Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

Xem cỡ chữ

Vị trí và chức năng 

1. Báo Kiểm toán là cơ quan ngôn luận của Kiểm toán nhà nước; là diễn đàn của các nhà quản lý, chuyên gia, tổ chức, đơn vị về lĩnh vực kiểm toán; có chức năng tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là lĩnh vực kiểm toán nhà nước và các lĩnh vực có liên quan; thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Kiểm toán nhà nước theo quy định của Luật Báo chí và của Kiểm toán nhà nước.

2. Báo Kiểm toán là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Kiểm toán nhà nước; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng.

3. Tên giao dịch quốc tế: Audit News.

4. Trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về Kiểm toán nhà nước, hoạt động kiểm toán nhà nước, lĩnh vực Kiểm toán nhà nước và các lĩnh vực có liên quan;

2. Thông tin kịp thời các hoạt động của Kiểm toán nhà nước; thông tin kết quả kiểm toán theo quy định; thông tin, giới thiệu những kinh nghiệm và hoạt động kiểm toán quốc tế;

3. Định hướng dư luận về hoạt động kiểm toán nhà nước; tiếp nhận, xử lý, xác minh và phản hồi các thông tin, phản ánh của bạn đọc;

4. Tổ chức biên tập, xuất bản, phát hành các ấn phẩm theo quy định của Giấy phép hoạt động báo chí, các văn bản pháp luật có liên quan và của Kiểm toán nhà nước;

5. Quản lý, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ nhằm tăng tốc độ sản xuất, nâng cao chất lượng xuất bản các ấn phẩm; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền bằng các loại hình báo chí đa phương tiện;

6. Quản lý và tổ chức vận hành Cổng Thông tin điện tử của Kiểm toán nhà nước theo quy định của pháp luật và của Kiểm toán nhà nước;

7. Tham mưu, giúp Tổng Kiểm toán nhà nước quan hệ công tác và giải quyết công việc với các cơ quan ngoài ngành liên quan đến lĩnh vực thông tin, truyền thông; làm đầu mối liên hệ với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ngoài ngành để trao đổi thông tin, truyền thông về tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước;

8. Tổng hợp thông tin, điểm báo phục vụ công tác quản lý và điều hành của Tổng Kiểm toán nhà nước; thực hiện việc soạn thảo, in ấn các ấn phẩm tuyên truyền về tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước;

9. Tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền của Kiểm toán nhà nước và công tác xuất bản của Báo Kiểm toán;

10. Xây dựng kế hoạch công tác dài hạn, trung hạn và hàng năm của Báo Kiểm toán trình Tổng Kiểm toán nhà nước và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

11. Xây dựng và sử dụng đội ngũ cộng tác viên trong và ngoài ngành để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Báo Kiểm toán theo quy định của pháp luật và của Kiểm toán nhà nước;

12. Tham dự các hội nghị của Kiểm toán nhà nước, của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước; đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước cung cấp thông tin, tài liệu về lĩnh vực đơn vị phụ trách để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền của ngành;

13. Ký kết các hợp đồng quảng cáo, thông tin, tuyên truyền, xây dựng chuyên đề với các cơ quan, tổ chức, đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao;

14. Quản lý viên chức và người lao động của đơn vị theo quy định của Nhà nước và phân cấp của Kiểm toán nhà nước; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác thi đua – khen thưởng, kỷ luật, văn thư, lưu trữ, tuyên truyền, nghiên cứu khoa học của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Kiểm toán nhà nước; định kỳ hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước kết quả công tác của đơn vị;

15. Tổ chức công tác tài chính, kế toán, quyết toán kinh phí hàng năm; quản lý và sử dụng tài sản, trang thiết bị của đơn vị theo quy định; thực hiện quyền tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Kiểm toán nhà nước;

16. Thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn khác khi được Tổng Kiểm toán nhà nước giao.

(Trích theo Quyết định số 1078/QĐ-KTNN ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)