Kiểm toán nhà nước Ban hành Quy chế Quản lý, khai thác và sử dụng Cổng trao đổi thông tin

06/04/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) – Mới đây, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn đã ký Quyết định số 299 /QĐ-KTNN ban hành Ban hành Quy chế Quản lý, khai thác và sử dụng Cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán nhà nước (KTNN).

Quy chế này quy định trách nhiệm, quyền hạn của các đơn vị trực thuộc KTNN và các đơn vị được kiểm toán, các cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động KTNN trong việc cung cấp, quản lý, khai thác và sử dụng Cổng trao đổi thông tin của KTNN.
 
Quy chế  áp dụng với các đơn vị trực thuộc KTNN; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (công chức) của các đơn vị trực thuộc KTNN và các đơn vị được kiểm toán, các tổ chức, cơ quan có liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước trong việc cung cấp, quản lý, khai thác và sử dụng Cổng trao đổi thông tin của KTNN.

Theo Quy chế này, Cổng trao đổi thông tin của KTNN là phần mềm do KTNN xây dựng nhằm trao đổi dữ liệu điện tử giữa KTNN với các đơn vị được kiểm toán; các cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động KTNN. Cổng trao đổi thông tin gồm hai trang web chính: Trang web dành cho đơn vị được kiểm toán và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước:https://congtdtt.sav.gov.vn/;Trang web dành cho KTNN: https://congktv.sav.gov.vn/.

Nhóm Thông tin chung gồm: Các thông tin về đơn vị được kiểm toán (bao gồm các thông tin chung; thông tin tài chính; thông tin dự án; thông tin về tình hình thanh tra, kiểm toán; thông tin kiểm soát nội bộ; thông tin về tài khoản đã cấp cho đơn vị;…), thông tin tài liệu định kỳ và thông tin đơn vị được kiểm toán cung cấp trong quá trình khảo sát lập kế hoạch kiểm toán.

Nhóm Thông tin theo cuộc kiểm toán là thông tin trong quá trình thực hiện cuộc kiểm toán.

Nhóm Thông tin theo dõi, thực hiện kết luận, kiến nghị.

Nhóm Thông tin khiếu nại, khởi kiện, trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán.

Nhóm Thông tin khác là thông tin về kế hoạch kiểm toán, thông báo kết quả kiểm toán.
 
Quy chế quy định về nguyên tắc quản lý, vận hành và sử dụng Cổng trao đổi thông tin, cụ thể:

Hoạt động cài đặt, quản lý, vận hành và sử dụng Cổng trao đổi thông tin phải đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Công nghệ thông tin, Luật An toàn thông tin mạng, quy định của KTNN và các văn bản liên quan.

Cổng trao đổi thông tin được quản lý tập trung, thống nhất tại Trung tâm dữ liệu KTNN, vận hành thông qua hệ thống mạng Internet, đảm bảo hoạt động liên tục, ổn định, an toàn và bảo mật thông tin.

Cổng trao đổi thông tin được quản lý, vận hành đảm bảo nguyên tắc đề cao trách nhiệm công chức của KTNN và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng trao đổi thông tin.

Bảo đảm hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin, các thiết bị có liên quan và môi trường cho việc cài đặt, vận hành Cổng trao đổi thông tin.
 
Cổng trao đổi thông tin được cập nhật, khai thác dựa trên các nguyên tắc:

Việc cập nhật thông tin trên Cổng trao đổi thông tin phải đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời phục vụ cho hoạt động kiểm toán. Các đơn vị được kiểm toán và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước thực hiện cập nhật, khai thác thông tin theo địa chỉ truy  cập: https://congtdtt.sav.gov.vn/. Các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước khai thác thông tin theo địa chỉ truy cập: https://congktv.sav.gov.vn/.

Việc trao đổi thông tin giữa KTNN và đơn vị được kiểm toán, các cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước phải tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thông tin, an ninh mạng.

Thông tin được cập nhật, khai thác trên Cổng trao đổi thông tin không bao gồm tài liệu chứa bí mật Nhà nước.

Thông tin của đơn vị được kiểm toán và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động kiểm toán nhà nước cung cấp thông tin Cổng trao đổi thông tin được KTNN khai thác, sử dụng trong hoạt động kiểm toán.

Công chức của KTNN và các tổ chức, cá nhân được KTNN cấp tài khoản có trách nhiệm khai thác, sử dụng Cổng trao đổi thông tin đúng mục đích, nhiệm vụ được phân công và tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
 

Quy chế gồm 4 chương 21 điều, quy định về:

Chương I -Quy định chung quy định về: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; Giải thích từ ngữ; Các hành vi bị nghiêm cấm.

Chương II – Quản lý, vận hành, sử dụng cổng trao đổi thông tin quy định về: Nguyên tắc quản lý, vận hành và sử dụng Cổng trao đổi thông tin; Nâng cấp, mở rộng, bảo trì phần mềm; Đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin; Phân quyền, quản lý tài khoản định danh người dùng.

Chương III – Cập nhật, khai thác cổng trao đổi thông tin, quy định về: Nguyên tắc cập nhật, khai thác Cổng trao đổi thông tin; Việc cung cấp, cập nhật, khai thác thông tin của đơn vị được kiểm toán và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động KTNN; Trách nhiệm của Đơn vị được phân công kiểm toán; Trách nhiệm của đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán; Quyền khai thác thông tin và trách nhiệm quản lý của Lãnh đạo KTNN, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc KTNN; Quyền khai thác thông tin của công chức KTNN và thành viên đoàn kiểm toán; Quyền khai thác của đơn vị được kiểm toán và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động KTNN; Quyền khai thác của các tổ chức, cá nhân khác.

Chương IV – Tổ chức thực hiện, quy định về: Trách nhiệm của đơn vị trực thuộc KTNN; Trung tâm Tin học; Trách nhiệm của đơn vị được kiểm toán và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động KTNN; Trách nhiệm của cá nhân; Xử lý vi phạm; Tổ chức thực hiện. 

Ngọc Bích
 
 

 

 

Xem thêm »