Đại hội Đảng bộ Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán lần thứ VI: Đoàn kết, đổi mới, chuyên nghiệp và phát triển

21/05/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn)- Chiều ngày 20/5/2020, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, Đảng bộ Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (Trường) tổ chức Đại hội Đảng bộ Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Ban Cán sự, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên chúc mừng BCH Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội có sự tham dự của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN; đại diện cấp ủy một số đơn vị trực thuộc KTNN cùng toàn thể các đảng viên trong Đảng bộ Trường.

Báo cáo Đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Trường và các chi bộ trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Trường hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán trong tổ chức bộ máy KTNN.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới về hình thức và nội dung, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng từng bước được nâng lên. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) có tác động tốt đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất hành động của toàn Đảng bộ.
 
Ủy viên Ban Cán sự, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên chỉ đạo Hội nghị

Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Nổi bật là: công tác đào tạo, bồi dưỡng ngày càng chuyên nghiệp và có chất lượng, góp phần vào nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ KTVNN; công tác khoa học từng bước hoàn thiện công tác quản lý và nâng cao chất lượng, các đề tài khoa học bám sát yêu cầu đổi mới, hoàn thiện thể chế, tổ chức và hoạt động của KTNN; tổ chức bộ máy và đội ngũ nhân sự từng bước được kiện toàn, đạo đức, kỷ cương, tác phong làm việc của cán bộ được giữ vững.

Cụ thể, trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Trường luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Phối hợp với Vụ TCCB xây dựng và trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành các quy chế, quy định về đào tạo, bồi dưỡng và thi, cấp chứng chỉ KTVNN; Phối hợp với các đơn vị trực thuộc KTNN xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức dài hạn, trung hạn và hàng năm của KTNN. Tham mưu cho Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức xây dựng và ban hành hệ thống chương trình, tài liệu phục vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức của KTNN. Trên cơ sở đó, đã triển khai tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho hàng ngàn lượt công chức, kiểm toán viên. Ngoài ra, hàng năm, còn tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật, bồi dưỡng kiến thức văn hoá nghề nghiệp, kiến thức hội nhập kinh tế quốc, quản lý nhà nước, các lớp cập nhật kiến thức cho lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng cho công chức, viên chức trong ngành; tổ chức các lớp bồi dưỡng cho KTV của KTNN Lào. Đảng viên, công chức, viên chức của Trường từng bước đảm nhận khối lượng công tác biên soạn chương trình, tài liệu và trực tiếp giảng dạy….

Trong công tác nghiên cứu khoa học, Đảng bộ đã quan tâm chỉ đạo toàn diện từ công tác quản lý, tổ chức nghiên cứu, đến hoạt động thông tin và ứng dụng kết quả quả nghiên cứu khoa học và đạt được các kết quả nổi bật: Tham mưu cho Tổng Kiểm toán nhà nước xây dựng kế hoạch KHCN, trong đó định hướng các chủ đề và nhiệm vụ nghiên cứu có giá trị ứng dụng vào thực tế hoạt động của Ngành. Trong nhiệm kỳ, đã hoàn thành thực hiện gần 200 đề tài các cấp. Đảng bộ cũng đã chỉ đạo công tác tham mưu cho Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức thành công 14 hội thảo cấp bộ; Quản lý chặt chẽ tiến độ nghiên cứu và giải quyết các đề tài tồn đọng. Trong hai năm 2015-2016, đã giải quyết hết các đề tài tồn đọng từ nhiều năm trước. Từ năm 2017, các đề tài được triển khai nghiên cứu đúng tiến độ và không để phát sinh thêm đề tài quá hạn...

Báo cáo chính trị cũng xác định, mục tiêu tổng quát, xuyên suốt trong 5 năm tới của nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Trường là: “Đoàn kết, đổi mới, chuyên nghiệp và phát triển”, trong đó tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ đặc biệt là cán bộ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, hoàn thiện hệ thống chương trình và tài liệu đào tạo, bồi dưỡng, hoàn thiện công tác quản lý, đẩy mạnh ứng dụng CNTT nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.
Toàn cảnh Đại hội

Các phương hướng tổng quát được xác định: Kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự đồng bộ và đầy đủ; xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giảng dạy, cán bộ nghiên cứu khoa học có trình độ cao, am hiểu thực tiễn hoạt động kiểm toán để có đủ năng lực tổ chức đào tạo chuyên sâu về nghề kiểm toán không chỉ trong ngành mà còn cả ra toàn xã hội;  Bám sát nghị quyết của Đảng ủy cấp trên và Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 cũng như các chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo KTNN để thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tổng Kiểm toán nhà nước về hoạt động khoa học – công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển của Ngành; Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, nhất là người đứng đầu, nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch trong mọi hoạt động của Trường; Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng trong tất cả các khâu từ xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đến tổ chức và quản lý lớp học nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực cho đội ngũ KTVNN trong giai đoạn mới; Đổi mới công tác nghiên cứu khoa học và quản lý khoa học theo hướng tách bạch giữa quản lý và nghiên cứu. Phấn đấu xây dựng Trường thành đơn vị nghiên cứu khoa học có uy tín, đáp ứng yêu cầu phát triển của KTNN; Cải tiến công tác quản trị, điều hành theo hướng giảm thiểu thủ tục hành chính, đánh giá hiệu quả công việc dựa theo kết quả đầu ra. Tích cực và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và công tác quản lý cũng như các hoạt động chuyên môn để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Ban Cán sự, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên đánh giá cao việc chuẩn bị báo cáo Đại hội nghiêm túc, chi tiết và đầy đủ; biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Trường. “Mặc dù có khá nhiều khó khăn, thách thức về nhân lực, cơ sở vật chất, trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ Trường đã có sự phát triển mạnh mẽ từ Chi bộ thành Đảng bộ với 5 Chi bộ trực thuộc, lãnh đạo thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra” - Đồng chí Đoàn Xuân Tiên nhấn mạnh.

Về các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Đoàn Xuân Tiên yêu cầu Đảng bộ Trường cần bám sát định hướng nhiệm vụ, phương hướng nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII để triển khai, áp dụng vào nghị Quyết của Đảng bộ Trường; đồng thời cần xây dựng cụ thể hóa chương trình hành động toàn khóa với các giải pháp, chỉ tiêu cụ thể cho từng năm.

Đồng chí Đoàn Xuân Tiên nhất trí cao với mục tiêu tổng quát, xuyên suốt trong 5 năm tới của nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Trường là: “Đoàn kết, đổi mới, chuyên nghiệp và phát triển”. Đồng chí nhấn mạnh: Đoàn kết cần gắn chặt với kỷ luật, kỷ cương, trách niệm của từng Đảng viên, lãnh đạo. Việc đổi mới, trước tiên là đổi mới trong chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy; Đổi mới phương pháp làm việc chuyên nghiệp, tăng cường ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học. Phát triển cần đặc biệt chú trọng phát triển tổ chức, xây dựng đội ngũ nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII gồm 3 đại biểu.
 
Ngọc Bích
 

Xem thêm »