Rà soát đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật KTNN

06/02/2018
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh vừa ký, ban hành công văn số 96/KTNN-PC ngày 15/01/2018 về việc: Rà soát, đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Kiểm toán nhà nước (KTNN) năm 2015.

Theo đó, Căn cứ Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Ban Chấp hành TW Đảng thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Để có thông tin cho việc tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Luật KTNN năm 2015, làm cơ sở cho việc sửa đổi Luật KTNN năm 2015, Lãnh đạo KTNN yêu cầu các đơn vị trực thuộc KTNN tổ chức đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật KTNN năm 2015.

Trong đó, yêu cầu tập trung rà soát, đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện Luật KTNN năm 2015 liên quan đến tổ chức bộ máy, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, phạm vi hoạt động, mối quan hệ của KTNN với các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan thanh, kiểm tra các cấp.

Đặc biệt lưu ý các nội dung về: Đối tượng được kiểm toán; Quyết định kế hoạch kiểm toán hàng năm của KTNN; Nhiệm vụ của KTNN; Hệ thống tổ chức của KTNN; Tiêu chuẩn của Kiểm toán trưởng, Phó Kiểm toán trưởng; Tiêu chuẩn bổ nhiệm vào các ngạch Kiểm toán viên nhà nước; Việc thi cấp chứng chỉ Kiểm toán viên và thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước; Về đơn vị được kiểm toán; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước; Về xử lý vi phạm và những vấn đề khác…

Từ những yêu cầu trên, các đơn vị đưa ra những đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật KTNN năm 2015; đồng thời, gửi Báo cáo về KTNN (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 31/01/2018 để tổng hợp, trình Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định./.
 

Thanh Trang

 
 

Xem thêm »