Kiểm toán nhà nước khu vực IV tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2019

08/01/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Ngày 06/1/2019, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực IV đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2019. Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Vụ tham mưu của KTNN; toàn thể cán bộ, công chức và người lao động làm việc tại đơn vị. Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 Hội nghị đã nghe Phó Kiểm toán trưởng KTNN khu vực IV Nguyễn Đức Tín trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và chương trình công tác năm 2019. Năm 2018, KTNN khu vực IV đã thực hiện 21 cuộc kiểm toán được Tổng Kiểm toán nhà nước giao, gồm: 16 cuộc kiểm toán theo kế hoạch kiểm toán đầu năm và 05 cuộc kiểm toán được giao bổ sung. Đơn vị đã tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2018 đảm bảo kết thúc đúng thời gian, hoàn thành các mục tiêu, trọng tâm, nội dung kiểm toán theo hướng dẫn của Ngành.

Tổng hợp kết quả kiểm toán của 19/21 cuộc kiểm toán năm 2018 đã kết thúc, KTNN khu vực IV đã kiến nghị xử lý tài chính là 13.482 tỷ đồng, trong đó: Tăng thu NSNN 8.031 tỷ đồng; giảm dự toán, thanh toán 241 tỷ đồng; thu hồi các khoản chi sai quy định 77 tỷ đồng; giảm thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 78 tỷ đồng; xử lý tài chính khác 1.435 tỷ đồng và xử lý khác 3.620 tỷ đồng. Kiến nghị sửa đổi cơ chế, chính sách và xem xét bổ sung một số quy định pháp luật có liên quan của 11 văn bản quy phạm pháp luật.

Trong năm 2018, KTNN khu vực IV cũng đã chú trọng tới công tác đoàn thể, phong trào cơ quan, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo tới đời sống người lao động trong đơn vị; xây dựng các mối quan hệ tốt với các đơn vị trên địa bàn; quan tâm tới hoạt động thiện nguyện, trao 02 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách tại tỉnh Long An trị giá 100 triệu đồng và nhiều phần quà có giá trị khác, tích cực ủng hộ thiên tai, lũ lụt.

Năm 2019, KTNN khu vực IV được Tổng Kiểm toán nhà nước giao thực hiện kiểm toán tại 14 đầu mối, đơn vị, dự án. Để triển khai và thực hiện kế hoạch công tác năm 2019, đơn vị đã xây dựng 8 giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, lòng yêu nghề, bản lĩnh chính trị cho công chức, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật công vụ, công chức và đạo đức nghề nghiệp. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban cán sự, lãnh đạo KTNN và của Kiểm toán trưởng.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu (Tổ trưởng, Trưởng phòng, Trưởng đoàn, Kiểm toán trưởng); nêu cao tính chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Người đứng đầu tăng cường kiểm tra cấp dưới và xử lý nghiêm khi phát hiện sai phạm.

Kiểm toán trưởng, Trưởng đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán và Kiểm toán viên thực hiện nghiêm túc Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn KTNN, tuân thủ các quy định, nguyên tắc trong xử lý các phát hiện qua kiểm toán, xử lý các phát sinh trong hoạt động kiểm toán; xử lý nghiêm các trường hợp công chức và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương của ngành, của đơn vị.

Xây dựng KHKT của cuộc kiểm toán theo đúng hướng dẫn của KTNN. KHKT phải có chất lượng, đầy đủ thông tin cần thiết, đánh giá được rủi ro kiểm toán, xác định được các vấn đề nổi bật trong năm của đơn vị được kiểm toán và trọng tâm kiểm toán. Phổ biến, quán triệt đến từng kiểm toán viên các nội dung chủ yếu của KHKT đã được phê duyệt trước khi triển khai kiểm toán.

