Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

07/12/2018
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Ngày 4/12/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký banh hành Nghị định số 613/2018/NĐ-CP về việc quy định ban hành trái phiếu doanh nghiệp. Nghị định gồm 6 Chương và 41 Điều quy định việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ trên phạm vi lãnh thổ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế; không điều chỉnh việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn.

Theo đó, đối tượng áp dụng là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp; doanh nghiệp hoạt động trong các ngành, lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng và xổ số ngoài việc tuân thủ quy định của Nghị định này, phải thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của pháp luật chuyên ngành và quy định của Nghị định này thì thực hiện theo  quy định của pháp luật chuyên ngành.

Doanh nghiệp phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế ngoài việc tuân thủ theo quy định của Nghị định này, phải tuân thủ quy định của Nghị định số 219/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh, các văn bản hướng dẫn và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Đối với doanh nghiệp Nhà nước, ngoài việc tuân thủ theo quy định của Nghị định nà, phải tuân thủ theo quy định về gới hạn huy động vốn, thẩm quyền huy động vốn, mục đích huy động vốn theo quy định của Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014, các văn bản hướng dẫn, các văn bản bổ sung , sửa đổi (nếu có).

Theo Nghị định, phát hành trái phiếu theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo khả năng trả nợ.

Doanh nghiệp phát hành trái phiếu để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, để tăng quy mô vốn hoạt động hoặc để cơ cấu lại các khoản nợ của chính doanh nghiệp. Mục đích phát hành phải được doanh nghiệp nêu cụ thể tại phương án phát hành trái phiếu và công bố thông tin cho nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu theo quy định tại Nghị định này.

Việc sử dụng vốn huy động được từ phát hành trái phiếu phải đảm bảo đúng mục đích theo phương án phát hành và nội dung công bố thông tin cho nhà đầu tư.

Đối với phát hành trái phiếu xanh, ngoài việc tuân thủ quy định nêu trên, nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được hạch toán, quản lý theo dõi riêng và giải ngân cho các dự án bảo vệ môi trường theo phương án phát hành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nghị định quy định rõ việc mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu. Cụ thể, doanh nghiệp phát hành được mua lại trái phiếu trước hạn hoặc hoán đổi trái phiếu để giảm nợ hoặc cơ cấu lại nợ.

Trường hợp dự kiến trái phiếu phát hành có thể được mua lại trước hạn hoặc hoán đổi trái phiếu, doanh nghiệp phát hành phải nêu cụ thể tại bản công bố thông tin trước đợt phát hành về việc mua lại trước hạn hoặc hoán đổi trái phiếu.

Chậm nhất 15 ngày làm việc trước khi tổ chức mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu, doanh nghiệp phát hành phải công bố, công khai thông tin về việc mua lại trước hạn, hoán đổi trái phiếu bao gồm: Phương thức tổ chức mua lại, hoán đổi; điều kiện, điều khoản của việc mua lại, hoán đổi; khối lượng trái phiếu mua lại, hoán đổi cho chủ sở hữu trái phiếu theo phương án mua lại trái phiếu trước hạn hoặc hoán đổi trái phiếu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu là cấp có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận phương án mua lại trái phiếu trước hạn hoặc hoán đổi trái phiếu.

Nghị định cũng quy định cụ thể và nêu chi tiết các nội dung về phát hành trái phiếu tại thị trường trong nước; phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế; cơ chế công bố thông tin và chế độ báo cáo. Đồng thời, quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan có liên quan.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ trường, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ qua thuộc Chính phủ, Chủ tịch  Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực  thuộc Trung ương; Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp phát hành trái phiếu thi hành nghiêm túc Nghị định này./.

Thanh Trang
 

Xem thêm »