Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm toán nhà nước
Cơ quan ban hành Kiểm toán Nhà nước
Ngày bắt đầu 02/07/2020
Ngày hết hạn 02/09/2020
Địa chỉ nhận ý kiến huyenntt@sav.gov.vn
Tệp đính kèm du thao xin y kien.rar
Nội dung Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm toán nhà nước