Tổng Kiểm toán nhà nước chỉ đạo việc quản lý công chức, viên chức và người lao động ra nước ngoài để giải quyết việc riêng  

08/10/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Mới đây, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã ban hành công văn số 1237/KTNN-TCCB gửi các đơn vị trực thuộc về việc: “Công chức, viên chức và người lao động ra nước ngoài để giải quyết việc riêng”.

Công văn quy định: Công chức, viên chức và người lao động có nhu cầu ra nước ngoài để giải quyết việc riêng phải xin phép bằng đơn gửi thủ trưởng đơn vị; thủ trưởng đơn vị có văn bản đề nghị Tổng Kiểm toán nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) xem xét, phê duyệt; khi ra nước ngoài giải quyết việc riêng, công chức, viên chức không được làm những việc ngoài mục đích chuyến đi đã nêu trong đơn; công chức, viên chức ra nước ngoài giải quyết việc riêng có trách nhiệm tuân thủ pháp luật Việt Nam, pháp luật và thông lệ quốc tế bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ bí mật Nhà nước.

Đối với công chức, viên chức là đảng viên phải tuân thủ: Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Công văn số 940-CV/ĐU ngày 05/8/2019 của Đảng ủy Kiểm toán nhà nước về việc tăng cường công tác quản lý đảng viên ra nước ngoài và các quy định, điều lệ của Đảng khác có liên quan. Không được sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ để ra nước ngoài giải quyết việc riêng.

Về số ngày nghỉ để ra nước ngoài giải quyết việc riêng, Công văn nêu rõ: Tổng số ngày đi nước ngoài giải quyết việc riêng trong năm (bao gồm cả Thứ bảy - Chủ nhật, nghỉ Lễ -Tết) không vượt quá số ngày được nghỉ theo chế độ của năm đó (được cộng thêm ngày nghỉ Thứ bảy - Chủ nhật, nghỉ Lễ -Tết trùng kỳ nghỉ).

Trường hợp đặc biệt, cần nghỉ gộp phép, nghỉ không hưởng lương (theo quy định của Bộ Luật lao động) để ra nước ngoài giải quyết việc riêng thì phải được cấp có thẩm quyền xem xét, cho nghỉ bằng quyết định riêng (đối với nghỉ không hưởng lương), bằng biên bản thỏa thuận nghỉ (đối với nghỉ gộp phép); việc ban hành quyết định và biên bản thực hiện theo thẩm quyền đã được Tổng Kiểm toán nhà nước phân cấp theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước.

Về thẩm quyền giải quyết, Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định nghỉ ra nước ngoài giải quyết việc riêng đối với công chức, viên chức trong toàn Ngành theo quy định của pháp luật; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thẩm tra, xác nhận và đề nghị Tổng Kiểm toán nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) về việc công chức, viên chức thuộc đơn vị có nhu cầu nghỉ ra nước ngoài vì việc riêng; Cấp ủy các cấp có ý kiến hoặc ban hành nghị quyết đối với công chức, viên chức là đảng viên ra nước ngoài giải quyết việc riêng; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu, giúp Tổng Kiểm toán nhà nước giải quyết chế độ nghỉ ra nước ngoài giải quyết việc riêng đối với công chức, viên chức trong toàn Ngành.

Về trách nhiệm giải quyết, công văn nêu rõ: Thủ trưởng các đơn vị căn cứ yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị để xem xét, giải quyết và đề nghị Tổng Kiểm toán nhà nước bằng văn bản cho công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý ra nước ngoài giải quyết việc riêng; văn bản đề nghị Tổng Kiểm toán nhà nước phải xác nhận rõ các nội dung: Chế độ nghỉ của công chức, viên chức trong năm (Nghỉ phép, nghỉ không hưởng lương; số ngày phép công chức, viên chức đã nghỉ, số ngày còn được nghỉ); đã thẩm tra, kiểm tra mục đích chuyến đi của công chức, viên chức; đối với trường hợp công chức, viên chức là đảng viên: Công chức, viên chức đã thực hiện chế độ báo cáo cấp ủy các cấp và được đồng ý cho ra nước ngoài giải quyết việc riêng.

Ngoài ra, không giải quyết đối với các trường hợp bị cấm đi nước ngoài theo quy định của Đảng và quy định của pháp luật; Phối hợp với công đoàn đơn vị để thực hiện lập biên bản thỏa thuận nghỉ gộp phép đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định (nếu có); Theo dõi quá trình ra nước ngoài giải quyết việc riêng của công chức, viên chức. Trường hợp chưa được sự đồng ý cho ra nước ngoài giải quyết việc riêng của Tổng Kiểm toán nhà nước hoặc quá ngày làm việc sau thời hạn được phê duyệt, công chức, viên chức không đến cơ quan mà không có lý do chính đáng thì tổ chức kiểm tra, xem xét và đề xuất xử lý kỷ luật theo quy định; tổ chức lưu giữ hồ sơ giải quyết cho công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý ra nước ngoài giải quyết việc riêng; chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán nhà nước và trước pháp luật về đề xuất của người đứng đầu đơn vị đối với việc công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý ra nước ngoài giải quyết việc riêng.

Bên cạnh đó, cán bộ công chức, viên chức có trách nhiệm thực hiện đúng các hướng dẫn tại Công văn này; trong thời gian ở nước ngoài, nếu gặp các vấn đề phát sinh, vướng mắc phải liên lạc ngay với Đại Sứ quán hoặc Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam tại nước sở tại để được hướng dẫn giải quyết; Trường hợp công chức, viên chức ra nước ngoài giải quyết việc riêng khi chưa được sự đồng ý của Tổng Kiểm toán nhà nước thì phải viết bản tường trình gửi lãnh đạo quản lý trực tiếp và trình thủ trưởng đơn vị để xem xét, giải quyết và xử lý theo thẩm quyền; Mọi chi phí cho chuyến đi do công chức, viên chức tự chi trả; Báo cáo lãnh đạo quản lý trực tiếp, lãnh đạo đơn vị trước khi thực hiện và sau khi về nước.

Công văn cũng nêu rõ cụ thể chi tiết các nội dung về trình tự, thủ tục giải quyết việc cán bộ, công chức, viên chức ra nước ngoài để giải quyết việc riêng đối với công chức, viên chức là đảng viên và công chức, viên chức chưa là đảng viên.

Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phổ biến và triển khai thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn này đến toàn thể công chức, viên chức thuộc đơn vị. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các đơn vị thực hiện các quy định của pháp luật, của Kiểm toán nhà nước về việc  ra nước ngoài giải quyết việc riêng và tổng hợp báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước./.

Thanh Trang
 
 

Xem thêm »