Xây dựng chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến 2035

15/05/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Sáng 15/5/2019, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến 2035 (Ban Chỉ đạo), Ban Chỉ đạo đã tổ chức họp để chuẩn bị những nội dung quan trọng.

Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu kết luận

Trình bày dự thảo Báo cáo tóm tắt tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020 và định hướng Khung Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2020-2030 giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến 2035 (Chiến lược), Chánh Văn phòng KTNN Đỗ Văn Tạo nêu rõ, triển khai Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020 ban hành theo Nghị quyết số 927/2010/UBTVQH12 ngày 19/4/2010 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 09/10/2013, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020, ký Quyết định số 1145/QĐ-KTNN về việc ban hành Kế hoạch chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2013-2017 với 08 mục đích và 29 mục tiêu chiến lược nhằm xác định rõ tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, mục đích, mục tiêu, các hoạt động và các nguồn lực cần thiết để hiện thực hóa các nội dung chính trong Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020.

Báo cáo tập trung đánh giá những hoạt động đã và đang thực hiện; những hoạt động chưa hoàn thành hoặc còn hạn chế và nguyên nhân trên từng mảng hoạt động: Xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho tổ chức và hoạt động của KTNN; Phát triển tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Xây dựng kế hoạch kiểm toán; Ứng dụng kỹ thuật, phương pháp quản lý hoạt động kiểm toán; Ứng dụng CNTT trong KTNN; Thực hiện quan hệ với các cơ quan bên ngoài và công tác truyền thông; Hội nhập và hợp tác quốc tế của KTNN.

Báo cáo nêu rõ, trong giai đoạn vừa qua, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, toàn ngành đã nỗ lực triển khai đồng bộ và có hiệu quả Chiến lược; từng đơn vị đã bám sát và đưa các hoạt động thực hiện Chiến lược vào chương trình công tác hàng năm. Kết quả đạt được là khá toàn diện, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh và vai trò của KTNN trong xã hội. Bên cạnh kết quả đã đạt được, việc thực hiện một số hoạt động của Chiến lược còn chưa hoàn thành theo tiến độ hoặc không đảm bảo các chỉ số đo lường chính. Những tồn tại, hạn chế trên do nhiều nguyên nhân, cả khách quan và chủ quan. Nguyên nhân khách quan là Luật KTNN 2015 còn nhiều nội dung cần tiếp tục phải sửa đổi, bổ sung; KTNN chưa được giao bổ sung chỉ tiêu biên chế do Đảng và Nhà nước thực hiện chủ trương tinh, giản biên chế. Nguyên nhân chủ quan là: công tác luân chuyển, điều động, bổ sung cán bộ cho một số đơn vị trong một số giai đoạn chưa thường xuyên, kịp thời; chế độ họp, báo cáo định kỳ của Ban Chỉ đạo chưa được duy trì và thực hiện tốt; vai trò, trách nhiệm của các đơn vị chủ trì trong việc triển khai, kiểm tra, đôn đốc còn bị động; một số đơn vị, nhất là các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực chưa thật sự quan tâm đến việc triển khai thực hiện Chiến lược.

Dự thảo báo cáo cũng đưa ra các giải pháp thực hiện Chiến lược phát triển đến năm 2020 như: Tập trung nhân lực thực hiện việc sơ kết thi hành Luật KTNN năm 2015, xây dựng Dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2015; Rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện một số hoạt động về phát triển tổ chức bộ máy, tăng cường năng lực đội ngũ theo Chiến lược phù hợp với Đề án tổ chức bộ máy KTNN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;  Nghiên cứu, khảo sát phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên trọng yếu, rủi ro của các nước trên thế giới để sớm xây dựng hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên trọng yếu, rủi ro trong các lĩnh vực kiểm toán; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ; tăng cường thực hiện các biện pháp thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, kiểm soát việc thực hiện đạo đức nghề nghiệp và văn hoá ứng xử của KTV nhà nước; Chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy của Trung tâm Tin học và bổ sung cán bộ am hiểu về CNTT cho các đơn vị trực thuộc để triển khai ứng dụng toàn diện CNTT trong các hoạt động của KTNN; Huy động mọi nguồn lực để thực hiện tốt vai trò là Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021; tăng cường khả năng lãnh đạo và tập trung các nguồn lực trong tổ chức ASOSAI, tạo cơ hội tăng cường năng lực cho KTNN Việt Nam.

