Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc chỉ đạo thực hiện công tác tháng 10/2018

10/10/2018
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Ngày 09/10/2018, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến thường kỳ tháng 10/2018 của Kiểm toán nhà nước (KTNN).

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu kết luận Hội nghị

Theo đó, trong tháng 9/2018, toàn Ngành đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Nổi bật trong tháng: KTNN đã tổ chức thành công Đại hội ASOSAI 14, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với đại biểu trong nước và quốc tế; Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến hoàn thiện Dự kiến KHKT năm 2019 và Báo cáo công tác năm 2018 của KTNN.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải chấn chỉnh, khắc phục, như: Việc phát hành báo cáo kiểm toán còn chậm; chất lượng kiểm toán của một số cuộc kiểm toán còn mờ nhạt, năng lực một số kiểm toán viên còn yếu, việc chấp hành quy chế hoạt động kiểm toán chưa nghiêm, công tác ghi chép nhật ký kiểm toán còn thực hiện chưa đúng quy định; công tác phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán và số lượng các vụ việc chuyển cơ quan điều tra còn hạn chế; một số công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng chưa thực hiện nghiêm túc Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của ngành; việc xây dựng một số văn bản chậm tiến độ so với kế hoạch; còn 71 văn bản trả lời kiến nghị kiểm toán chưa được trả lời.

Sau khi thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã kết luận nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 10/2018 như sau:

Các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực: Tiếp tiếp tục thực hiện kiểm toán theo kế hoạch; khẩn trương phát hành báo cáo kiểm toán các cuộc kiểm toán đã kết thúc, Kiểm toán trưởng các đơn vị có báo cáo kiểm toán phát hành chậm so với quy định của Luật KTNN chỉ đạo làm rõ các nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm, báo cáo Tổng KTNN. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán theo Công điện số 1213/CĐ-KTNN ngày 28/8/2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Các đơn vị đã thực hiện các cuộc kiểm toán về Chuyên đề hoàn thuế GTGT và Chuyên đề quản lý, sử dụng vốn ODA khẩn trương gửi kết quả kiểm toán về KTNN chuyên ngành II để kịp thời tổng hợp kết quả kiểm toán chuyên đề trong toàn ngành, trong đó: Yêu cầu bám sát các ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước tại Công văn số 655/KTNN-VP ngày 10/5/2016 về tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm toán Chuyên đề hoàn thuế GTGT và quản lý, sử dụng vốn ODA; thông qua thẩm định dự thảo BCKT, kiểm soát chất lượng kiểm toán và thanh tra đề nghị Vụ Tổng hợp, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán và Thanh tra KTNN báo cáo kịp thời Tổng Kiểm toán nhà nước đối với các Đoàn kiểm toán không thực hiện đúng mục tiêu, trọng tâm và nội dung kiểm toán đã nêu.

Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán phối hợp với KTNN khu vực I khẩn trương hoàn thiện trình Tổng Kiểm toán nhà nước phát hành Đề cương kiểm toán đối với Chuyên đề quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2017; Trường ĐT&BDNVKT phối hợp với các đơn vị tổ chức tập huấn để triển khai kiểm toán trong toàn Ngành.

Vụ Tổng hợp: Hoàn thiện KHKT năm 2019 của KTNN gửi xin ý kiến đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV; tổng hợp danh mục các đầu mối, đơn vị theo dự kiến KHKT năm 2019 trình Tổng Kiểm toán nhà nước; hoàn thiện báo cáo ý kiến của KTNN về đánh giá tình hình thực hiện NSNN năm 2018, dự toán NSNN năm 2019 và phương án phân bổ NSTW năm 2019; phối hợp với các đơn vị đẩy nhanh việc trả lời các đơn vị được kiểm toán theo quy định.
 
Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán: Phát hành các báo cáo kiểm soát chất lượng kiểm toán và tổ chức kiểm soát chất lượng kiểm toán trực tiếp các Đoàn kiểm toán, Kiểm toán trưởng theo kế hoạch; tổ chức thực hiện kiểm soát đột xuất 04 Đoàn kiểm toán các lĩnh vực; tiếp tục kế hoạch soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật.

Vụ Tổ chức cán bộ: Tiếp tục trình Tổng Kiểm toán nhà nước, Ban Cán sự đảng KTNN phương án luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác và biệt phái theo Nghị quyết số 36-NQ/BCS của Ban cán sự Đảng; trình Tổng Kiểm toán nhà nước ký ban hành Quy định về quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý của KTNN; hoàn thiện sửa đổi quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức và miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo của KTNN; tiếp tục triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 của KTNN; rà soát hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cập nhật thông tin vào Phần mềm Tổ chức cán bộ; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 của KTNN; tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình thực hiện kế hoạch hành động về bình đẳng giới của KTNN giai đoạn 2016-2020 kết hợp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ.

