Tổng Kiểm toán nhà nước Công điện việc tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức của Kiểm toán nhà nước

30/08/2018
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

(sav.gov.vn) - Tổng Kiểm toán nhà nước (KTNN) Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Công điện gửi các đơn vị trực thuộc KTNN về việc tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức của KTNN.

Theo đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng của KTNN trong những năm gần đây đã đạt được những kết quả đáng kể, chất lượng đội ngũ công chức, Kiểm toán viên ngày càng được nâng cao góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành. Những thành công trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đạt được trong thời gian qua phần lớn do dự nỗ lực của Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán; sự phối kết hợp giữa các bộ phận làm công tác đào tạo, bồi dưỡng. Đặc biệt, đó là tinh thần trách nhiệm rất cao, say mê nghề nghiệp của đông đảo đội ngũ giảng viên kiêm chức của Ngành. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, có một số giảng viên kiêm chức và công chức, viên chức chưa tham gia đầy đủ, tích cực vào hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Ngành.

Để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị và công chức, viên chức của KTNN được giao nhiệm vụ tham gia giảng dạy tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình và sáng tạo trong công tác đào tạo, bồi dưỡng của KTNN, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển của Ngành;

Yêu cầu Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán có trách nhiệm xây dựng kế hoạch giảng dạy chi tiết của các lớp đào tạo, bồi dưỡng và gửi đến từng công chức, viên chức được phân công giảng dạy và các đơn vị có công chức, viên chức được phân công tham gia giảng dạy trước khi tổ chức lớp ít nhất 60 ngày để các công chức, viên chức và các đơn vị có công chức, viên chức tham gia giảng dạy để bố trí sắp xếp cho phù hợp giữa kế hoạch giảng dạy và kế hoạch công tác của đơn vị;

Các công chức, viên chức trong các Ban xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo Quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước hoặc có trong kế hoạch tham gia giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng của Ngành cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch giảng dạy do Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán xây dựng và được Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước phê duyệt;

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN có công chức, viên chức tham gia hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Ngành có trách nhiệm chỉ đạo công chức, viên chức thuộc đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đã được giao, không bố trí công việc khác trong thời gia trong thời gian thực hiện nhiệm vụ giảng dạy;

Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán có trách nhiệm theo dõi và báo cáo kịp thời Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước về tình hình tham gia hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của các công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước.

Công điện nêu rõ: Việc tham gia hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của công chức, viên chức là nhiệm vụ được Ngành giao, đồng thời là một trong những tiêu chí đánh giá, khen thưởng, kỷ luật công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ./.

Thanh Trang

Xem thêm »