Dự thảo Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán
Cơ quan ban hành Kiểm toán Nhà nước
Ngày bắt đầu 12/08/2020
Ngày hết hạn 27/08/2020
Địa chỉ nhận ý kiến vcd@sav.gov.vn
Tệp đính kèm Du thao dang websiteKTNN.rar
Nội dung Dự thảo Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán