Dự thảo Quy định về tiêu chí, thang điểm đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại chất lượng Thành viên đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán và Đoàn KTNN
Cơ quan ban hành Kiểm toán Nhà nước
Ngày bắt đầu 13/05/2020
Ngày hết hạn 22/05/2020
Địa chỉ nhận ý kiến vcd@sav.gov.vn
Tệp đính kèm Du thao đăng Website xin y kien cac don vi.rar
Nội dung