KTNN triển khai kế hoạch công tác tháng 8/2020

07/08/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Sáng ngày 07/8/2020, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, KTNN tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến tháng 8/2020. Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chủ trì Hội nghị.

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chủ trì Hội nghị

Báo cáo những kết quả nổi bật trong tháng 7/2020, Chánh Văn phòng Đỗ Văn Tạo cho biết, tính đến hết tháng 7/2020, KTNN đã kết thúc 67/67 Đoàn kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán (KHKT) đợt 1 và triển khai 50/51 Đoàn kiểm toán thuộc KHKT đợt 2; Lãnh đạo KTNN đã xét duyệt 94 BCKT của 67 Đoàn kiểm toán, đã phát hành 64 báo cáo kiểm toán (BCKT).  

Tổng Kiểm toán nhà nước đã ký ban hành Công điện số 812/CĐ-KTNN ngày 27/7/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong công tác kiểm toán. KTNN đã trả lời 14 văn bản kiến nghị về kết quả kiểm toán. Vụ Tổng hợp đang tổ chức thẩm định dự kiến KHKT năm 2021 của các đơn vị. Vụ Chế độ và Kiểm soát Chất lượng kiểm toán (CĐ&KSCLKT) thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chất lượng kiểm toán năm 2020 theo kế hoạch; phát hành 04 báo cáo KSCLKT trực tiếp và triển khai kiểm soát đột xuất 03 cuộc kiểm toán.

Trong tháng, Ủy ban Tài chính – Ngân sách đã họp cho ý kiến thẩm tra Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030.
 
KTNN đã hoàn thành công tác tổ chức thi tuyển công chức KTNN năm 2020 Vòng 1; đã tổ chức khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 và giai đoạn 2021-2025; ban hành Kế hoạch triển khai đề án chương trình quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho công chức, viên chức KTNN giai đoạn 2019-2030.
 
KTNN đã tổ chức thành công Cuộc họp trực tuyến của Ban điều hành ASOSAI 55 với vai trò Chủ tịch ASOSAI; tiếp tục thực hiện các công việc theo kế hoạch của ASOSAI, ASEANSAI. Lãnh đạo KTNN đã họp trực tuyến với CAAF để thống nhất xây dựng kế hoạch hợp tác trong thời gian tới.
 
Trong tháng 7/2020, Trung tâm Tin học thực hiện các thủ tục đầu tư Dự án Xây dựng hệ thống nền tảng dữ liệu lớn và hệ thống quản lý thông tin đơn vị được kiểm toán của KTNN; tiếp tục hỗ trợ các đơn vị triển khai các phần mềm và cách sử dụng các ứng dụng trên thiết bị di động phiên bản 2.0; bảo trì các phần mềm đã vận hành trong hệ thống các phần mềm của KTNN.
 
Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị cũng đã nghe: Vụ Tổng hợp báo cáo về tình hình triển khai hoạt động kiểm toán của Ngành;  Vụ Kiểm soát chất lượng kiểm báo cáo về tình hình triển khai công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán; Vụ Pháp Chế báo cáo tình hình xây dựng các văn bản thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTN.
 
Tại Hội nghị, lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo, làm rõ một số hoạt động nổi bật do đơn vị triển khai; đồng thời trao đổi, thảo luận về một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm và bàn các giải pháp khắc phục.
 
Kết luận Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc biểu dương những cố gắng, nỗ lực toàn Ngành trong việc hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại. Nhấn mạnh về các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2020, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu:
 
Thủ trưởng các đơn vị quán triệt, chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm Công điện số 812/CĐ-KTNN ngày 27/7/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; rà soát, cắt giảm quy mô, rút ngắn thời gian kiểm toán nhưng phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả, an toàn hoạt động kiểm toán. Đồng thời, khẩn trương phát hành báo cáo kiểm toán các cuộc kiểm toán đã kết thúc; yêu cầu các Kiểm toán trưởng, Trưởng đoàn kiểm toán tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng lập Báo cáo kiểm toán.
 
Các đơn vị được Tổng Kiểm toán nhà nước phân công nhiệm vụ tham gia thảo luận dự toán năm 2021 tại Bộ Tài chính nghiêm túc thực hiện theo Công văn số 847/KTNN-TH ngày 03/8/2020 của KTNN, gửi Báo cáo ý kiến về Vụ Tổng hợp chậm nhất ngày 20/8/2020 để xây dựng Báo cáo ý kiến trình Quốc hội và tham gia xem xét, thẩm tra về dự toán NSNN, phương án phân bổ NSTW năm 2021.
 
Các đơn vị trong toàn Ngành tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo, điều hành. Các KTNN chuyên ngành, khu vực tiếp tục đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN; trả lời các văn bản kiến nghị của đơn vị được kiểm toán kịp thời, dứt điểm.
 
Vụ Tổng hợp hoàn thiện Kế hoạch kiểm toán năm 2021 và dự thảo Báo cáo thuyết minh dự kiến KHKT năm 2021 trình Tổng Kiểm toán nhà nước; tiếp tục phối hợp với các đơn vị rà soát, đẩy mạnh công tác trả lời kiến nghị, khiếu nại của đơn vị được kiểm toán.
 
Vụ CĐ&KSCLKT tăng cường công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán; tổng hợp ý kiến góp ý sửa đổi Quy trình kiểm toán của KTNN; tiếp tục tham mưu thực hiện công tác chính sách, chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán.
 
Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục triển khai thực hiện công tác thi tuyển, tuyển dụng công chức của KTNN; hoàn thiện dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của KTNN trình Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành...
 
Vụ Pháp chế đẩy nhanh xây dựng dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật KTNN sửa đổi, bổ sung; đôn đốc các đơn vị thực hiện Chương trình xây dựng văn bản QPPL, văn bản quản lý theo kế hoạch công tác năm 2020 đúng tiến độ; tham mưu cho Tổng Kiểm toán nhà nước hoàn thiện dự thảo và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực kiểm toán Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng các luật có liên quan để đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của KTNN như Luật Bảo vệ môi trường, Luật Xử lý vi phạm hành chính...
 
Vụ Hợp tác quốc tế tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác song phương, đa phương theo kế hoạch; thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình hành động thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI của KTNN; đặc biệt tập trung xây dựng Điều khoản tham chiếu và xây dựng kế hoạch kiểm toán hợp tác nguồn nước lưu vực sông Mê Công; tiếp tục dịch tài liệu chuyên môn làm tài liệu tham khảo cho Ngành.
 
Thanh tra KTNN tiếp tục thực hiện các Đoàn thanh tra đợt 2 tùy theo diễn biến dịch Covid-19 và chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước.
 
Trung tâm Tin học tăng cường công tác xây dựng, ứng dụng và phát triển CNTT trong toàn ngành; hoàn thiện phần mềm ứng dụng hỗ trợ công tác quản lý, điều hành trên thiết bị di động; hỗ trợ các đơn vị sử dụng các phần mềm của KTNN, rà soát, kịp thời khắc phục các bất cập, vướng mắc trong quá trình sử dụng các phần mềm.
 
Văn phòng KTNN hoàn thiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 theo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại kỳ họp thứ 47; tiếp tục tổng hợp báo cáo quyết toán năm 2019 của KTNN; thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước của KTNN lần thứ IV./.
 
Ngọc Bích

Xem thêm »