Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Kiểm toán nhà nước lần thứ 16

12/04/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Sáng 12/4/2019, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ KTNN lần thứ 16.

Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN đã cho ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I/2019, phương hướng nhiệm vụ quý II/2019; thông qua Báo cáo kết quả thực hiện công tác tài chính Đảng năm 2018.

Theo đó, trong Quý I/2019, các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch đề ra, tiếp tục đổi mới công tác xây dựng KHKT, nâng cao chất lượng kiểm soát hoạt động kiểm toán, đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) và cải cách hành chính vào hoạt động kiểm toán, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng kiểm toán trong năm 2019.

Các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc thẩm định, phát hành báo cáo kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2018 và tập trung chỉ đạo việc khảo sát và lập kế hoạch kiểm toán năm 2019. Tính đến ngày 31/3/2019, KTNN đã hoàn thành 242/242 cuộc kiểm toán thuộc KHKT năm 2018; phát hành 269/271 báo cáo kiểm toán. Tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2018, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 92.785 tỷ đồng.

KTNN đã tổ chức xét duyệt 77 KHKT năm 2019, triển khai 68 cuộc kiểm toán và đã trả lời 06 văn bản kiến nghị kiểm toán. Trước khi triển khai kiểm toán năm 2019, Đảng ủy KTNN chỉ đạo cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm theo từng lĩnh vực kiểm toán để phổ biến, quán triệt tư tưởng đối mới trong hoạt động kiểm toán của KTNN nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Ngành.

Thông qua việc triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Ban cán sự đảng, Đảng ủy KTNN, các chỉ thị của Tổng Kiểm toán nhà nước, công tác giáo dục chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức trong toàn Đảng bộ được nâng cao.

Trong xây dựng tổ chức đảng, Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo và hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2018. Ban Thường vụ tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức đảng theo Điều lệ Đảng quy định, ra quyết định chỉ định bổ sung 09 ủy viên BCH các cấp ủy trực thuộc. Hoạt động của BCH, BTV đảng ủy được duy trì nề nếp, tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là sinh hoạt chi bộ tạm thời  đối với đoàn kiểm toán. Các cấp ủy đảng thực hiện nghiêm túc việc thành lập chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời đối với đoàn kiểm toán. Trong Quý I/2019, đã có 57 chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời được thành lập.

Công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động có hiệu quả và đi vào chiều sâu. Đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được quan tâm đúng mức. Tình hình tư tưởng cán bộ, công chức viên chức trong toàn Đảng bộ ổn định, đón Tết Nguyên đán an toàn, tiết kiệm.

Trong Quý II/2019, Đảng ủy KTNN sẽ tập trung triển khai 06 nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, cụ thể:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Kế hoạch kiểm toán đợt I/2019 đảm bảo tiến độ, đúng mục tiêu, trọng tâm, nội dung kiểm toán, có chất lượng và hiệu quả. Nâng cao chất lượng kiểm toán, nêu cao nguyên tắc thận trọng trong đánh giá, xác nhận.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và Chương trình xây dựng văn bản quản lý năm 2019 của KTNN đảm bảo chất lượng và tiến độ; sửa đổi, bổ sung Luật KTNN 2015 theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2019.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán, xây dựng các phần mềm hỗ trợ hoạt động kiểm toán theo lĩnh vực…

Tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch đối ngoại năm 2019 của KTNN; Thực hiện tốt vai trò là Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018 – 2021; Phát huy và khẳng định tốt vai trò là Chủ tịch Kế hoạch Chiến lược ASEANSAI nhiệm kỳ 2017 – 2019.

Lãnh đạo tập trung tuyên truyền về hoạt động của Ngành theo trọng tâm, trọng điểm nhằm phục vụ công tác chính trị và nâng cao vị thế của Ngành.

Trong công tác xây dựng đảng, Đảng ủy KTNN xác định tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 800-CT/BTV ngày 18/01/2019 về “Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2019 và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng” với 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trong phần thảo luận, các đại biểu bày tỏ nhất trí cao với dự thảo Báo cáo được trình bày tại Hội nghị. Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được trong quý I, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; thảo luận chia sẻ các giải pháp trong triển khai công tác quý II/2019 của các đơn vị.

Các ý kiến đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo, lãnh đạo triển khai thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2019, không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng kế hoạch kiểm toán chi tiết, thu thập, củng cố bằng chứng kiểm toán, xây dựng báo cáo kiểm toán… Công tác kiểm tra, giám sát cần tiếp tục được tăng cường, đặc biệt trong chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp Kiểm toán viên nhà nước; Quán triệt về công tác tư tưởng đối với các đảng viên trong các buổi sinh hoạt chi bộ tạm thời…

Các đại biểu cũng đưa ra những ý kiến tháo gỡ khó khăn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng văn bản, phổ biến pháp luật, ứng dụng CNTT trong hoạt động của KTNN…

Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy KTNN Hồ Đức Phớc hoan nghênh các đại biểu tham dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo báo cáo.

Định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Hồ Đức Phớc nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, toàn Ngành tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng kiểm toán của các Đoàn kiểm toán, đặc biệt là các cuộc kiểm toán chuyên đề ; Không ngừng nâng cao tính chuyên nghiệp, uy tín của KTNN thể hiện thông qua những đánh giá, kết luận, kiến nghị chính xác trong hoạt động kiểm toán; Đẩy nhanh và khẩn trương kiện toàn việc ứng dụng CNTT vào hoạt động của KTNN, xây dựng các phần mềm hỗ trợ hoạt động kiểm toán theo lĩnh vực; Duy trì sinh hoạt đảng đúng quy định, thường xuyên và tích cực tại các chi bộ đảng tạm thời; Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa ứng xử, đạo đức nghề nghiệp đối với Kiểm toán viên; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra...

Trong công tác xây dựng luật, pháp lệnh, đồng chí Hồ Đức Phớc đề nghị Vụ Pháp chế tích cực, chủ động trong công tác tham mưu Lãnh đạo KTNN, đẩy mạnh tuyên truyền về dự án sửa đổi bổ sung Luật KTNN năm 2015 đến các đối tượng có liên quan; hoàn thiện các thủ tục cần thiết trước khi trình dự án Luật tại Kỳ họp Quốc hội vào tháng 5/2019./.

M. Thúy

Xem thêm »