Nâng cao chất lượng công tác kiểm toán, giải quyết, trả lời kiến nghị và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán

31/01/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ngày 31/1/2019, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc ký ban hành Chỉ thị số 151 /CT-KTNN về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2019. Chỉ thị đặc biệt nhấn mạnh đến việc chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm toán, giải quyết, trả lời kiến nghị và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán.

Theo đó, Để hoàn thành thắng lợi và toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2019, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm toán và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm các quy định, chỉ thị về tổ chức kiểm toán hiện hành; tuân thủ Phương án tổ chức kiểm toán năm 2019 và thực hiện đầy đủ các nội dung về hướng dẫn mục tiêu, trọng tâm và nội dung kiểm toán chủ yếu năm 2019. Trong đó, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm toán, giải quyết, trả lời kiến nghị và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán, cụ thể:

Tổ chức phổ biến và thực hiện nghiêm các quy định về hoạt động kiểm toán; đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động kiểm toán. Giao Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán phối hợp với Trung tâm Tin học và Ban Quản lý dự án CNTT thực hiện kiểm soát và báo cáo kịp thời Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét xử lý đối với các cá nhân, đơn vị không triển khai áp dụng các phần mềm kiểm toán đã ban hành, đặc biệt phần mềm kiểm toán dự án đầu tư; không triển khai hoặc triển khai không triệt để các văn bản hướng dẫn mới ban hành như: Hướng dẫn về bằng chứng kiểm toán; hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu kiểm toán…

Bố trí nhân sự chủ chốt tham gia khảo sát, thu thập thông tin, lập Kế hoạch kiểm toán đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng theo quy định tại Quyết định số 09/2016/QĐ-KTNN ngày 26/12/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước, trong đó:  Bố trí Trưởng Đoàn kiểm toán trong giai đoạn thực hiện kiểm toán phải là Trưởng Đoàn kiểm toán trong giai đoạn chuẩn bị kiểm toán; Bố trí Tổ trưởng Tổ kiểm toán phải là Tổ trưởng hoặc thành viên Tổ khảo sát. Các trường hợp không bố trí được theo quy định trên, thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán phải giải trình rõ trong Tờ trình về tổ chức xét duyệt kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán và báo cáo Lãnh đạo KTNN phụ trách phê duyệt trước khi thực hiện.

Tăng cường kiểm soát việc xác định phạm vi, giới hạn kiểm toán; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kiểm định, xác minh, đối chiếu trong kiểm toán và phát hành BCKT.

Chỉ thị nêu cũng nêu rõ: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm rà soát, xử lý dứt điểm các văn bản kiến nghị, khiếu nại kéo dài quá thời gian quy định; Thủ trưởng các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán, Trưởng đoàn Kiểm toán và Tổ trưởng Tổ kiểm toán phát huy tinh thần tiên phong, nêu gương và chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của đơn vị, Đoàn và Tổ kiểm toán. Nghiêm cấm việc Đoàn, tổ, kiểm toán viên không kịp thời báo cáo về các hành vi, dấu hiệu tham nhũng phát hiện qua kiểm toán để chuyển cơ quan điều tra theo quy định; Vi phạm qui định Đoàn kiểm toán, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đơn vị được kiểm toán hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn vụ lợi đưa, nhận, môi giới hối lộ dưới mọi hình thức;  Kiểm toán ngoài phạm vi theo kế hoạch được phê duyệt; báo cáo sai lệch, không đầy đủ kết quả kiểm toán và vi phạm các quy định khác về thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước; Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật nghề nghiệp của đơn vị được kiểm toán, tiết lộ kết quả kiểm toán khi chưa được phát hành báo cáo kiểm toán.

Cũng theo Chỉ thị, thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan đối với các trường hợp xếp loại “Chất lượng còn hạn chế” và đề xuất phương án xử lý, trong đó không đề xuất quy hoạch, nâng lương trước thời hạn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chuyển ngạch, thi đua khen thưởng đối với các trường hợp xếp loại “Chất lượng còn hạn chế”; không bố trí đi kiểm toán tiếp theo đối với trường hợp 02 cuộc kiểm toán trong 01 năm hoặc 02 năm liên tiếp bị xếp loại “Chất lượng còn hạn chế”.

Tổng KTNN giao Thanh tra KTNN, Vụ Tổ chức cán bộ căn cứ nội dung tại Chỉ thị này để đưa vào nội dung thanh tra trong các cuộc thanh tra thuộc Kế hoạch thanh tra năm 2019 và các cuộc thanh tra đột xuất; xác định nội dung đánh giá, khen thưởng, kỷ luật; xem xét nâng lương; thực hiện luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức của KTNN trong năm 2019.

Giao Vụ Tổng hợp, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán theo dõi, tổng hợp và báo cáo thường xuyên việc thực hiện Chỉ thị này tại các cuộc họp giao ban tháng. Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán triển khai việc đăng ký các cuộc kiểm toán chất lượng vàng năm 2019 để theo dõi, thực hiện.

Giao Văn phòng KTNN (Ban Thi đua - Khen thưởng) và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN phát động, tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua của KTNN và trong phạm vi đơn vị mình quản lý đối với việc triển khai thực hiện các nội dung tại Chỉ thị này để kịp thời biểu dương các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán năm 2019./.

Thanh Trang

Xem thêm »