Hoàn thiện tài liệu bồi dưỡng ngạch Kiểm toán viên chính của KTNN

13/08/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) – Chiều 11/7/2020, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Ban rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện tài liệu bồi dưỡng ngạch Kiểm toán viên (KTV) đã tổ buổi làm việc nhằm hoàn thiện tài liệu bồi dưỡng ngạch Kiểm toán viên chính của KTNN. TS. Lê Đình Thăng, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III – Trưởng ban chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh buổi họp

Tại buổi làm việc, các thành viên của Ban rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện tài liệu bồi dưỡng ngạch Kiểm toán viên chính đã thảo luận, góp ý hoàn thiện 09 chuyên đề đào tạo Kiểm toán viên chính của KTNN, bao gồm:

Chuyên đề “Phân tích báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước”, với mục tiêu trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng dưới dạng phương pháp luận cơ bản để có thể phân tích, đánh giá tình hình ngân sách Nhà nước (NSNN) các cấp thông qua các bảng quyết toán, trọng tâm là quyết toán NSNN và quyết toán ngân sách địa phương.

Chuyên đề “Phân tích, đánh giá chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ và nợ công”. Mục tiêu chuyên đề nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và nợ công; hiểu được nội dung của các chính sách này và mối tác động qua lại giữa chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ; mối quan hệ giữa chính sách tài khóa với nợ công đối với sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia.

Chuyên đề “Nội dung, phương pháp tổ chức hoạt động Tổ kiểm toán và Đoàn kiểm toán”, nhằm giúp học viên nắm vững các nội dung cơ bản của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán; cách thức tổ chức Đoàn, Tổ kiểm toán, đặc điểm tổ chức và hoạt động của Đoàn, Tổ kiểm toán; chức năng, nhiệm vụ của Trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán và các thành viên trong Đoàn kiểm toán; và một số kỹ năng cơ bản trong tổ chức và quản lý Đoàn, Tổ kiểm toán.

Chuyên đề “Phân tích, đánh giá chính sách đầu tư công”, với mục tiêu trang bị những kiến thức cơ bản về phân tích đánh giá, chính sách đầu tư công.

Chuyên đề “Đảm bảo chất lượng kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán của kiểm toán nhà nước”. Mục tiêu của chuyên đề nhằm trang bị cho học viên: Những vấn đề chung về đảm bảo chất lượng kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán; tổ chức công tác đảm bảo chất lượng kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán; vận dụng thực hành công tác đảm bảo chất lượng kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán phù hợp với các cấp độ.

Chuyên đề “Tổ chức kiểm toán chuyên đề” nhằm giúp học viên hiểu tổng quan về kiểm toán chuyên đề và tổ chức các đoàn kiểm toán chuyên đề tại KTNN; kỹ năng lập kế hoạch, thực hiện và lập báo cáo kiểm toán chuyên đề.
 
Chuyên đề “Lập, thẩm định kế hoạch kiểm toán và báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán” với mục tiêu giúp học viên hiểu và thực hiện được việc lập, thẩm định kế hoạch kiểm toán và báo cáo kiểm toán của Đoàn kiểm toán.

Chuyên đề “Xây dựng kế hoạch kiểm toán trung hạn, kế hoạch kiểm toán năm và báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm”. Mục tiêu chuyên đề: Giúp học viên nắm được kiến thức về xây dựng kế hoạch kiểm toán trung hạn, kế hoạch kiểm toán năm và báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm; các bước cơ bản thực hiện xây dựng các kế hoạch kiểm toán trung hạn, kế hoạch kiểm toán năm và báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm của KTNN.

Chuyên đề “Kỹ năng lãnh đạo, quản lý của Kiểm toán viên”, với mục tiêu giúp học viên nắm được các kiến thức, kỹ năng để tạo được phong cách,, sự tín nhiệm trong quản lý, chỉ đạo hoạt động kiểm toán; hình thành các kỹ năng xử lý, giải quyết xung đột phát sinh trong quá trình tác nghiệp cũng như quản lý sự thanh đổi trong quá trình quản lý.

Tại buổi làm việc các thành viên Ban rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện tài liệu bồi dưỡng ngạch KTV chính đã tập trung thảo luận, góp ý các chuyên đề theo hướng phù hợp với thực hiễn hoạt động kiểm toán của KTNN; Phù hợp với hệ thống văn bản pháp luật liên quan như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước số 81/2015/QH13 sẽ có hiệu lực từ 01/7/2020; Luật quản lý nợ công 2017, Luật Đầu tư công 2019, Luật NSNN 2015…cũng như một số văn bản nghiệp vụ của KTNN như Quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán năm 2020, Hệ thống MBHSKT áp dụng tạm thời theo quyết định số 154/QĐ-KTNN ngày 06/2/2020… Các tài liệu bồi dưỡng cũng được bổ sung, cập nhật các số liệu, bài tập tình huống.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện tài liệu bồi dưỡng ngạch Kiểm toán viên (KTV) Lê Đình Thăng cho biết, việc sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các tài liệu bồi dưỡng này được triển khai với mục tiêu đáp ứng tốt hơn nhu cầu cập nhật, nâng cao kiến thức, các kỹ năng chuyên môn và quản lý phù hợp nhằm nâng cao năng lực, trình độ thực thi nhiệm vụ kiểm toán, đáp ứng tiêu chuẩn của Kiểm toán viên chính và yêu cầu phát triển của KTNN. Trưởng Ban yêu cầu các thành viên tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn thiện các chuyên đề được phân công, gửi Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán trong tháng 8/2020 để rà soát, thẩm định, trình Lãnh đạo KTNN ban hành theo đúng quy trình của KTNN./.
 
Ngọc Bích

Xem thêm »