Tổ chức họp trao đổi thông tin, kết quả kiểm toán giữa các Đoàn kiểm toán để giúp Kiểm toán viên học tập kinh nghiệm, có định hướng trong tổ chức thực hiện kiểm toán.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát, giám sát hoạt động kiểm toán của Kiểm toán trưởng đối với Đoàn kiểm toán, của Trưởng đoàn đối với Tổ kiểm toán và của Tổ trưởng đối với Kiểm toán viên; nâng cao chất lượng kiểm soát của các Tổ kiểm soát, như: Kiểm toán trưởng, Trưởng đoàn phải nắm bắt kịp thời tình hình thực hiện và kết quả kiểm toán để chỉ đạo và kiểm soát kết quả kiểm toán; chú trọng thực hiện tốt vai trò kiểm soát của Tổ trưởng, Tổ trưởng cần bố trí thời gian thích hợp cho công tác kiểm soát hoạt động kiểm toán; giám sát, chấn chỉnh các trường hợp Tổ trưởng chưa thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát; kiểm soát việc ghi Nhật ký làm việc, kết quả kiểm toán, bằng chứng kiểm toán, trong đó chú trọng kiểm soát bằng chứng cho các kiến nghị kiểm toán; nâng cao chất lượng công tác thẩm định đối với Báo cáo kiểm toán, tổ chức thẩm định dự thảo BBKT của Tổ kiểm toán; đẩy nhanh tiến độ lập và phát hành báo cáo kiểm toán của các Đoàn kiểm toán, đảm bảo đúng thời gian quy định của Luật KTNN ban hành; xử lý nghiêm các trường hợp Kiểm toán viên không khắc phục những sai sót đã nhắc nhở hoặc có sai sót nghiêm trọng.

Động viên cán bộ công chức tích cực học tập nâng cao năng lực công tác và chuyên môn nghiệp vụ thông qua các khóa đào tạo của Ngành, của đơn vị và các khóa đào tạo tại các trường lớp khác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác. Đẩy mạnh hoạt động của các đoàn thể, nâng cao vai trò và trách nhiệm của Công đoàn, Đoàn thanh niên nhằm xây dựng tốt mối đoàn kết trong và ngoài đơn vị.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán, thực hiện trao đổi thông tin, dữ liệu an toàn, bảo mật; sử dụng hiệu quả các phần mềm của KTNN.

Tại hội nghị, các bộ, công chức và người lao động đã có ý kiến đóng góp vào báo cáo tổng kết, nêu bật những kết quả đạt được trong hoạt động kiểm toán và cách thức thực hiện cần được phát huy cho những năm sau; đồng thời cũng nêu ra những vướng mắc trong áp dụng các mẫu biểu do KTNN ban hành, kiến nghị lãnh đạo KTNN chỉ đạo các vụ tham mưu sửa đổi, bổ sung.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc trân trọng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả kiểm toán cũng như sự nỗ lực với tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp trong công việc của mỗi Kiểm toán viên đối với nghề. “KTNN khu vực IV luôn là lá cờ đầu của KTNN, kết quả của khu vực IV đã đóng góp một phần rất lớn vào thành tích chung của toàn Ngành. Đội ngũ Kiểm toán viên có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm kiểm toán, tinh thần thái độ làm việc trách nhiệm, tận tụy và chuyên nghiệp. Tập thể đoàn kết, thống nhất” - Tổng Kiểm toán nhà nước nói.

Tổng Kiểm toán nhà nước cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của KTNN khu vực IV như: Chất lượng, số lượng nhân sự trong công tác kiểm toán đầu tư dự án vẫn còn yếu; chưa ứng dụng các chương trình công nghệ cao, phầm mềm kiểm toán xây dựng cơ bản trong hoạt động kiểm toán dự án đầu tư xây dựng. Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị Kiểm toán viên KTNN khu vực IV không ngừng đổi mới, tập trung nghiên cứu, học tập, tự đào tạo, bồi dưỡng trong nội dung và phương pháp kiểm toán. KTNN khu vực IV cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng kiểm toán; ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa dữ liệu trong các hoạt động của đơn vị; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện Đề án luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, hoàn thiện bộ máy tổ chức cán bộ trong đơn vị.

Tổng Kiểm toán nhà nước chỉ đạo lãnh đạo các vụ tham mưu rà soát để bổ sung, sửa đổi mẫu biểu, hồ sơ kiểm toán nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính và phù hợp với thực tiễn của hoạt động kiểm toán.

Thay mặt tập thể cán bộ, công chức và người lao động đơn vị, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực IV Doãn Anh Thơ cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc, khẳng định đơn vị sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2018, đoàn kết, thống nhất và khắc phục những khó khăn, thách thức quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2019./.

Diệu Linh
 

Xem thêm »