công tác tổ chức kiểm toán ngân sách địa phương, từ đó đưa ra giải pháp nhằm nâng cao tính hiệu quả cho cuộc kiểm toán.

Hội đồng nghiệm thu cũng đề xuất một số kiến nghị với Ban đề tài như: cần biên tập lại kết cấu, bố cục để Đề tài đảm bảo tính khoa học, rõ ràng, tránh trùng lắp; đánh giá sâu hơn về những hạn chế trong tổ cức thực hiện kiểm toán ngân sách địa phương, từ đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện; phân tích các hình thức kiểm toán, chỉ rõ ưu - nhược điểm của từng hình thức; bổ sung các yếu tố bên ngoài liên quan đến việc phân cấp ngân sách địa phương. Để đảm bảo tính khả thi, Ban đề tài cần xây dựng các giải pháp cả trong ngắn hạn và dài hạn với lộ trình cụ thể, bám sát thực tiễn cũng như các văn bản pháp luật và chuẩn mực kiểm toán…
Kết luận tại buổi nghiệm thu, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên đề nghị Ban chủ nhiệm đề tài tiếp thu các ý kiến của Hội đồng nghiệm thu. Trong đó, tập trung sâu hơn vào việc phân tích, đánh giá cách thức tổ chức kiểm toán như: tổ chức các cuộc kiểm toán riêng theo từng nội dung hay lồng ghép cả quyết toán ngân sách với các nội dung kiểm toán khác; kiểm toán 3 cấp ngân sách; xác định trọng yếu rủi ro và chọn mẫu; áp dụng các chuẩn mực kiểm toán; đổi mới tổ chức kiểm toán ở cả 3 bước: kế hoạch, thực hiện và báo cáo. Ban chủ nhiệm đề tài cũng cần lưu ý đến nội dung đánh giá hạn chế trong việc tổ chức kiểm toán, xác định lại phạm vi kiểm toán, từ đó đưa ra các giải pháp khả thi và lộ trình để thực hiện các giải pháp này…

Đề tài được Hội đồng khoa học thống nhất nghiệm thu và xếp loại Khá.

Hà Linh
 
 
 
 
 
 
 

Xem thêm »