Dự thảo Báo cáo đã đưa ra các nội dung cơ bản của Khung Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến 2035 gồm 8 nội dung: Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của KTNN; Chiến lược phát triển hệ thống tổ chức bộ máy của KTNN; Chiến lược phát triển nguồn nhân lực;  Chiến lược nâng cao chất lượng kiểm toán; Chiến lược hội nhập và hợp tác quốc tế; Chiến lược phát triển cơ sở vật chất, thông tin tuyên truyền và nghiên cứu khoa học; Chiến lược phát triển CNTT.

Phát biểu góp ý dự thảo báo cáo, các thành viên Ban Chỉ đạo đánh giá cao nội dung của dự thảo. Tuy nhiên, các ý kiến cho rằng, dự thảo báo cáo cần đánh giá cụ thể, chi tiết hơn về những kết quả đã đạt được; những hoạt động chưa đạt so với mục tiêu, các chỉ số đo lường đã đặt ra; Phân tích sâu về nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế để rút ra các bài học, tìm các giải pháp trong xây dựng chiến lược KTNN giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến 2035.

Về khung chiến lược KTNN giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến 2035, các ý kiến đồng tình với 8 nội dung đưa ra. Tuy nhiên một số ý kiến cho rằng, để Chiến lược khả thi cần cân nhắc tính ưu tiên cho từng nội dung. Một số ý kiến cho rằng Chiến lược trong thời gian tới cần phân định lộ trình để triển khai, với trọng tâm là tập trung vào các hoạt động kiểm toán.

Tại buổi họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã nghe Vụ trưởng Vụ Tổ chức – cán bộ Hà Thị Mỹ Dung trình bày dự thảo Quyết định của Trưởng Ban chỉ đạo phân công nghiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo.

Để đảm bảo về chất lượng, thời gian xây dựng Chiến lược, các ý kiến cho rằng nên bổ sung các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước vào Ban Chỉ đạo; Nên thành lập tổ thường trực của Ban soạn thảo, tổ soạn thảo để giúp việc các thành viên Ban Chỉ đạo để đảm bảo hoàn thành các công việc được phân công.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Chỉ đạo, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc cho rằng, triển khai Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020 đã giúp KTNN đạt được những bước phát triển đáng ghi nhận trên tất cả các mặt công tác: Phát triển nguồn nhân lực; Hoàn thiện cơ sở vật chất; Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của KTNN; Xây dựng quy trình, quy chế cho hoạt động kiểm toán...Trong thời gian tới, việc xây dựng chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến 2035 là việc rất quan trọng. Khi chiến lược được phê chuẩn là cơ sở pháp lý để ổn định bộ máy và phát triển hoạt động của KTNN.

Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu, dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020 và định hướng Khung Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2020-2030 giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến 2035 tập trung làm rõ hơn những kết quả đã đạt được; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, các nguyên nhân chủ quan và khách quan ảnh hưởng tới việc hoàn thành Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020.

Trưởng Ban Chỉ đạo đồng tình với 8 nội dung đưa ra trong Khung Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến 2035. Nhấn mạnh chiến lược nâng cao chất lượng kiểm toán, Trưởng Ban Chỉ đạo - Tổng Kiểm toán nhà nước cho rằng cần tập trung cải cách hành chính, tập trung vào những vấn đề cơ bản, cốt lõi của hoạt động kiểm toán.

Để đảm bảo tiến độ xây dựng Khung Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến 2035, Trưởng Ban chỉ đạo, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đồng ý bổ sung các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước vào Ban Chỉ đạo. Ngoài Ban chỉ đạo, thành lập các 05 tiểu ban giúp ban chỉ đạo. Mỗi Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách 1 tiểu ban. Văn phòng Kiểm toán nhà nước tham mưu việc thành lập (nhân sự, nhiệm vụ) của từng tiểu ban.

Về tiến độ công việc, Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu: Trong tháng tháng 5/2019 thành lập các tiểu ban và phân công rõ ràng nhiệm vụ của từng tiểu ban; Cuối tháng 7/2019, từng tiểu ban hoàn thành dự thảo các công việc được phân công và  tổ chức họp Ban Chỉ đạo; Tháng 8/2019 chỉnh sửa, hoàn thiện Khung chiến lược; tháng 9/2019 hoàn thành dự thảo Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến 2035 báo cáo UBTVQH để UBTVQH có thể xem xét trong Quý IV/2019./.
 
Ngọc Bích
 

Xem thêm »