Quê quán: Vĩnh Phú Tây - Phước Long - Bạc Liêu

Nhiệm kỳ: 01/03/2007 - 01/03/2014