Công điện của Tổng Kiểm toán nhà nước thúc đẩy công tác học tập, đào tạo, bồi dưỡng và chủ động nghiên cứu khoa học

08/10/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Ngày 08/10/2019, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã ký Công điện số 1263/CĐ-KTNN gửi Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc về việc “Thúc đẩy công tác học tập, đào tạo, bồi dưỡng và chủ động nghiên cứu khoa học”.

Công điện nêu rõ: Công tác học tập, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học (NCKH) là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, hết sức quan trọng góp phần phát triển Kiểm toán nhà nước (KTNN) trở thành một cơ quan kiểm toán tài chính, tài sản công có trách nhiệm, uy tín, chuyên nghiệp và hiện đại. Thời gian gần đây, công tác học tập, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã không ngừng đổi mới từ công tác xây dựng tài liệu đào tạo; kế hoạch đào tạo; xây dựng văn bản, quy trình, quy định, đề cương hướng dẫn đến công tác tăng cường năng lực đội ngũ giảng viên; tổ chức các lớp học, các buổi tọa đàm, tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm trong nước và quốc tế. Công tác NCKH đã có nhiều tiến bộ, quan tâm nhiều hơn đến nghiên cứu ứng dụng và áp dụng kinh nghiệm quốc tế vào thực tiễn hoạt động kiểm toán. Tuy nhiên, kết quả đào tạo, bồi dưỡng và NCKH vẫn chưa cao; thiếu đồng bộ; nặng về hình thức và lý thuyết; các công trình NCKH thiếu thực tiễn, hiệu quả ứng dụng thấp. Nguyên nhân cơ bản là do lãnh đạo các cấp chưa thực sự coi trọng, khuyến khích công tác tự giác học tập, đào tạo, bồi dưỡng và chủ động trong hoạt động NCKH; ý thức học tập, nghiên cứu của cán bộ, công chức, kiểm toán viên chưa cao; việc học tập nâng cao trình độ thiếu trọng tâm trọng điểm; công tác NCKH chủ yếu phục vụ cho việc thi nâng ngạch mà chưa tiên phong dự báo, định hướng, dẫn dắt những vấn đề mới phát sinh, những vấn đề cần đổi mới, đột phá và sáng tạo, đội ngũ nghiên cứu chưa tâm huyết. Vì vậy, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện các nội dung sau đây:

Tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích cán bộ, kiểm toán viên tích cực tham gia các khóa đào tạo văn bằng thứ hai và sau đại học (thạc sỹ, tiến sỹ) theo đúng chuyên ngành phục vụ nhiệm vụ công tác, công việc được giao. Đồng thời, chủ động, tự giác học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ chuyên ngành và tham gia học Chứng chỉ quốc tế (ACCA, CPA, CCAF...); các lớp tập huấn kiểm toán lĩnh vực mới, như: Kiểm toán công nghệ thông tin; Kiểm toán môi trường; Kiểm toán về khai thác dầu khí; Kiểm toán hoạt động...

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, hoạt động kiểm toán cần phải chủ động thay đổi, thích ứng nên công tác NCKH của KTNN cần phải đi trước một bước để dự báo, định hướng những vấn đề mới sẽ phát sinh; tích cực ứng dụng công trình nghiên cứu vào thực tiễn để đáp ứng những yêu cầu đặt ra trong hoạt động kiểm toán và công tác quản lý của toàn ngành, do vậy, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị phải chủ động khuyến khích, phát động phong trào thi đua nghiên cứu khoa học phục vụ cho thực tiễn hoạt động chuyên môn của ngành, nghiên cứu tập trung vào các nội dung mang tính cấp thiết và có giá trị ứng dụng cao. Đồng thời, dịch và cung cấp tài liệu, sách cần dịch sang tiếng Việt cho Vụ Hợp tác Quốc tế để dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu của cán bộ ngành kiểm toán.

Tổng Kiểm toán nhà nước giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì rà soát, tham mưu Tổng Kiểm toán nhà nước sửa đổi hoặc ban hành mới các quy định, cơ chế nhằm khuyến khích, thúc đẩy công tác học tập, đào tạo, bồi dưỡng và NCKH của đội ngũ cán bộ, công chức, kiểm toán viên, nhất là cơ chế hỗ trợ và đánh giá việc cán bộ, công chức, kiểm toán viên chủ động, tự giác tham dự các khóa học nâng cao trình độ ngoại ngữ, chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm; các đề tài NCKH mang tính ứng dụng cao trong hoạt động kiểm toán.

Giao Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán chủ trì rà soát, sửa đổi, bổ sung giáo trình, tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu nhằm cung cấp thêm kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ lãnh đạo các cấp, kiểm toán viên; tăng cường bồi dưỡng về các kỹ năng, nghiệp vụ kiểm toán phù hợp thực tiễn hoạt động kiểm toán. Đồng thời, tích cực hơn nữa tổ chức các cuộc tọa đàm, tập huấn chuyên môn sát hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao./.

Thanh Trang


 

Xem thêm »