Quy định hướng dẫn về Bằng chứng kiểm toán trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.
Cơ quan ban hành Kiểm toán Nhà nước
Ngày bắt đầu 11/10/2018
Ngày hết hạn 11/12/2018
Địa chỉ nhận ý kiến vcd@sav.gov.vn
Tệp đính kèm Du thao Bang chung kiem toan (dang website) .doc
Nội dung