Chính phủ Vương quốc Anh đề xuất xóa bỏ “đế chế” Big4 với nhiều trách nhiệm kiểm toán mới

01/04/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(ComplianceWeek) - Ngày 18/3/2021 đưa tin Chính phủ Vương quốc Anh đề xuất xóa bỏ “đế chế” Big4 với nhiều trách nhiệm kiểm toán mới, đồng thời khiến các công ty và giám đốc điều hành có trách nhiệm trực tiếp hơn và chịu trách nhiệm đối với những sai sót trong báo cáo của công ty. Tiếp theo một số đánh giá đối với nghề kiểm toán, tính hiệu quả của cơ quan quản lý doanh nghiệp của Vương quốc Anh và tình trạng thị trường kiểm toán, các đề xuất của Chính phủ sẽ yêu cầu các công ty kiểm toán lớn sử dụng các công ty kiểm toán nhỏ hơn (công ty kiểm toán “thách đấu”) để thực hiện một phần công việc trong cuộc kiểm toán hàng năm của nhóm Big4.

Các công ty Big4 (Deloitte, EY, PwC và KPMG) có thể phải đối mặt với giới hạn thị phần kiểm toán theo chỉ số thị trường chứng khoán FTSE 350 nếu khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực này không được cải thiện. Chính phủ cũng xác định rõ hơn thẩm quyền của một cơ quan quản lý mới giám sát các công ty lớn và được trao quyền phân chia hoạt động giữa chức năng kiểm toán và không kiểm toán của các công ty kiểm toán để giảm thiểu rủi ro xung đột lợi ích. Các đề xuất này sẽ tác động đến cả các công ty kiểm toán và đối tượng được kiểm toán.
 
Đối với các công ty kiểm toán sẽ có đơn vị thay thế Hội ​​đồng kiểm soát chất lượng báo cáo kiểm toán là Cơ quan kiểm soát chất lượng kiểm toán, báo cáo và quản trị (ARGA). Cơ quan này sẽ được luật pháp bảo vệ và hoạt động bằng kinh phí từ nguồn thu thuế của Chính phủ. ARGA sẽ giám sát chặt chẽ hơn các nghiệp vụ kế toán của đối tượng được kiểm toán và được trao quyền mạnh hơn để thực thi chuẩn mực kế toán. Ví dụ, khi các vấn đề nghiêm trọng xảy ra, ARGA có thể yêu cầu đối tượng được kiểm toán điều chính các nghiệp vụ mà không cần phải thông qua tòa án; Một chế độ kiểm toán chung được quản lý chặt chẽ hơn, trong đó việc kiểm toán các đối tượng kiểm toán với quy mô nhỏ chỉ được thực hiện bởi một công ty kiểm toán nhỏ hơn nhằm tăng cường cạnh tranh trên thị trường kiểm toán; Nhiệm vụ của kiểm toán viên là phải thu thập nhiều loại thông tin hơn; Tăng cường trách nhiệm cho cả kiểm toán viên và nhà quản lý trong việc phát hiện và ngăn chặn gian lận; Một kế hoạch kiểm toán nhiều thông tin phi tài chính hơn ngoài các cuộc kiểm toán theo luật định; Khuyến khích các chuyên gia kiểm toán làm việc theo một cách thức mới hơn, thay vì duy trì việc kiểm tra kế toán đơn thuần như hiện nay.
 
Đối với các đối tượng được kiểm toán sẽ có: Các yêu cầu báo cáo mới đối với các công ty lớn hơn về các biện pháp chống gian lận và mức độ giám sát độc lập đối với các báo cáo đã phát hành; Các nhiệm vụ mới của nhà quản lý liên quan đến kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro; Quyền hạn mới để nhà quản lý của các công ty lớn có trách nhiệm giải trình liên quan đến các nghĩa vụ báo cáo và kiểm toán, nhà quản lý có thể phải đối mặt với các hình phạt trong những trường hợp sai sót nghiêm trọng; Quyền xem xét báo cáo tổng hợp của các công ty, thậm chí cả báo cáo năm; Có nghĩa vụ minh bạch hơn về tình trạng tài chính của công ty để một công ty không trả cổ tức và tiền thưởng vào thời điểm mà công ty đó có thể bị mất khả năng thanh toán; Yêu cầu đối với các nhà quản lý phải thông tin về khả năng phục hồi hàng năm để giảm thiểu rủi ro ngắn hạn và dài hạn./.

(Vụ Hợp tác quốc tế KTNN dịch)

Xem thêm »