Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

Xem cỡ chữ

Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Tin học là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, có chức năng giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước quản lý thống nhất hoạt động công nghệ thông tin của Kiểm toán Nhà nước; tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của Kiểm toán Nhà nước; cung cấp một số dịch vụ về công nghệ thông tin theo quy định pháp luật và của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

2. Trung tâm Tin học có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Kinh phí hoạt động của Trung tâm Tin học gồm kinh phí hoạt động hàng năm do Kiểm toán Nhà nước cấp; nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ do Trung tâm Tin học thực hiện và nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

3. Trung tâm Tin học có trụ sở đặt tại Thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn về phát triển công nghệ thông tin của Kiểm toán Nhà nước trình Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt; triển khai thực hiện kế hoạch sau khi được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt;

2. Xây dựng, quản lý và phát triển hệ thống công nghệ thông tin của Kiểm toán Nhà nước hoạt động đảm bảo an toàn và hiệu quả đáp ứng được yêu cầu hoạt động của Kiểm toán Nhà nước;

3. Nghiên cứu, xây dựng và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Kiểm toán Nhà nước;

4. Quản lý và tổ chức các lớp đào tạo và bồi dưỡng kiến thức về lĩnh vực công nghệ thông tin của Kiểm toán Nhà nước;

5. Tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước hàng năm và dài hạn về công nghệ thông tin; tổ chức biên soạn tìa liệu phục vụ cho công tác đào tạo công nghệ thông tin;

6. Chỉ đạo chuyên môn về công nghệ thông tin đối với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước;

7. Được đề nghị các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước cung cấp các văn bản liên quan phục vụ cho nhiệm vụ phát triển công nghệ thông tin của Kiểm toán Nhà nước;

8. Quản lý, tổ chức và tham gia thực hiện thực hiện các đề án, dự án tin học của Kiểm toán Nhà nước;

9. Phối hợp với các đơn vị, tổ chức và cá nhân trong và ngoài Kiểm toán Nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ về công nghệ thông tin;

10. Cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu: tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ, cung cấp phần mềm và các ứng dụng tin học, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì các trang thiết bị tin học;

11. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức và người lao động theo quy định của Nhà nước và phân cấp của Tổng Kiểm toán Nhà nước; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, văn thư, lưu trữ, tuyên truyền, nghiên cứu khoa học theo quy định của Nhà nước và của Tổng Kiểm toán Nhà nước; định kỳ hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước kết quả công tác của đơn vị;

12. Tổ chức công tác tài chính, kế toán, quyết toán kinh phí hàng năm; quản lý, sử dụng tài sản và các trang thiết bị của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Tổng Kiểm toán Nhà nước; được quyền chủ động thực hiện các khoản thu - chi tài chính từ hoạt động dịch vụ theo quy định của pháp luật và của Tổng Kiểm toán Nhà nước;

13. Thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn khác khi được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao hoặc uỷ quyền.

(Trích theo Quyết định số 611/QĐ-KTNN ngày 02/8/2006 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)