Vụ Pháp chế: Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra thực hiện văn bản của KTNN năm 2018 đã được phê duyệt; đôn đốc các đơn vị thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và Chương trình xây dựng văn bản quản lý năm 2018 của KTNN đã ban hành đảm bảo chất lượng và tiến độ; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Luật KTNN; thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2018 của KTNN theo kế hoạch.

Vụ Hợp tác quốc tế: Gửi thư cảm ơn tới các đại biểu trong nước và các SAI thành viên tham dự Đại hội; tổ chức đoàn do Lãnh đạo KTNN làm Trưởng đoàn tham gia khóa bồi dưỡng ngắn hạn tại Anh từ 17/11-01/12/2018 theo phân cấp của Đề án 165 năm 2018.  

Thanh tra KTNN: Tiếp tục thanh tra tại KTNN khu vực XI; triển khai các cuộc thanh tra đợt 3 theo kế hoạch đã được phê duyệt và tăng cường các cuộc thanh tra đột xuất nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động kiểm toán.

Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán: Tiếp tục tổ chức nghiệm thu các đề tài NCKH; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2018, siết chặt công tác đào tạo, bồi dưỡng theo Công điện số 1200/QĐ-KTNN ngày 27/8/2018 về việc tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức của KTNN; chuẩn bị tổ chức tọa đàm khoa học theo kế hoạch.

Trung tâm Tin học: Tập trung hoàn thiện Chiến lược và Khung kiến trúc CNTT của KTNN đến năm 2030 phiên bản V.1.0; hỗ trợ các đơn vị triển khai số hóa và quản lý hồ sơ kiểm toán năm 2017, 2018 của KTNN; xây dựng Phần mềm Quản lý đào tạo, Phần mềm Quản lý tài chính tập trung, Phần mềm Tổng hợp kết quả và theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán (phiên bản không kết nối Internet); triển khai mở rộng các phần mềm đã thí điểm thành công trong thời gian qua; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới trong các hoạt động của ngành; tích hợp các phần mềm hiện có vào trục tích hợp.

Báo Kiểm toán, Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán, Cổng thông tin điện tử KTNN: Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đăng bài tuyên truyền về các hoạt động của Ngành, các sự kiện liên quan đến Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV; tuyên truyền pháp luật KTNN, hiệu quả hoạt động, kết quả kiểm toán năm 2017 của KTNN. Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán tăng cường nâng cao chất lượng bài viết, nội dung cần đi sâu hơn nữa các vấn đề dư luận và xã hội quan tâm.

Văn phòng KTNN: Chuẩn bị hồ sơ quyết toán các gói thầu để thực hiện kiểm toán quyết toán công trình Trụ sở cơ quan KTNN cơ sở II; hoàn thành tổng hợp dự toán NSNN năm 2019 của KTNN; thực hiện kế hoạch xây dựng Thư viện ngành KTNN; triển khai cấp phát máy móc, thiết bị phục vụ công tác cho các đơn vị trực thuộc; đôn đốc nhà thầu bàn giao trang phục xuân hè 2018 và Vali phục vụ công tác cho KTNN; tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Quy chế Thi đua - Khen thưởng của KTNN và Quy chế quản lý, sử dụng trang phục KTNN trình Tổng KTNN ký ban hành; tiếp tục kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 theo kế hoạch; đôn đốc các chủ đầu tư các dự án triển khai thực hiện theo đúng tiến độ.

Ban quản lý dự án ĐTXD: Hoàn thành công tác chấp thuận tổng mặt bằng phương án kiến trúc công trình, tiến hành lập Báo cáo khả thi của dự án Trụ sở KTNN khu vực I; hoàn thành công tác lập báo cáo khả thi dự án công trình Dự án Trụ sở cơ quan KTNN khu vực XIII và Dự án Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán; khởi công công trình Dự án ĐTXD Phân hiệu đào tạo phía Nam - Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán.

Ban quản lý dự án CNTT thuộc KTNN: Hoàn thiện thí điểm các phần mềm Quản lý hoạt động kiểm toán, Hỗ trợ kỹ thuật kiểm toán các lĩnh vực kiểm toán Doanh nghiệp, Ngân sách, Tài chính ngân hàng; hoàn thiện và thực hiện các thủ tục trình phê duyệt Chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Xây dựng nền tảng tích hợp, kết nối liên thông dữ liệu của KTNN với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đơn vị được kiểm toán” và một số nhiệm vụ chuyên môn về CNTT khác của Ngành./.

Minh Thuý

Xem thêm »